Rencontre internationale des travailleurs d’Amazon

Les travailleurs d’Allemagne, de Pologne et de France d’Amazon lancent une invitation à une réunion internationale des travailleurs à Poznan, en Pologne, du 21 au 23 avril 2017.

La réunion se déroule dans le cadre de l’échange international des travailleurs des entrepôts d’Amazon au sujet de notre survie quotidienne et notre résistance au travail. Depuis 2015, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises en Allemagne, en Pologne et en France.

Cet échange a déjà contribué à des actions communes: diffusion de brochures sur les revendications des collègues, soutien lors des grèves, diffusion de l’information dans les médias et coup de pouce entre participants!

Notre réseau est ouvert à tous les travailleurs, quelque soit le syndicat et la nationalité.

Nous sommes connectés tous les jours par le biais de la la circulation des marchandises et ainsi, il est nécessaire pour nous d’échanger nos points de vue autour du travail et de l’auto-organisation ainsi que des problèmes que nous rencontrons: conditions précaires, contrats temporaires, pression sur les salaires , contrôle permanent par scanners et Ordinateurs, et plus encore…

Chers dockers, expéditeurs, emballeurs, „cueilleurs“, réceptionnistes, ouvriers de rangement! C’est le moment pour «toutes les mains» de s’unir – cette fois pour notre propre bien et pas les intérêts de la société! Nous savons que la lutte au sein d’Amazon ne peut être gagnée qu’à l’échelle internationale.

A propos de l’organisation de la réunion:

Horaires: Nous commençons le vendredi 21 avril à 19 heures autour d’une réunion ouverte; Le samedi 22 avril, la réunion débutera à 9 heures et durera toute la journée; Le soir „nous nous amuserons et ferons l’histoire“ (pas de travail!); Dimanche 23 avril, le matin nous nous concerterons afin de s’organiser, la réunion se terminera dimanche vers midi.

Langues: Au cours de la réunion, nous parlerons polonais, allemand, français et anglais. Toutes les langues sont les bienvenues. Nous inviterons des interprètes afin que tout le monde puisse y participer.

Argent: La réunion est gratuite, bien sûr, mais nous organiserons une „caisse de participation“ concernant la nourriture et les boissons.

Hébergement: Vous pouvez séjourner dans des auberges de jeunesse (environ 5 euros par nuit). Nous organiserons la réservation après votre inscription et vous enverrons plus d’informations sur l’hébergement, le lieu de la réunion, etc.

Enregistrement:
Nous vous demandons de vous inscrire dès que possible par e-mail à amaworkers (at) openmailbox.org

Pour plus d’informations et de traductions à propos de cette invitation, veuillez consulter amazing workers.

Międzynarodowe Spotkanie Pracowników Amazona

Pracownicy i pracownice Amazona z Niemiec, Polski i Francji zapraszają na Międzynarodowe Spotkanie Pracownicze w dn. 21-23 kwietnia 2017 r. w Poznaniu

Jest to kontynuacja międzynarodowej wymiany pomiędzy osobami zatrudnionymi w magazynach Amazona, na temat codziennego trudu pracy i codziennej pracowniczej walki. Od 2015 r. przedstawiciele załogi z Niemiec, Polski i Francji spotkali się już kilka razy. Wymiana ta doprowadziła do wspólnych akcji: rozdawania ulotek na temat żądań z innych krajów, wsparcia podczas strajku, dzielenia się informacjami w lokalnych mediach, jak też po prostu otrzymania pozytywnych inspiracji dla uczestników/uczestniczek.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zatrudnionych w Amazonie bez względu na kraj pochodzenia jak też na to, do którego związku zawodowego należą (czy nie należą do żadnego). Na co dzień jesteśmy powiązani poprzez cyrkulację towarów, stąd musimy dzielić się naszymi doświadczeniami pracy i samoorganizacji. Mamy wspólne problemy: niestabilne zatrudnienie, agencje pracy, presja na wyniki i feedbacki, permanentna kontrola poprzez skanery i komputery itd.

Drodzy pakerzy, pikerzy, receiverzy, stowerzy, załogo z docków i shipów – czas na spotkanie „All-hands”, tym razem w interesie nas samych, a nie firmy. Dobrze wiemy, że jeśli chcemy wygrać z Amazonem, musimy działać międzynarodowo.

Kwestie organizacyjne:

Zaczynamy spotkaniem otwartym w piątek 21 kwietnia, o godz 19:00.

