Stanowisko końcowe Międzynarodowego Spotkania Pracowników Amazona

18-20 lutego 2016 r. pracownice i pracownicy Amazona z Niemiec i Polski się spotkali się w Berlinie na ponadgranicznej wymianie. Uczestniczyli w niej pracownicy z trzech niemieckich centrów logistycznych (Bad Hersfeld, Lipsk, Brieselang) oraz z polskiego centrum spod Poznania, razem ze wspierającymi ich przyjaciółmi z lokalnych grup solidarnościowych.

Spotkanie w Berlinie było już trzecim tego typu wydarzeniem. Pracownicy rozmawiali bezpośrednio między sobą, niezależnie od przynależności do organizacji związkowej. Nastrój był mieszany: z jednej strony uczestnicy byli niezadowoleni z atmosfery strachu, mobbingu, norm i celów ustalanych przez firmę, z drugiej strony byli przekonani, że można wygrać walkę z międzynarodowym koncernem.

Od samego początku panowała atmosfera solidarności. Spotkanie zaczęło się publicznym wystąpieniem przeciwko śmieciowym warunkom pracy, w którym brali udział również berlińscy pracownicy z innych branży (m.in. z komunikacji miejskiej, z ogrodu botanicznego i z gastronomii). Stało się jasne, że systematyczna prekaryzacja (niestabilność), której doświadczają pracownicy Amazonu, rozrasta się coraz bardziej również w innych branżach. Inspirującą wymianę informacji ponad granicami zakładów i krajów kontynuowano podczas kolejnych dwóch dni, dyskutując, jak poprawić dalszą komunikację oraz zaplanować kolejne kroki w walce z Amazonem.

Międzynarodowe kontakty i koordynacja wspólnych akcji są podstawowym warunkiem tego, żeby przeforsować pracownicze żądania. W Niemczech pracownicy od trzech lat walczą m.in. o podwyżki płac, lepsze grafiki i regulaminy przerw, przeciwko rosnącym normom i przeciwko pracy tymczasowej. Wspólną bazą dla uczestników spotkania był praktyczny wymiar międzynarodowej solidarności, która jest skierowana również przeciwko nacjonalizmowi i rasizmowi.

Trzecie niemiecko-polskie spotkanie pracownicze udowodniło, że udaje się zacieśniać bezpośrednie międzynarodowe kontakty. Teraz chcemy dalej je rozwijać, odwiedzając inne centra logistyczne oraz organizując wspólne działania i strajki. Zaczęliśmy od 1 marca, gdy w ramach „Europejskiego Dnia Akcji” pracownicy z Polski i z Niemiec jednocześnie wzięli udział w lokalnych protestach, m.in. przeciwko agencjom pracy tymczasowej Manpower, Adecco i Randstad, które działają głównie w polskim Amazonie.

W następnych miesiącach planujemy dalsze wspólne inicjatywy. Przed następnym międzynarodowym zjazdem – który prawdopodobnie będzie miał miejsce w Lipsku we wrześniu 2016 r. – chcemy organizować mniejsze spotkania, min. latem we Wrocławiu.

Berlin, luty 2016 r.

Réunion internationale des travailleurs et travailleuses d’Amazon – février 2016

18 – 21 février 2016 à Berlin

Chers collègues !

Après le succès de la réunion de Poznan (Pologne) en septembre 2015, les travailleurs et les travailleuses d’Amazon de Pologne et d’Allemagne vous invitent à participer à un nouvelle réunion et un nouvel échange – cette fois à Berlin du 18 au 21 février 2016.

En Allemagne, la lutte des travailleurs et les travailleuses d’Amazon a repris de l’élan ces derniers mois. Les dizaines de petites et grandes grèves qui ont eu lieu avant et pendant la période de Noël montrent que les employé(e)s d’Amazon continuent le combat. En Pologne, une action collective se dessine car la direction d’Amazon a interrompu l’arbitrage.

