Invitación a los trabajadores de Amazon al Encuentro Transfronterizo en Poznan Marzo 2019

Queridas/os compañeras/os de Amazon y simpatizantes,

Estamos muy contentas de invitaros a la próxima reunión transfronteriza de trabajadores de Amazon que tendrá lugar en Poznan (Polonia occidental) desde el viernes 15 de marzo hasta el domingo 17 de marzo de 2019.

Esta es una reunión de base, organizada por las y los propios trabajadores, para intercambiar información, apoyarse mutuamente en nuestras luchas locales y para encontrar estrategias comunes para nuestra lucha por la mejora de las condiciones de trabajo en nuestros almacenes y más allá de eso.

Detrás de la reunión no hay una organización formal, ni un sindicato en particular ni una tendencia sindical. Invitamos a todas y todos los trabajadores de Amazon, como individuos o sindicados, a participar –incluidos los trabajadores temporales, los trabajadores subcontratados, los conductores, los técnicos y los trabajadores de las oficinas en y para los almacenes de Amazon, que quieran luchar contra las relaciones de explotación que enfrentamos en el trabajo todos los días.

Comenzamos estas reuniones en la primavera de 2015 y hemos seguido reuniéndonos dos veces al año desde entonces. Tuvimos trabajadoras y simpatizantes de Alemania, Polonia, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, y esperamos poder incluir trabajadoras y simpatizantes de más países en el futuro.

Los debates fueron fructíferos y útiles para nuestras iniciativas locales y logramos coordinar acciones comunes en diferentes países. Por favor, mirad las declaraciones finales de nuestras reuniones en el blog https://amworkers.wordpress.com.

Durante estas reuniones identificamos tres temas principales:

 1. salarios y condiciones de trabajo
 2. control, feedbacks y otras medidas disciplinarias
 3. relaciones de empleo, incluidos contratos de interinidad y trabajo temporal.

En la reunión en Poznan queremos centrarnos en el tercer tema. Amazon ha utilizado los contratos de interinidad y el trabajo temporal en muchos almacenes en diferentes países. Están colocando a las y los trabajadores en posiciones precarias, tratándolos como factores económicos que pueden usarse y desecharse a voluntad de la empresa. Amazon dice que los contratos flexibles son necesarios para el trabajo de temporada, pero en realidad se usan durante todo el año.

Como los diferentes tipos de contratos conducen a divisiones en la plantilla, afectan gravemente nuestra capacidad organizativa en el lugar de trabajo, como se pudo ver en las huelgas en Alemania y en España.

En la reunión de Poznan, queremos discutir la situación específica de las/los trabajadoras/es temporales e interinas/os así como las formas de enfrentar a Amazon y enfrentar estos problemas.

Si hay otros temas que deseáis discutir en la reunión, hacédnoslo saber y los incluiremos en la agenda. 

Cuestiones organizativas

Esta es una reunión de trabajadoras/os de Amazon y simpatizantes, que ayudan a organizar las luchas y se encargan de las tareas diarias de apoyo directo.

La reunión comenzará el viernes 15 de marzo, a las 18 horas, por lo que rogamos os coordinéis para poder asistir. La reunión terminará el domingo 17 de marzo a las 14 horas.

Una vez que os hayáis registrado, se os enviará una agenda detallada e información sobre el lugar exacto donde se celebrará la reunión en Poznan.

Podéis registraros enviando un correo electrónico con información precisa a amaworkers@tutanota.com, lo antes posible, pero a más tardar el 1 de marzo de 2019.

Por favor, decidnos si necesitáis ayuda financiera para los gastos del viaje y trataremos de encontrar una solución. Organizaremos el alojamiento en albergues de la zona, por ese motivo necesitamos que os registréis lo antes posible.

La reunión se realizará en varios idiomas y organizaremos la traducción, pero, por favor, decidnos si necesitáis traducción para algún idioma específico. De la misma manera, hacednos saber si tenéis alguna otra necesidad especial.

Parte de la agenda será un evento público, y los medios de comunicación y otros interesados en hacer preguntas y aprender más sobre la lucha están invitados a participar. La fecha, hora y lugar, serán anunciados en el siguiente enlace: https://amworkers.wordpress.com

Werbeanzeigen

Zaproszenie na Ponadnarodowe Spotkanie Pracowników Amazon w Poznaniu, Marzec 2019

Drogie Koleżanki i Koledzy z Amazon, Pracownicy i osoby wspierające,

Serdecznie zapraszamy na kolejne Ponadnarodowe Spotkanie Pracowników Amazon, które odbędzie się w Poznaniu od piątku 15 marca do niedzieli 17 marca 2019 r.