W sobotę 22 kwietnia spotkanie zacznie się o godz. 9:00 i potrwa przez cały dzień. Wieczorem planujemy integrację „have fun, make history (no work)” (przerobione amazońskie hasło reklamowe, co znaczy „dobrze się baw, twórz historię (po/bez pracy)”

W niedzielę 23 kwietnia, w godzinach przedpołudniowych omówimy kwestie organizacyjne i techniczne dot. dalszej współpracy.

Jako że w spotkaniu wezmą udział goście z zagranicy, spotkanie będzie prowadzone w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim z udziałem tłumaczy.

Kwestie finansowe:

Udział w spotkaniu jest oczywiście darmowy, jeśli ktoś potrzebuje noclegu w hostelu, prosimy o jak najszybszy kontakt: amaworkers@openmailbox.org

Więcej informacji oraz tłumaczenia tego zaproszenia na język francuski, niemiecki, angielski, słowacki znajdziesz tutaj:

https://amworkers.wordpress.com

 

Grenzübergreifendes Treffen von Amazon-Arbeiter_innen

Amazon-Arbeiter_innen aus Deutschland, Polen und Frankreich laden zu einem grenzübergreifenden Treffen in Poznań, Polen, ein, das vom 21. bis zum 23. April 2017 stattfinden wird.

Das Treffen setzt den grenzübergreifenden Austausch fort, den Arbeiter_innen aus Amazons Warenlagern über ihre täglichen Bedingungen und ihren Widerstand führen. Seit 2015 haben wir uns mehrere Male in Deutschland, Polen und Frankreich getroffen.

Dieser Austausch hat bereits gemeinsame Aktionen gefördert: Verteilen von Flugblättern mit Forderungen der Kolleg_innen, Unterstützung von Streiks, Verbreitung von Informationen über die Medien… sowie Antrieb und Ermächtigung für alle Beteiligten.

Unser Netzwerk ist offen für alle Arbeiter_innen, unabhängig von Gewerkschaftsabzeichen und Nationalität.

Wir sind jeden Tag über die Zirkulation von Waren verbunden, und wir müssen unsere Ansichten teilen, über die Arbeit, die Selbstorganisierung und über die ähnlichen Probleme, die wir haben: prekäre Bedingungen, befristete Arbeitsverträge, Druck durch Arbeitsvorgaben und Feedbacks, ständige Kontrolle über Scanner und Computer und anderes mehr.

Liebe Docker, Shipper, Packer, Picker, Receiver, Stower! Es ist Zeit für ein „all hands“ – dieses Mal um unser selbst willen und nicht im Interesse der Firma! Wir wissen, dass wir den Kampf bei Amazon nur über die Grenzen hinweg gewinnen können.

Organisatorisches:

Zeitplan: Wir werden am Freitag, 21. April, um 19 Uhr mit einem offenen Treffen beginnen; am Samstag, 22. April, wird das Treffen um 9 Uhr beginnen und den ganzen Tag andauern; am Abend werden wir „Spaß haben und Geschichte schreiben“ (ohne Arbeit!); am Sonntag, 23. April, werden wir am Morgen organisatorische Fragen besprechen. Das Treffen wird Sonntagmittag zu Ende sein.

Sprachen: Wir werden beim Treffen Polnisch, Deutsch, Französisch und Englisch sprechen. Alle Sprachen sind willkommen. Wir werden Dolmetscher einladen, sodass alle teilnehmen können.

Geld: Die Teilnahme am Treffen ist natürlich kostenlos, aber wir werden Spenden einsammeln für Essen und Getränke.

Unterkunft: Ihr könnt in Herbergen/Hostels übernachten (für etwa 5 Euro pro Nacht). Wir können Reservierungen vornehmen, sobald Ihr euch für das Treffen angemeldet habt. Informationen über die Herberge, den Ort, an dem das Treffen stattfinden wird usw. schicken wir Euch nach Eurer Anmeldung.

Anmeldung:
Meldet Euch bitte so bald wie möglich per Email an bei amaworkers(at)openmailbox.org

Mehr Informationen und diese Einladung in anderen Sprachen findet Ihr unter

https://amworkers.wordpress.com

Medzinárodné stretnutie pracujúcich Amazonu

Zamestnanci Amazonu z Nemecka, Poľska a Francúzska srdečne pozývajú na Medzinárodné stretnutie v Poznani (Poľsko) v dňoch 21. – 23. apríla 2017.

Podujatie je ďalším v rade medzinárodných stretnutí zamestnancov skladov Amazonu, ktoré sa týkajú nášho každodenného života a odporu v práci. Od roku 2015 sme sa niekoľkokrát stretli v Nemecku, Poľsku a Francúzsku.