En continuation de l’échange direct des travailleurs et les travailleuses en septembre nous organiserons la prochaine réunion à Berlin en février pour continuer notre échange au sujet des conditions de travail. Cet échange est central car Amazon fait systématiquement circuler des informations erronées. Nous voulons également discuter de nos luttes futures et planifier des actions communes, puisque nous savons que la lutte à Amazon ne peut être gagnée qu’internationalement.

Langues:

Nous parlerons polonais, allemand, français et anglais. Toutes les langues sont bienvenues. Nous inviterons de nombreux interprètes.

Questions organisationnelles:

Nous sommes en train d’organiser le remboursement des coûts et des hébergements. Ils dépendent en partie du nombre de participants, c’est pourquoi nous vous demandons de vous inscrire le plus tôt possible :

Inscription : Internationales.Treffen@googlemail.com

Pour plus d’informations : https://amworkers.wordpress.com/

Medzinárodné stretnutie zamestnancov Amazonu – február 2016

18.-21. februára v Berlíne

Milé kolegyne a kolegovia!

Po úspešnom stretnutí v Poznani (Poľsko), ktoré sa uskutočnilo v septembri 2015, si vás zamestnanci Amazonu z Poľska a Nemecka dovoľujú pozvať na ďalšie stretnutie a diskusiu – tentoraz v Berlíne, 18.-21. februára 2016.

V posledných týždňoch a mesiacoch nabral zápas pracujúcich v nemeckom Amazone opäť obrátky. Desiatky menších a väčších štrajkov pred vianočnou špičkou a počas nej ukazujú, že zamestnanci Amazonu neprestávajú bojovať. V Poľsku nás kolektívna akcia onedlho čaká, keďže manažment firmy jednostranne prerušil vyjednávanie.

Po priamej výmene skúseností medzi zamestnancami v septembri budeme pokračovať na najbližšom stretnutí v Berlíne vo februári. Náš vzájomný kontakt je mimoriadne dôležitý, keďže Amazon systematicky rozširuje dezinformácie. Chceme tiež diskutovať o ďalších bojoch a pláne spoločných akcií. Uvedomujeme si totiž, že zápas s Amazonom možno vyhrať len na medzinárodnej úrovni.

Jazyky

Budeme komunikovať v poľštine, nemčine, francúzštine a angličtine. Všetky jazyky sú vítané. Zabezpečíme dostatok tlmočníkov.

Organizačné otázky

Usilujeme sa vyriešiť pokrytie cestovných nákladov a zabezpečiť ubytovanie. Závisí to aj od počtu účastníkov, a preto vás prosíme, aby ste sa zaregistrovali čo najskôr.

Registrácia: Internationales.Treffen@googlemail.com
Viac infromácií: https://amworkers.wordpress.com

Incontro internazionale delle lavoratrici / dei lavoratori Amazon – Febbraio 2016

18-21 febbraio a Berlino

Dopo il riuscito incontro di Poznan in settembre lavoratrici e lavoratori dell’Amazon di Polonia e Germano di nuovo invitano a un incontro e scambio – questa volta dal 18 al 21 febbraio a Berlino.

Nelle ultime settimane e mesi la lotta all’Amazon tedesca si è riaccesa – decine di piccoli e grandi scioperi prima del e durante il commercio natalizio hanno dimostrato che le lavoratrici ed i lavoratori sono ancora pronti a combattere. Anche in Polonia il conflitto nell’azienda si accelera dopo la rottura delle trattative di mediazione da parte della direzione.

In seguito allo scambio diretto tra lavoratrici e lavoratori in settembre organizziamo il prossimo incontro in febbraio a Berlino per continuare lo scambio di informazioni sulle condizioni di lavoro. Questo scambio è indispensabile, perchè la Amazon continua a diffondere informazioni scorrette. Ma vogliamo anche discutere sull’ulteriore lotta i progettare azioni in comune, perchè sappiamo che la lotta all’Amazon la possiamo vincere solo a livello internazionale.