Jest to kolejne oddolne spotkanie organizowane przez samych pracowników z kilku krajów, w celu wymiany informacji, wzajemnego wspierania się w naszych lokalnych zmaganiach i znalezienia wspólnych strategii walki o poprawę warunków pracy w naszych magazynach i poza nimi.

Za spotkaniem nie stoi żadna formalna organizacja ani konkretny związek zawodowy czy określony nurt związkowy. Zapraszamy wszystkich pracowników Amazon, zarówno osoby niezrzeszone jak i będące członk(iń)ami związków zawodowych – w tym również pracowników tymczasowych, firm zewnętrznych, kierowców/kurierów, pracowników technicznych i umysłowych pracujących w magazynach Amazon i na ich rzecz – którzy chcą walczyć z wyzyskiem, z którym mamy do czynienia każdego dnia w pracy.

Spotkania te rozpoczęliśmy wiosną 2015 r. i od tego czasu odbywają się dwa razy w roku. Dotychczas brali w nich udział pracownicy/e i sympatycy z Niemiec, Polski, Francji, Anglii oraz USA, i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy w stanie włączyć więcej osób z kolejnych krajów. Dyskusje były owocne i przydatne dla naszych lokalnych inicjatyw i udało nam się skoordynować wspólne działania w różnych krajach. Stanowiska podsumowujące nasze spotkania można znaleźć na blogu https://amworkers.wordpress.com.

Podczas poprzednich spotkań rozpoznaliśmy trzy główne tematy:

 1. wynagrodzenia i warunki pracy
 2. kontrola, feedbacki i inne środki dyscyplinarne oraz
 3. stosunki pracy opierające się na umowach krótkoterminowych i pracy czasowej.

Na spotkaniu w Poznaniu chcemy skupić się na trzecim temacie. Umowy o pracę na czas określony oraz pracę tymczasową są powszechnie stosowane przez Amazon w wielu magazynach w różnych krajach. Dla pracowników oznacza to brak stabilności i traktowanie jak czynniki ekonomiczne, które mogą być wykorzystane i wyrzucone zgodnie z wolą firmy. Amazon twierdzi, że elastyczne umowy są potrzebne ze względu na sezonowy charakter pracy, ale w rzeczywistości są one wykorzystywane przez cały rok.

Ponieważ różne rodzaje umów prowadzą do podziałów między pracownikami, mają przez to również duży wpływ na nasze organizowanie się w miejscu pracy, co można było zaobserwować podczas strajków w Amazon w Niemczech i Hiszpanii. Na spotkaniu w Poznaniu chcemy między innymi omówić specyficzną sytuację pracowników agencyjnych i pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony, a także sposoby konfrontowania się z Amazon w celu rozwiązania tych problemów. Jeśli macie propozycje na inne konkretne tematy, prosimy o kontakt, a włączymy je do porządku obrad.

Kwestie organizacyjne

Jest to spotkanie pracowników Amazon i osób wspierających (czyli tych, którzy pomagają im w organizowaniu się na co dzień i wspierają poprzez działania solidarnościowe). Spotkanie rozpocznie się w piątek 15 marca po godz. 18.00 i zakończy w niedzielę 17 marca ok. godz. 14:00. Szczegółowy porządek obrad oraz informacje o dokładnym miejscu w Poznaniu zostaną przesłane po zgłoszeniu na adres e-mail: amaworkers@tutanota.com – prosimy o zgłoszenia tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż do 1 marca 2019 r.

Prosimy o poinformowanie nas, jeśli potrzebujecie finansowego wsparcia na pokrycie kosztów przejazdu, a my postaramy się znaleźć rozwiązanie. Zorganizujemy zakwaterowanie w hostelu (z tego powodu należy jak najszybciej dokonać rejestracji).

Spotkanie odbędzie się w kilku językach i zostanie zorganizowane tłumaczenie, ale prosimy o informacje w zgłoszeniu, jeśli potrzebujesz tłumaczenia na konkretny język. Daj nam znać, jeśli masz jakieś inne specjalne potrzeby.