Tieto stretnutia už prispeli k spoločným akciám: k šíreniu letákov o požiadavkách kolegov, k podpore počas štrajkov, k rozširovaniu informácií prostredníctvom médií… a zároveň sú pozitívnym „nakopnutím“ pre všetkých účastníkov!

Naša sieť je otvorená všetkým pracujúcim bez ohľadu na odborovú príslušnosť a národnosť.

Každodenne nás prepája obeh tovarov. Musíme sa preto navzájom informovať o tom, ako vnímame svoju prácu, ako sa organizujeme, aké sú naše spoločné problémy: neisté podmienky, dočasné zmluvy, neúnosné normy, permanentná kontrola pomocou skenerov a počítačov atď.

Milí doručovatelia, baliči, prijímatelia, skladníci! Je čas, aby nastúpili všetci – teraz však nie preto, lebo si to želá firma, ale v našom vlastnom záujme! Vieme predsa, že zápas s Amazonom sa dá vyhrať len na medzinárodnej úrovni.

Organizačné záležitosti:

Časový rozvrh: Začíname otvoreným stretnutím v piatok 21. apríla o 19:00. V sobotu (22. 4.) sa program začne o 9:00 a bude trvať celý deň. Večer sa „budeme zabávať a robiť dejiny“ (žiadna práca!). V nedeľu 23. 4. bude ráno čas na organizačné dohadovanie. Stretnutie ukončíme v nedeľu okolo poludnia.

Jazyky: Na stretnutí budeme hovoriť po poľsky, nemecky, francúzsky a anglicky. Všetky jazyky sú vítané. K dispozícii budú tlmočníci, takže každý sa bude môcť zapojiť.

Peniaze: Samozrejme, stretnutie je zadarmo, ale budeme robiť zbierku na jedlo a nápoje.

Ubytovanie: Môžete sa ubytovať v hosteli (cca 5 € za noc). Rezerváciu vám vybavíme po tom, čo sa zaregistrujete, a pošlem vám aj podrobnejšie informácie o hosteli, mieste konania stretnutia atď.

Registrácia:

Prosíme vás, aby ste sa zaregistrovali čo najskôr, a to e-mailom na amaworkers(at)openmailbox.org.

Viac informácií a ďalšie jazykové verzie tejto pozvánky nájdete na https://amworkers.wordpress.com.

International Amazon Workers’ Meeting

Amazon Workers from Germany, Poland and France are inviting to an International Workers Meeting in Poznan, Poland, April 21 to 23.

The meeting continues the international exchange of Amazon warehouse workers on our everyday survival and resistance at work. Since 2015, we have met a few times in Germany, Poland and France.

This exchange already contributed to common actions: spreading leaflets about demands of colleagues, support during strikes, spreading information in the media, and a kick of empowerment for the participants!

Our network is open to all workers regardless of union labels and nationality.

We are connected every day through commodity circulation, and we need to share our perspectives on work and self-organization as well as the similar problems we have: precarious conditions, temp contacts, pressure of rates and feed-backs, permanent control via scanners and computers, and more.

Dear dockers, shippers, packers, pickers, receivers, stowers! It is time for an “all hands” – this time for the sake of our own and not the company’s interests! We know that the struggle at Amazon can be won only internationally.

Organizational issues:

Time schedule: We start on Friday, April 21, at 7 p.m. with an open meeting; on Saturday, April 22, the meeting will start at 9 a.m. and last all day; in the evening we will „have fun and make history“ (no work!); Sunday, April 23, in the morning will be time for organizational agreements. The meeting will be finished Sunday around noon.

Languages: At the meeting we will speak Polish, German, French, and English. All languages are welcome. We will invite interpreters so everybody can take part.

Money: The meeting is for free, of course, but we will collect donations for food and beverages.

Accommodation: You can stay in hostels (approximately 5 euros per night). We will organize the reservation after your registration and send you more information about the hostel, the venue of the meeting, etc.

Registration:
We ask you to register as soon as possible per email to amaworkers(at)openmailbox.org

For more information and translations of this invitation see https://amworkers.wordpress.com

Abschlusserklärung des grenzübergreifenden Amazon-Arbeiter_innen-Treffens

Vom 18. bis 20. Februar trafen sich in Berlin Amazon-Arbeiter_innen aus Deutschland und Polen zum grenzübergreifenden Austausch. Mit dabei waren Kolleg_innen aus drei deutschen Versandzentren (Bad Hersfeld, Leipzig, Brieselang) sowie aus dem Versandzentrum im polnischen Poznań, gemeinsam mit solidarischen Unterstützer_innen aus lokalen Solidaritätskreisen.

