Deklaracja końcowa z Międzynarodowego Spotkania Pracowników Amazona – Lipsk, 26-28 stycznia 2018 r.

Pracownicy i pracownice z pięciu magazynów firmy Amazon z trzech krajów oraz osoby ich wspierające spotkały się w Lipsku na szóstym spotkaniu międzynarodowym. Pierwsze z nich miało miejsce w 2015 r. Tym razem rozpoczęliśmy od wyprawy pod magazyn Amazona w Lipsku (LEJ1), gdzie rozdawaliśmy ulotki zatytułowane „Stand-up w obronie naszych wspólnych interesów!” [pracownicy Amazona każdą zmianę rozpoczynają od spotkania „stand-up”].

Program już zwyczajowo zaczął się od podsumowań, co wydarzyło się od czasu naszego ostatniego spotkania w Poznaniu wiosną 2017 r. Później przeszliśmy do wspólnych planów na 2018 r.

Tematem, który przewijał się przez cały weekend była potrzeba dalszego oddolnego organizowania większej liczby osób. Po kilku latach konfrontacji z Amazonem uczestnicy i uczestniczki zgodzili się, że należy zwiększyć wysiłki organizacyjnych na zakładzie i skupić się przełamywaniu podziałów między członkami/członkiniami związku, osobami ujawnionymi/z prezydium związku/reprezentantami związkowymi a resztą pracowników. Musimy wszystkich zaangażować w naszą wspólną walkę.

Podsumowaliśmy również kampanię „Make-Amazon-Pay” (Blokada w Czarny Piątek) w Niemczech. Pracownicy z Niemiec i Polski wyrazili pewną krytykę, ponieważ akcja była w większości organizowana „z zewnątrz”, ale pojawiły się również pozytywne głosy, które podkreślały, że takie działania pomagają zwiększyć presję na Amazon.

Plany na najbliższe miesiące, które omówiliśmy:

 • Akcja „Bezpieczna paczka” – rozpoczęta latem 2017 r. jako kampania wymierzona przeciwko szkodliwemu wpływowi pośpiechu, kontroli i presji na osiągnięcie wysokich celów w magazynach Amazon na zdrowie pracowników. Dni „Bezpiecznej paczki” odbywały się w magazynach Amazon w Polsce, Niemczech i Francji w 2017 r. – i będą kontynuowane w 2018 r.
 • Zdecydowaliśmy się zintensyfikować naszą wymianę informacji na temat wielu spraw sądowych toczących się między pracownikami a Amazonem w różnych krajach. Wiele spraw dotyczy celów/norm, feedbacków i zwolnień, które Amazon wykorzystuje, aby wywierać presję, jak też aby karać aktywistów związkowych za ich zaangażowanie w walkę o lepsze warunki pracy.
 • W dniach 10-12 marca delegacje pracowników/pracownic z Polski i Niemiec wezmą udział w otwartych spotkaniach na temat warunków panujących w magazynach Amazon i na temat działań na rzecz ich poprawy. Spotkania odbędą się w Hamburgu, Kilonii i Bremie (Północne Niemcy).
 • 24 kwietnia szefowi Amazona, Jeffowi Bezosowi zostanie wręczona nagroda od niemieckiego koncernu medialnego Axela Springera w Berlinie. Będzie miała miejsce mobilizacja, która przyjmie go w odpowiedni sposób.
 • Będziemy dalej rozwijać kontakty, które już mamy z pracownikami i osobami wspierającymi w USA, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Podobnie jak w trakcie poprzednich spotkań międzynarodowych, wspólna wymiana doświadczeń, debata i wspólny czas w ciągu tych trzech dni były motywujące, poszerzyły naszą perspektywę i pomogły w zaplanowaniu konkretnych działań. Ta rzadko spotykana inicjatywa, bazująca na oddolnej organizacji, przekraczająca związkowe podziały i granice krajów, pomaga nam w naszej codziennej działalności w naszych magazynach, stąd będziemy dzielić się informacjami i rezultatami tej współpracy z resztą kolegów i koleżanek w pracy.

Następne spotkanie odbędzie się w Bad Hersfeld pod koniec września tego roku.

Więcej informacji – zobacz nasz blog https://amworkers.wordpress.com

Werbeanzeigen

Final Declaration of the Cross-Border Meeting of Amazon Workers – Leipzig, January 26–28, 2018

Workers from five Amazon warehouses in three countries and supporters met in Leipzig for the sixth meeting of this type since 2015.

First we went to Amazon’s Leipzig warehouse LEJ1 to distribute leaflets titled “Stand up for our common interests!”

During the subsequent meeting, we discussed what had happened since our last meeting in Poznan in spring 2017, and we planned new common actions for 2018.

A major topic of the discussion was the need for more grassroots organizing. After years of confrontation with Amazon, participants feel the need to intensify organizing efforts on the shop-floor and break down the boundaries between union members, non-members, shop stewards, etc. – and get all of them involved in a common struggle.

We also discussed the experience of the Make-Amazon-Pay-campaign in Germany. Workers from Germany and Poland expressed some critique, as the action was mostly “from outside”, but there were also positive statements that underlined that such actions help to build up more pressure on Amazon.