Częścią programu będzie wydarzenie publiczne: media i wszelkie inne osoby zainteresowane są zapraszone do udziału w tym wydarzeniu. Data, godzina i miejsce zostaną ogłoszone na stronie https://amworkers.wordpress.com.

Invitation à la réunion transnationale des travailleurs d’Amazon à Poznan Mars 2019

Chers camarades d’Amazon et activistes des groupes de soutien,

nous vous invitons à notre prochaine rencontre transnationale des travailleurs d’Amazon qui aura lieu à Poznan (Pologne occidentale) du vendredi 15 mars au dimanche 17 mars 2019.

Il s’agit d’une rencontre de base organisée par les travailleurs eux-mêmes afin d‘ échanger des informations, se soutenir mutuellement dans nos luttes locales et trouver des stratégies communes de notre lutte pour l’amélioration des conditions de travail dans nos entrepôts et au-delà.

Derrière cette réunion, il n’y a pas d’organisation formelle, ni de syndicat particulier, ni de tendance syndicale. Nous invitons tous les travailleurs d’Amazon, à titre individuel ou membres d’un syndicat, à participer y compris les intérimaires, les sous-traitants, les chauffeurs, les techniciens et les cols blancs qui travaillent dans et pour les entrepôts Amazon, et qui souhaitent s’opposer aux relations d’exploitation auxquelles nous sommes confrontés chaque jour au travail.

Nous avons commencé ces réunions au printemps 2015 et nous continuons à nous réunir deux fois par an depuis. Nous avons réuni des travailleurs et des soutiens d’Allemagne, de Pologne, de France, d’Angleterre et des États-Unis, et nous espérons aussi pouvoir inclure des travailleurs ainsi que des collectifs de soutien d’autres pays à l’avenir.

Les discussions ont été fructueuses et utiles pour nos initiatives locales et nous avons réussi à coordonner des actions communes dans différents pays. Veuillez consulter les déclarations finales de nos réunions sur le blog https://amworkers.wordpress.com.

Au cours de ces réunions, nous avons reconnu trois thèmes principaux :

 1. les salaires et les conditions de travail
 2. le contrôle, les « feedback » et autres mesures disciplinaires
 3. les relations de travail, y compris les contrats à court terme et le travail intérimaire.

Lors de la réunion de Poznan, nous souhaitons nous concentrer autour de ce troisième thème. Les contrats de travail à durée déterminée ainsi que le travail en intérim sont largement utilisés par Amazon dans de nombreux entrepôts de différents pays. Ces contrats sont source d’instabilité sociale pour les travailleurs et transforment ces derniers en objets économiques qui peuvent être utilisés et éliminés selon le bon vouloir de l’entreprise. Amazon affirme que les contrats flexibles sont nécessaires pour le travail saisonnier, mais ils sont en fait utilisés durant l’année entière.

Comme la différence des types de contrats conduit à des fragmentations au sein du collectif de travail, les conséquences produites ont leur importance concernant notre organisation dans l’entreprise, comme nous avons pu le constater lors de grèves en Allemagne et en Espagne.

Ainsi, pour cette rencontre de Poznan, nous allons échanger autour de la situation spécifique des travailleurs intérimaires et des travailleurs en contrat à durée déterminée, ainsi que des moyens d’affronter Amazon et de se confronter aux problèmes.

Si vous souhaitez discuter d’autres sujets particuliers lors de cette rencontre, veuillez nous le dire, nous les inscrirons alors à l’ordre du jour.

Concernant l’organisation de la rencontre

Il s’agit d’une rencontre de travailleurs d’Amazon et des soutiens qui aident à organiser les luttes et prennent en charge les tâches quotidiennes de soutien direct.

La réunion introductive débutera le vendredi 15 mars, après 18 h. Prévoir les dispositions nécessaires pour arriver avant . Concernant le dimanche 17 mars, la réunion se terminera à 14 h. Un ordre du jour détaillé et des informations sur le lieu exact où se tiendra la réunion à Poznan vous seront envoyés après votre inscription.

Veuillez vous inscrire en envoyant un courriel avec les informations précises à amaworkers@tutanota.com dès que possible et au plus tard le 1er mars 2019.
S’il vous plaît, dites-nous si vous avez besoin d’une aide financière pour les frais de déplacement et nous essayons de trouver une solution. Nous organiserons l’hébergement dans des auberges locales (C’est pour cette raison que nous avons besoin de votre inscription le plus rapidement possible).