Lingue:

L’incontro sarà in polacco, tedesco, francese ed inglese. Tutte le lingue sono benvenute. Inviteremo molte traduttrici e traduttori.

Questioni organizzative:

Stiamo ancora organizzando la questione del pernottamento e dell’assunzione delle spese. Dipendano anche dal numero di partecipanti.

Registrazione: Internationales.Treffen@googlemail.com

Più informazione: https://amworkers.wordpress.com/

International meeting of Amazon workers – February 2016

18-21 February 2016 in Berlin

Dear workmates!

after the successful meeting in Poznan (Poland) last September, Amazon workers from Poland and Germany are inviting to the meeting and exchange – this time in Berlin, 18-21 February 2016.

In Germany, workers‘ struggle at Amazon has gained momentum again over the last weeks and months. Dozens of small and big strikes before and during the Christmas peak show that Amazon employees keep fighting. In Poland, collective action lies ahead since Amazon management have broken off arbitration.

Following up on the direct exchange of workers in September we will be organising the next meeting in Berlin in February to continue our exchange about working conditions. This exchange is central as Amazon systematically keeps spreading misinformation. We also want to discuss our further struggle and to plan common action. Because we know that the struggle at Amazon can be won only internationally. 

Languages

We will speak Polisch, German, French and English. All languages are welcome. We are inviting many interpreters.

Organisational questions

We are still settling the coverage of costs and places to sleep. They also depend on the number of participants, therefore we ask you to register as soon as possible. 

Registration: Internationales.Treffen@googlemail.com

More information: https://amworkers.wordpress.com/

 

Międzynarodowe spotkanie pracowników Amazona – Luty 2016

18-21 lutego 2016 r. w Berlinie

Drogie koleżanki, drodzy koledzy!

Po udanym spotkaniu w Poznaniu we wrześniu pracownice i pracownicy Amazona zapraszają na kolejne spotkanie dyskusyjne – tym razem 18-21 lutego w Berlinie.

Konflikt zbiorowy w niemieckim Amazonie w ostatnich tygodniach i miesiącach znowu nabrał prędkości – kilkanaście mniejszych i większych strajków przed i podczas szczytu świątecznego pokazują, że załoga dalej jest gotowa do walki. Również w Polsce szykują się konflikty zbiorowe po tym, że kierownictwo Amazona zerwało mediację.

Po bezpośredniej wymianie między koleżankami i kolegami we wrześniu kolejne spotkanie odbędzie się w Berlinie, aby rozmawiać o warunkach pracy. Ta wymiana informacji jest istotna, ponieważ Amazon ciągle rozpowszechnia dezinformacje. Chcemy jednak również dyskutować o dalszej walce i planować wspólne akcje. Bo walkę w Amazonie wygramy tylko na poziomie międzynarodowym.

Języki

Mówimy po polsku, niemiecku, francusku i angielsku, a wszystkie języki są mile widziane. Zapraszamy wielu tłumaczy.

Sprawy organizacyjne

Jeszcze wyjaśniamy przejęcie kosztów i organizację noclegów. Jest to zależne m.in. od liczby wiążących rejestracji.

Rejestracja: Internationales.Treffen@googlemail.com
Więcej informacji: https://amworkers.wordpress.com/

Internationales Treffen der Amazon-Arbeiter/innen Februar 2016

18. bis 21. Februar 2016 in Berlin

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach dem erfolgreichen Treffen im September im polnischen Poznan laden Arbeiterinnen und Arbeiter von Amazon aus Polen und Deutschland erneut zum Treffen und zum Austausch ein — dieses Mal vom 18. bis 21. Februar 2016 in Berlin.

Der Arbeitskampf bei Amazon in Deutschland hat in den letzten Wochen und Monaten wieder an Fahrt aufgenommen — dutzende kleine und große Streiks vor und im Weihnachtsgeschäft zeigen die weiterhin große Kampfbereitschaft der Belegschaft. Auch in Polen stehen Arbeitskämpfe vor der Tür, nachdem das Management von Amazon die Schlichtung abgebrochen hat.