Several actions were planned for the next few months:

 • Safe Package” was started in summer 2017 as a campaign that addresses the harmful effects of the speed-ups, controls, and pressure to reach high targets in Amazon warehouses on workers’ health. “Safe Package” days and weeks took place in Amazon warehouses in Poland, Germany, and France in 2017, and they will continue in 2018.
 • We decided to intensify our exchange on the many court cases between workers in all participating countries and Amazon. Many of them are about targets, reprimands, and dismissals, and Amazon is using all this to put workers under more pressure and punish union activists for their involvement in the struggle for better conditions.
 • * Between March 10 and 12 a group of Amazon workers from Poland and Germany will participate in public discussions on the conditions in Amazon warehouses and their experience of struggle with events in Hamburg, Kiel, and Bremen (Northern Germany).
 • On April 24, Amazon boss Jeff Bezos will get an award by the German media corporation Axel Springer in Berlin, and there will be a mobilization to welcome him in the appropriate way.
 • We will further develop the contacts we already have with Amazon workers and supporters in the USA, Spain, Italy, and Britain.

As other cross-border meetings before, the common exchange, debate, and shared time during those three days raised our motivation, widened our perspective, and helped planning concrete actions. This rare experience of grassroots organizing beyond union affiliations and country borders helps us in our activity in each warehouse, and we will share the new information and results of the meeting with workers there.

The next meeting will take place in Bad Hersfeld at the end of September this year.

For more information, the next invitation, news, contact, etc. see our blog https://amworkers.wordpress.com

Abschlusserklärung des grenzübergreifenden Treffens von Amazon-ArbeiterInnen – Leipzig, 26. bis 28. Januar 2018

ArbeiterInnen aus fünf Amazon-Lagern in drei Ländern sowie UnterstützerInnen trafen sich in Leipzig zum sechsten Treffen dieser Art seit 2015.

Zunächst fuhren wir zum Amazon-Lager LEJ1 in Leipzig und verteilten Flugblätter mit dem Titel „Steht auf für unsere gemeinsamen Interessen!“

Während des anschließenden Treffens diskutierten wir, was seit dem letzten in Poznan im Frühjahr 2017 passiert war und planten neue gemeinsame Aktionen für 2018.

Ein wichtiges Thema der Diskussion war die Notwendigkeit, mehr an der Basis zu organisieren. Nach Jahren der Konfrontation mit Amazon hatten die TeilnehmerInnen den Eindruck, dass sie sich intensiver auf der betrieblichen Ebene um die Organisierung kümmern und gegen die Spaltung zwischen Gewerkschaftsmitgliedern, Nichtmitgliedern, Vertrauensleuten usw. vorgehen müssen – auch um sie alle für einen gemeinsamen Kampf zusammenzubringen.

Wir diskutierten auch die Erfahrungen der Make-Amazon-Pay-Kampagne in Deutschland. ArbeiterInnen aus Deutschland und Polen äußerten Kritik, weil die Aktion vor allem „von außen“ ablief. Es gab jedoch auch positive Einschätzungen, die betonten, dass solche Aktionen helfen, mehr Druck auf Amazon auszuüben.

Mehrere Aktionen sind für die nächsten Monate geplant:

 • Safe Package” ist eine Kampagne, die sich gegen die schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit durch die Erhöhung des Arbeitstempos, der Kontrollen und des Drucks, die hohen Arbeitsvorgaben zu schaffen, richtet. Sie wurde bereits im Sommer 2017 begonnen, mit „Safe Package“-Tagen und -Wochen in Amazon-Lagern in Polen, Deutschland und Frankreich. Auch 2018 wird die Kampagne weitergehen.
 • Wir entschieden, den Austausch über die vielen Gerichtsverfahren von ArbeiterInnen in allen teilnehmenden Ländern gegen Amazon zu vertiefen. Viele von ihnen drehen sich um Vorgaben, Abmahnungen und Entlassungen, und Amazon nutzt all dies, um die ArbeiterInnen noch mehr unter Druck zu setzen und GewerkschaftsaktivistInnen für ihren Kampf für bessere Bedingungen zu bestrafen.
 • Zwischen dem 10. und 12. März wird eine Gruppe von ArbeiterInnen aus Polen und Deutschland an öffentlichen Veranstaltungen zu den Bedingungen in Amazon-Lagern und ihre Erfahrungen teilnehmen. Die Veranstaltungen finden in Hamburg, Kiel und Bremen statt.
 • Am 24. April wird Amazon-Chef Jeff Bezos in Berlin einen Preis des Axel-Springer-Medienkonzerns empfangen, und es wird mobilisiert, um ihn gebührlich zu empfangen.
 • Wir werden unsere bereits etablierten Kontakte zu Amazon-ArbeiterInnen und ihren UnterstützerInnen in den USA, Spanien, Italien und Britannien weiter ausbauen.

Wie schon bei anderen grenzübergreifenden Treffen zuvor wirkten der gemeinsame Austausch, die Debatte und die drei zusammen verbrachten Tage motivierend. Wir konnten unsere Perspektive erweitern und waren in der Lage, konkrete Aktionen zu planen.

Diese seltene Erfahrung einer Basisorganisierung jenseits von Gewerkschaftsmitgliedschaften und über Ländergrenzen hinweg hilft uns bei den Aktivitäten in jedem Lager, und wir werden die gewonnenen Informationen und die Ergebnisse des Treffens mit den ArbeiterInnen dort teilen.

Das nächste Treffen wird Ende September diesen Jahres in Bad Hersfeld stattfinden.

Für mehr Informationen, die nächste Einladung, Neuigkeiten, Kontakt usw. siehe unseren Blog https://amworkers.wordpress.com.