Les échanges se dérouleront en plusieurs langues et une traduction sera organisée, également dites nous si vous avez besoin d’une traduction dans votre langue. Et informez nous si vous avez d’autres besoins spéciaux.

Une partie de l’ordre du jour comprendra un événement public, et les médias et autres personnes intéressées à poser des questions et à en apprendre davantage sur la lutte sont invités à y participer.

La date, l’heure et le lieu seront annoncés sur https://amworkers.wordpress.com.

Invitation to the Amazon Workers’ Cross-Border Meeting in Poznan, March 2019

Dear fellow Amazon workers and supporters,

we kindly invite you to our next Amazon Workers’ Cross-Border Meeting that will take place in Poznan (West Poland) from Friday, March 15, until Sunday, March 17, 2019.

This is a grassroots meeting organized by workers themselves to exchange information, to support each other in our local struggles, and to find common strategies for our fight for the improvement of working conditions in our warehouses and beyond.

Behind the meeting is no formal organization, neither a particular union nor union tendency. We invite all Amazon workers, as individuals or unionized, to participate – including temp workers, outsourced workers, drivers, tech and white collar workers in and for Amazon warehouses – who want to fight exploitative relations we face at work every day.

We started these meetings in spring 2015 and have continued to meet twice a year since. We had workers and supporters from Germany, Poland, France, England and the US, and we hope to be able to include workers and supporters from more countries in the future.

The discussions were fruitful and useful for our local initiatives and we managed to coordinate common actions in different countries. Please, see the final statements of our meetings at the blog https://amworkers.wordpress.com.

During these meetings we recognized three main topics:

 1. wages and working conditions
 2. control, feedbacks, and other disciplinary measures
 3. employment relations, including short term contracts and temp work.

At the meeting in Poznan we want to focus on the third topic. Limited work contracts and temp work have been used by Amazon extensively in many warehouses in different countries. They are putting workers in unstable positions, treat them as economic factors that can be used and discarded at the company’s will. Amazon says that the flexible contracts are needed for seasonal work, but they are, actually, used during the whole year.

As the different kinds of contracts lead to splits in the work force, they have a big effect on our organizing at the workplace, too, as could be seen at strikes in Germany and Spain.

At the meeting in Poznan, we want to discuss the specific situation of temp workers and workers with limited contracts as well as ways to confront Amazon and to deal with these problems.

If there are other particular topics you want to discuss at the meeting, please, let us know and we will include them in the agenda.

Organizational issues

This is a meeting of Amazon workers and supporters who help to organize the struggles and take over direct daily support tasks.

The meeting will start on Friday, March 15, after 6 p. m., so, please, arrange to arrive before that. The meeting will end on Sunday, March 17, at 2 p. m.

A detailed agenda and information on the exact place where the meeting will be held in Poznan will be sent to you after you registered.

Please, register by sending an email with precise information to amaworkers@tutanota.com – as soon as possible but not later than March 1, 2019.

Please, tell us if you need any financial assistance for travel expenses and we try to find a solution. We will organize accommodation in local hostels (and, for that reason, need your registration as soon as possible).

The meeting will be in several languages and we will organize translation, but, please, let us know if you need translation for a specific language. And tell us if you have any other special needs.

Part of the agenda will be a public event, and media and others who are interested to ask questions and learn more about the struggle are invited to participate in that. Date, time, and place will be announced on https://amworkers.wordpress.com.

Einladung zum Grenzübergreifenden Amazon-ArbeiterInnen-Treffen in Poznań März 2019

Liebe Amazon-Kolleginnen und -Kollegen, Unterstützerinnen und Unterstützer,

hiermit laden wir Euch herzlich zum nächsten Grenzübergreifenden Amazon-ArbeiterInnen-Treffen ein, dass in Poznań (Westpolen) von Freitag, 15. März, bis Sonntag, 17. März 2019, stattfinden wird.

Dies ist ein Basistreffen, organisiert von Arbeiterinnen und Arbeitern selbst, zum Austausch von Informationen, zur gegenseitigen Unterstützung unserer Kämpfe vor Ort und zur Suche nach gemeinsamen Strategien für unseren Kampf für bessere Arbeitsbedingungen in den Lagern und darüber hinaus.