Das Treffen in Berlin war das dritte seiner Art: Kolleg_innen aus verschiedenen Ländern tauschen sich direkt untereinander aus, unabhängig von ihrer Gewerkschaftszugehörigkeit, von Angesicht zu Angesicht. Dabei mischten sich zwei Stimmungen: die gemeinsame Wut gegen die Atmosphäre der Angst, des Mobbings, der Normen und Zielzahlen – aber auch die gemeinsame Überzeugung, dass dieser Kampf gegen den multinationalen Konzern Amazon gewonnen werden kann.

Die Solidarität war von Anfang an spürbar: Den Auftakt des Treffens bildete eine öffentliche Veranstaltung gegen prekäre Arbeitsbedingungen, an denen auch Kolleg_innen aus anderen Branchen teilnahmen (u.a. öffentlicher Nahverkehr, Botanischer Garten, Gastronomie). Das zeigte, dass die systematische Prekarisierungspraxis von Amazon auch in anderen Branchen immer weitere Ausdehnung findet.

Dieser Austausch von Erfahrungen über betriebliche und nationale Grenzen hinweg beflügelte auch die folgenden zwei, in denen im Kreis der Amazon-Kolleg_innen intensiv diskutiert wurde, wie der Austausch und die Kommunikation verbessert und weitere Schritte in der Auseinandersetzung mit Amazon gegangen werden können. Denn die internationale Vernetzung und die Koordination gemeinsamer Aktionen ist eine notwendige Voraussetzung dafür, die Forderungen der Arbeiter_innen durchzusetzen. In Deutschland kämpfen die Beschäftigten seit drei Jahren für einen Tarifvertrag; in Polen setzen sich die Arbeiter_innen u.a. für Lohnerhöhungen, bessere Schicht- und Pausenregelungen, gegen die steigenden Normen und gegen Leiharbeit ein. Dieser praktische Internationalismus, der sich auch gegen Standortnationalismus und Rassismus, richtet, war bei dem Treffen präsent.

Das dritte deutsch-polnische Arbeite_innen-Treffen zeigt die Fortschritte direkten Austausches. Nun arbeiten wir auf die Ausweitung mittels Besuchen in anderen Versandzentren sowie auf gemeinsame Aktionen und Streiks hin.

Den Anfang macht eine Aktion am 1. März im Rahmen eines europaweiten Aktionstages: Arbeiter_innen aus Polen und Deutschland nehmen gleichzeitig an lokalen Aktionen teil, u.a. gegen die Leiharbeitsfirmen Manpower, Adecco und Randstad, die vor allem bei Amazon in Polen sehr aktiv sind.

Diese internationalen Initiativen sollen in den kommenden Monaten noch ausgeweitet werden. Bis zum nächsten internationalen Treffen, welches voraussichtlich im September in Leipzig stattfinden wird, sind noch weitere kleine Treffen (zum Beispiel im Sommer in Wroclaw) geplant.

Berlin, Februar 2016

Stanowisko końcowe Międzynarodowego Spotkania Pracowników Amazona

18-20 lutego 2016 r. pracownice i pracownicy Amazona z Niemiec i Polski się spotkali się w Berlinie na ponadgranicznej wymianie. Uczestniczyli w niej pracownicy z trzech niemieckich centrów logistycznych (Bad Hersfeld, Lipsk, Brieselang) oraz z polskiego centrum spod Poznania, razem ze wspierającymi ich przyjaciółmi z lokalnych grup solidarnościowych.

Spotkanie w Berlinie było już trzecim tego typu wydarzeniem. Pracownicy rozmawiali bezpośrednio między sobą, niezależnie od przynależności do organizacji związkowej. Nastrój był mieszany: z jednej strony uczestnicy byli niezadowoleni z atmosfery strachu, mobbingu, norm i celów ustalanych przez firmę, z drugiej strony byli przekonani, że można wygrać walkę z międzynarodowym koncernem.

Od samego początku panowała atmosfera solidarności. Spotkanie zaczęło się publicznym wystąpieniem przeciwko śmieciowym warunkom pracy, w którym brali udział również berlińscy pracownicy z innych branży (m.in. z komunikacji miejskiej, z ogrodu botanicznego i z gastronomii). Stało się jasne, że systematyczna prekaryzacja (niestabilność), której doświadczają pracownicy Amazonu, rozrasta się coraz bardziej również w innych branżach. Inspirującą wymianę informacji ponad granicami zakładów i krajów kontynuowano podczas kolejnych dwóch dni, dyskutując, jak poprawić dalszą komunikację oraz zaplanować kolejne kroki w walce z Amazonem.