Im Anschluss an den direkten Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen im September findet nun im Februar das nächste Treffen in Berlin statt, um den Austausch über Arbeitsbedingungen weiterzuführen. Dieser Informationsaustausch ist zentral, denn Amazon verbreitet immer wieder gezielt Falschinformationen. Doch es soll auch darum gehen, über den weiteren Kampf zu diskutieren und gemeinsame Aktionen zu planen. Denn der Kampf bei Amazon ist nur international zu gewinnen.

Sprachen

Wir werden Polnisch, Deutsch, Französisch und Englisch sprechen und alle Sprachen sind willkommen. Wir laden viele Übersetzer/innen ein.

Organisatorisches

Kosten und Übernachtung werden noch geklärt und hängen unter anderem von der Zahl der festen Zusagen ab.

Anmeldung: Internationales.Treffen@googlemail.com

Weitere Infos:
https://amworkers.wordpress.com/

Stanowisko końcowe

Międzynarodowe Spotkanie Pracowników Amazona

11-13 września 2015 r. w Poznaniu

My – pracownicy i pracownice Amazona z Polski i Niemiec oraz osoby, które wspierają nasze działania – spotkaliśmy się w Poznaniu. Jest todrugie tego typu spotkanie. Wcześniej wiosną tego roku poznaliśmy się w Bad Hersfeld w Niemczech. Spotkania te są organizowane przez samych uczestników, niezależnie od tego, do jakiego związku zawodowego należą. Tworzymy sieć solidarności, która szuka odpowiedzi na strategie Amazona i koordynuje walkę o nasze wspólne interesy.

Tym razem rozdawaliśmy ulotki przed wejściem do Amazona w Sadach, zorganizowaliśmy otwarte dla publiczności spotkanie na temat sytuacji w Amazonie pod Poznaniem, w Bad Hersfeld i Brieselang. Zorganizowaliśmy też wiec i rozmawialiśmy z mediami. Podczas spotkania dyskutowaliśmy o sytuacji w różnych magazynach Amazona i wspólnych działaniach na rzecz poprawy warunków pracy.

Nasze doświadczenia pokazują, że pracownicy Amazona w różnych krajach borykają się z takimi samymi problemami – niskimi płacami, rosnącymi normami, dużą presją, która przekłada się na problemy zdrowotne, a także z nastawioną na dużą rotację polityką Amazona.. Wszędzie Amazon wykorzystuje podobne strategie wobec żądań pracowniczych. Nie stroni od gróźb zwolnień, wywierania presji na związkowcach, czy pozorowaniu dialogu i negocjacji, podczas których z góry zakłada brak jakichkolwiek ustępstw.

Dla wszystkich, którzy brali udział w spotkaniu stało się jasne, że aby poprawić naszą sytuację, musimy szukać wspólnych rozwiązań, które wykroczą poza konkretne magazyny Amazona oraz poza granice państw. Jeśli tylko połączymy siły, oddolnie, jako pracownicy i pracownice z różnych zakładów pracy, Amazon w przyszłości nie będzie w stanie wykorzystać nas przeciwko sobie.

Wymiana doświadczeń może dać motywację, mobilizację i dodać sił pracownikom i pracownicom ponad granicami, również tym, którzy do tej pory nie uczestniczyli w spotkaniach. Niedawnym przykładem wzmocnienia siły pracowników było oddolnie zorganizowane spowolnienie pracy w Amazonie pod Poznaniem, jako buntu przeciwko nadgodzinom i wyrazem niezadowolenia z warunków pracy. Było to również jasny sygnał solidarności ze strajkującymi w tym czasie pracownikami Amazona w Niemczech.