Hinter dem Treffen steht keine formale Organisation und auch keine bestimmte Gewerkschaft oder Gewerkschaftsströmung. Wir laden alle Amazon-Beschäftigten, einzelne oder gewerkschaftlich organisierte, zur Teilnahme ein – einschließlich ArbeiterInnen von Zeitarbeitsfirmen, Beschäftigte von Subunternehmen, Fahrer, Büroangestellte und TechnikerInnen in und für Amazon-Lager –, die gegen die ausbeuterischen Bedingungen kämpfen wollen, denen wir uns täglich gegenübersehen.

Wir haben diese Treffen im Frühjahr 2015 ins Leben gerufen und uns seitdem zweimal im Jahr getroffen. Teilgenommen haben bisher Beschäftigte und UnterstützerInnen aus Deutschland, Polen, Frankreich, England und den USA, und wir hoffen, zukünftig ArbeiterInnen und UnterstützerInnen aus weiteren Ländern begrüßen zu dürfen.

Die Diskussionen waren fruchtbar und nützlich für unsere lokalen Initiativen, und wir haben es auch geschafft, gemeinsame Aktionen in verschiedenen Ländern zu koordinieren. Bitte schaut Euch die Abschlusserklärungen der Treffen auf dem Blog an unter https://amworkers.wordpress.com.

Während dieser Treffen haben wir drei Hauptthemen ausgemacht:

 1. Löhne und Arbeitsbedingungen
 2. Kontrolle, Feedbacks und andere Disziplinierungsmaßnahmen
 3. Beschäftigungsverhältnisse, einschließlich auf kurze Zeit befristete Verträge und Zeitarbeit.

Auf dem Treffen in Poznań wollen wir uns auf das dritte Thema konzentrieren. Befristete Verträge und Zeitarbeit werden von Amazon in vielen Lagern und in verschiedenen Ländern auf breiter Front eingesetzt. Sie bringen die Beschäftigten in eine unsichere Lage, behandeln sie wie Wirtschaftsfaktoren, die verbraucht und abgestoßen werden können, wie es der Firma beliebt. Amazon sagt, dass die flexiblen Verträge für die Saisonarbeit gebraucht werden, aber in Wirklichkeit werden sie das ganze Jahr über eingesetzt.

Da die verschiedenen Vertragsformen zu Spaltungen in den Belegschaften führen, wirken sie sich auch enorm auf unsere Organisierung am Arbeitsplatz aus, wie bei den Streiks in Deutschland und Spanien zu sehen war.

Auf dem Treffen in Poznan wollen wir die besondere Situation von ZeitarbeiterInnen und Beschäftigten mit befristeten Verträgen diskutieren und Wege finden, wie wir uns Amazon entgegenstellen und mit diesen Problemen umgehen können.

Wenn Ihr andere spezielle Themen habt, die ihr auf dem Treffen diskutieren wollt, sagt uns bitte Bescheid, und wir werden sie in die Tagesordnung aufnehmen.

Organisatorisches

Dies ist ein Treffen von Amazon-Beschäftigten und UnterstützerInnen, die bei der Organisierung von Kämpfen helfen und konkrete tägliche Unterstützungsaufgaben übernehmen.

Das Treffen wird am Freitag, den 15. März, um 18 Uhr beginnen. Sorgt also bitte dafür, dass ihr vorher ankommt. Ende des Treffens ist am Sonntag, den 17. März, um 14 Uhr.

Eine detaillierte Tagesordnung und die exakte Angabe des Veranstaltungsortes in Poznań bekommt Ihr, wenn Ihr Euch angemeldet habt.

Um Euch anzumelden, schreibt bitte eine Mail mit genauen Angaben an amaworkers@tutanota.com – und zwar sobald wie möglich und nicht später als am 1. März 2019.

Schreibt uns bitte, ob Ihr finanzielle Unterstützung für die Reisekosten braucht, und wir werden versuchen, eine Lösung zu finden. Wir werden für die Unterbringung in örtlichen Hostels sorgen (auch dafür brauchen wir so schnell wie möglich Eure Anmeldung).

Das Treffen wird in mehreren Sprachen laufen, und wir werden die Übersetzung organisieren. Schreibt uns bitte, falls ihr die Übersetzung in eine bestimmte Sprache braucht, und auch, falls Ihr andere besondere Bedürfnisse habt.

Teil des Ablaufs wird eine öffentliche Veranstaltung sein, und MedienvertreterInnen und andere, die Interesse und Fragen haben und mehr über den Kampf erfahren wollen, sind eingeladen, daran teilzunehmen. Datum, Uhrzeit und Ort werden noch bekannt gegeben auf https://amworkers.wordpress.com.