Zaproszenie na Ponadnarodowe Spotkanie Pracowników Amazon w Lipsku, Wrzesień 2019

Drogie Koleżanki i Koledzy z Amazon, pracownicy i osoby wspierające, Serdecznie zapraszamy na kolejne Ponadnarodowe Spotkanie Pracowników Amazon, które odbędzie się w Lipsku (Niemcy) od piątku 27 września do niedzieli 29 września 2019 r. Jest to oddolne spotkanie organizowane przez samych pracowników z kilku krajów, w celu wymiany informacji, wzajemnego wspierania się w naszych lokalnych … Continue reading Zaproszenie na Ponadnarodowe Spotkanie Pracowników Amazon w Lipsku, Wrzesień 2019

Invitación a la Reunión Transfronteriza de Trabajadores de Amazon en Leipzig en septiembre de 2019

Queridos compañeros de Amazon y solidarios, os invitamos cordialmente a la próxima Reunión Transfronteriza de Trabajadores de Amazon que tendrá lugar del 27 al 29 de septiembre de 2019, en Leipzig/Alemania. Se trata de una reunión de base organizada por los propios trabajadores. Queremos intercambiar información, planificar el apoyo mutuo y encontrar estrategias comunes para … Continue reading Invitación a la Reunión Transfronteriza de Trabajadores de Amazon en Leipzig en septiembre de 2019

Einladung zum Grenzübergreifenden Treffen von Amazon-ArbeiterInnen in Leipzig im September 2019

Liebe Amazon-Kolleginnen und -Kollegen, Unterstützerinnen und Unterstützer, hiermit laden wir Euch herzlich zum nächsten Grenzübergreifenden Treffen von Amazon-ArbeiterInnen ein, das vom 27. bis 29. September 2019 in Leipzig stattfinden wird. Dies ist ein Basistreffen, das von Arbeiterinnen und Arbeitern selbst organisiert wird. Es dient dem Austausch von Informationen, der gegenseitigen Unterstützung und der Suche nach … Continue reading Einladung zum Grenzübergreifenden Treffen von Amazon-ArbeiterInnen in Leipzig im September 2019

Pozvánka na cezhraničné stretnutie zamestnancov Amazonu – Lipsko, 2019

Milí kolegovia z Amazonu a podporovatelia, srdečne vás pozývame na najbližšie Cezhraničné stretnutie zamestnancov Amazonu, ktoré sa koná 27. – 29. septembra 2019 v Lipsku (Nemecko). Ide o stretnutie radových zamestnancov, ktoré organizujú samotní zamestnanci. Chceme si vymieňať informácie, plánovať vzájomnú podporu a hľadať spoločné stratégie pre náš boj za lepšie pracovné podmienky v logistických … Continue reading Pozvánka na cezhraničné stretnutie zamestnancov Amazonu – Lipsko, 2019

Invitation à la rencontre transnationale des travailleurs d’Amazon à Leipzig en septembre 2019

Chers collègues et membres des groupes de soutien aux travailleuses et travailleurs d’Amazon, nous vous invitons à la prochaine Rencontre transnationale des travailleuses et travailleurs d’Amazon qui se tiendra du 27 au 29 septembre 2019 à Leipzig, Allemagne. Il s'agit d'une rencontre de base organisée par les travailleurs eux-mêmes. Le but est d’échanger des informations, … Continue reading Invitation à la rencontre transnationale des travailleurs d’Amazon à Leipzig en septembre 2019

Invito all’incontro transnazionale dei lavoratori Amazon a Lipsia a settembre 2019

Invito all'incontro transnazionale dei lavoratori Amazon a Lipsia a settembre 2019 Cari colleghi di Amazon e sostenitori, vi invitiamo cordialmente al prossimo incontro transnazionale dei lavoratori Amazon che si terrà dal 27 al 29 settembre 2019 a Lipsia (Germania). Si tratta di un incontro di base organizzato dai lavoratori stessi. Vogliamo scambiare informazioni, pianificare il … Continue reading Invito all’incontro transnazionale dei lavoratori Amazon a Lipsia a settembre 2019

Invitation to the Cross-Border Meeting of Amazon Workers in Leipzig in September 2019

Dear Amazon colleagues and supporters, we cordially invite you to the next Cross-border Meeting of Amazon Workers that will take place from September 27 to 29, 2019, in Leipzig/Germany. This is a rank-and-file meeting organized by workers themselves. We want to exchange information, plan mutual support and find common strategies for our fight for better … Continue reading Invitation to the Cross-Border Meeting of Amazon Workers in Leipzig in September 2019

Záverečné vyhlásenie Cezhraničného stretnutia pracujúcich z Amazonu – Poznaň, marec 2019

Ôsme medzinárodné stretnutie pracujúcich z Amazonu sa konalo 15. – 17. marca 2019. Vyše päťdesiati zamestnanci a ich podporovatelia zo Španielska, Francúzska, Poľska a Nemecka a zo šiestich odborových zväzov sa stretli v Poznani, aby si vymenili informácie a naplánovali spoločné akcie: Ako sa dohodlo na poslednom stretnutí, prvýkrát sa systematicky zbierali informácie o všetkých … Continue reading Záverečné vyhlásenie Cezhraničného stretnutia pracujúcich z Amazonu – Poznaň, marec 2019