Jesteśmy również gotowi przeciwstawiać się represjom stosowanym przez Amazon. Pracownicy z Włoch planowali być z nami, ale jeden z nich został zwolniony w przeddzień spotkania. Musieli poradzić sobie z tym atakiem i nie mogli przyjechać do Poznania. Wyrażamy naszą solidarność ze zwolnionym pracownikiem i bardzo się cieszymy, że osoby z Włoch są gotowe wziąć udział w naszych spotkaniach i działaniach w przyszłości!

Na kolejne spotkanie – które ogłosimy na blogu https://amworkers.wordpress.com – zapraszamy nie tylko załogę z Włoch, ale też z nowych centrów Amazona w Pradze oraz innych FC w całej Europie.

W Poznaniu uczestnicy potwierdzili gotowość do prowadzenia wspólnych, międzynarodowych kampanii w przyszłości. Wygramy tylko jeśli będziemy mieć jasną strategię, której nie będzie w stanie przewidzieć zarząd Amazona, jeśli nasza walka zostanie zorganizowana przez samych pracowników i będzie przekraczać nasze zakłady pracy poprzez koordynację działań z załogami z innych magazynów.

Amazon workers united! Pracownicy Amazona ponad podziałami!

Final Statement

International Amazon Workers’ Meeting

Poznan, September 11–13, 2015

We – Amazon workers from Poland and Germany plus supporters – met for three days in Poznan. This is the second such meeting after one we held in Bad Hersfeld in Spring this year. The meetings are organized by the participating Amazon workers themselves, independent from the respective union. We are a solidarity network that looks for answers to Amazon’s strategies and coordinates the struggle for common interests.

This time, we distributed leaflets in front of the Amazon warehouse in Poznan-Sady, held a public meeting with presentations on the situation at Amazon in Poznan, Bad Hersfeld and Brieselang, and organized a rally and interviews with the media. Then we held the workers’ meeting and discussed the situation in different Amazon warehouses and our common activities to improve the working conditions in the future.

Our exchange revealed that Amazon workers in different countries face the same problems – low wages, increasing norms, high work pressure leading to health problems, Amazon’s employment practice of hiring and firing, and more. When confronted with workers’ demands, Amazon uses similar strategies in all countries, for instance, threatening workers with layoffs, putting pressure on union activists, and negotiating without willing to make any concessions.

For everyone who participated in our meeting it is clear that we have to give collective answers – across different warehouses in different countries – in order to enforce improvements and more. In the future, Amazon will not be able to play us out against each other as long as we are joining forces and link up on the base, from worker to worker.

The exchange through the Amazon Workers’ Meetings can motivate, mobilize and empower workers across borders, even those who might not participate directly (yet). An example is the self- organized slow down in the Amazon warehouse in Poznan against overtime that expressed the worker’s dissatisfaction with the working conditions and was also a clear signal of solidarity with the strike of Amazon workers in Germany that was happening on the same day at the end of June.

We are also determined to deal with repression by Amazon. Workers from Amazon in Italy had planned to take part in our meeting, but one of them was fired just before the meeting so they had to deal with this attack and could not attend. We express our solidarity with these workers and are happy to hear that they are determined to take part in our future exchange and common actions!

For the next meeting – that will be timely announced on https://amworkers.wordpress.com – we invite not just the workers from Italy, but also those from the new Amazon warehouse near Prague, Czech Republic, and those of other Amazon warehouses across Europe.

In Poznan, all participants have reaffirmed their intention to organize common cross-border struggles in the future. Only if our fight is organized by workers themselves, rooted in our warehouse and coordinated with others, with a clear strategy and unpredictable for Amazon, will we have a chance to win!

Schlusserklärung

Internationales Treffen der Amazon-Arbeiterinnen und -Arbeiter

Poznan, 11. bis 13. September 2015

Wir – Arbeiterinnen und Arbeiter von Amazon in Polen und Deutschland sowie Unterstützerinnen und Unterstützer – haben uns drei Tage lang in Poznan getroffen. Es war das zweite Treffen nach einem in Bad Hersfeld im Frühjahr dieses Jahres. Die Treffen werden von den teilnehmenden Arbeiterinnen und Arbeitern von Amazon selbst und unabhängig von der jeweiligen Gewerkschaft organisiert. Wir sind ein Solidaritätsnetzwerk, dass Antworten auf die Strategien von Amazon sucht und den Kampf für die gemeinsamen Interessen koordiniert.

Dieses Mal haben wir vor Amazons Logistikzentrum in Poznan-Sady Flugblätter verteilt, eine öffentliche Veranstaltung mit Vorträgen zur Situation bei Amazon in Poznan, Bad Hersfeld und Brieselang abgehalten und eine Kundgebung und Interviews mit Medien organisiert. Danach haben wir auf dem Treffen der Arbeiterinnen und Arbeiter die Situation in den verschiedenen Amazon- Lagern diskutiert und gemeinsame Aktionen besprochen, mit denen wir die Arbeitsbedingungen in Zukunft verbessern können.

Unser Austausch ergab, dass Amazon-Arbeiterinnen und -Arbeiter in verschiedenen Ländern denselben Problemen gegenüberstehen – niedrige Löhne, steigende Leistungsvorgaben, hoher Arbeitsdruck, der die Gesundheit gefährdet, Amazons Beschäftigungspraxis des Heuerns und Feuerns usw. Gegenüber Forderungen der Arbeiterinnen und Arbeiter setzt Amazon in allen Ländern auf ähnliche Strategien, zum Beispiel Drohung mit Entlassung, Druck auf Gewerkschaftsaktivisten und -aktivistinnen und Amazons Weigerung, in Verhandlungen Zugeständnisse zu machen.

Für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Treffens ist klar, dass wir kollektiv reagieren müssen – gemeinsam in verschiedenen Lagern und Ländern –, wenn wir Verbesserungen durchsetzen wollen. Amazon wird uns in Zukunft nicht mehr gegeneinander ausspielen können, wenn wir uns zusammenschließen und an der Basis, von Arbeiterin zu Arbeiter, vernetzen.

Der grenzübergreifende Austausch über das Treffen der Amazon-Arbeiter/innen kann Arbeiter und Arbeiterinnen motivieren, mobilisieren und ermächtigen, auch wenn diese (noch) nicht direkt beteiligt sind. Ein Beispiel ist der selbstorganisierte Bummelstreik im Amazon-Lager in Poznan gegen Überstunden, der die Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen ausdrückte und ein klares Signal der Solidarität mit dem Streik der Amazon-Arbeiterinnen und -Arbeiter in Deutschland war, der am selben Tag Ende Juni stattfand.

Wir sind entschlossen, uns auch der Repression von Amazon entgegenzustellen. Arbeiter von Amazon in Italien wollten an unserem Treffen teilnehmen, aber einer von ihnen wurde kurz vorher entlassen, sodass sie auf diesen Angriff reagieren mussten und nicht teilnehmen konnten. Wir erklären uns mit diesen Arbeitern solidarisch und sind froh, dass sie entschlossen sind, in Zukunft an unserem Austausch und unseren gemeinsamen Aktionen teilzunehmen!

Zum nächsten Treffen, das rechtzeitig auf https://amworkers.wordpress.com angekündigt werden wird, laden wir nicht nur Arbeiterinnen und Arbeiter aus Italien, sondern auch die aus dem neuen Amazon-Lager in der nähe von Prag, Tschechien, und die anderer Lager in Europa ein.

In Poznan haben alle Anwesenden ihre Absicht bekräftigt, in Zukunft gemeinsame, grenzübergreifende Aktionen zu organisieren. Nur wenn unser Kampf von Arbeitern und Arbeiterinnen selbst geführt wird, in unserem Lager verwurzelt ist und mit anderen koordiniert wird, wenn er eine klare Strategie hat und für Amazon nicht vorhersehbar ist, werden wir eine Chance haben zu gewinnen!