Międzynarodowe kontakty i koordynacja wspólnych akcji są podstawowym warunkiem tego, żeby przeforsować pracownicze żądania. W Niemczech pracownicy od trzech lat walczą m.in. o podwyżki płac, lepsze grafiki i regulaminy przerw, przeciwko rosnącym normom i przeciwko pracy tymczasowej. Wspólną bazą dla uczestników spotkania był praktyczny wymiar międzynarodowej solidarności, która jest skierowana również przeciwko nacjonalizmowi i rasizmowi.

Trzecie niemiecko-polskie spotkanie pracownicze udowodniło, że udaje się zacieśniać bezpośrednie międzynarodowe kontakty. Teraz chcemy dalej je rozwijać, odwiedzając inne centra logistyczne oraz organizując wspólne działania i strajki. Zaczęliśmy od 1 marca, gdy w ramach „Europejskiego Dnia Akcji” pracownicy z Polski i z Niemiec jednocześnie wzięli udział w lokalnych protestach, m.in. przeciwko agencjom pracy tymczasowej Manpower, Adecco i Randstad, które działają głównie w polskim Amazonie.

W następnych miesiącach planujemy dalsze wspólne inicjatywy. Przed następnym międzynarodowym zjazdem – który prawdopodobnie będzie miał miejsce w Lipsku we wrześniu 2016 r. – chcemy organizować mniejsze spotkania, min. latem we Wrocławiu.

Berlin, luty 2016 r.

Réunion internationale des travailleurs et travailleuses d’Amazon – février 2016

18 – 21 février 2016 à Berlin

Chers collègues !

Après le succès de la réunion de Poznan (Pologne) en septembre 2015, les travailleurs et les travailleuses d’Amazon de Pologne et d’Allemagne vous invitent à participer à un nouvelle réunion et un nouvel échange – cette fois à Berlin du 18 au 21 février 2016.

En Allemagne, la lutte des travailleurs et les travailleuses d’Amazon a repris de l’élan ces derniers mois. Les dizaines de petites et grandes grèves qui ont eu lieu avant et pendant la période de Noël montrent que les employé(e)s d’Amazon continuent le combat. En Pologne, une action collective se dessine car la direction d’Amazon a interrompu l’arbitrage.

En continuation de l’échange direct des travailleurs et les travailleuses en septembre nous organiserons la prochaine réunion à Berlin en février pour continuer notre échange au sujet des conditions de travail. Cet échange est central car Amazon fait systématiquement circuler des informations erronées. Nous voulons également discuter de nos luttes futures et planifier des actions communes, puisque nous savons que la lutte à Amazon ne peut être gagnée qu’internationalement.

Langues:

Nous parlerons polonais, allemand, français et anglais. Toutes les langues sont bienvenues. Nous inviterons de nombreux interprètes.

Questions organisationnelles:

Nous sommes en train d’organiser le remboursement des coûts et des hébergements. Ils dépendent en partie du nombre de participants, c’est pourquoi nous vous demandons de vous inscrire le plus tôt possible :

Inscription : Internationales.Treffen@googlemail.com

Pour plus d’informations : https://amworkers.wordpress.com/

Medzinárodné stretnutie zamestnancov Amazonu – február 2016

18.-21. februára v Berlíne

Milé kolegyne a kolegovia!

Po úspešnom stretnutí v Poznani (Poľsko), ktoré sa uskutočnilo v septembri 2015, si vás zamestnanci Amazonu z Poľska a Nemecka dovoľujú pozvať na ďalšie stretnutie a diskusiu – tentoraz v Berlíne, 18.-21. februára 2016.

V posledných týždňoch a mesiacoch nabral zápas pracujúcich v nemeckom Amazone opäť obrátky. Desiatky menších a väčších štrajkov pred vianočnou špičkou a počas nej ukazujú, že zamestnanci Amazonu neprestávajú bojovať. V Poľsku nás kolektívna akcia onedlho čaká, keďže manažment firmy jednostranne prerušil vyjednávanie.

Po priamej výmene skúseností medzi zamestnancami v septembri budeme pokračovať na najbližšom stretnutí v Berlíne vo februári. Náš vzájomný kontakt je mimoriadne dôležitý, keďže Amazon systematicky rozširuje dezinformácie. Chceme tiež diskutovať o ďalších bojoch a pláne spoločných akcií. Uvedomujeme si totiž, že zápas s Amazonom možno vyhrať len na medzinárodnej úrovni.

Jazyky

Budeme komunikovať v poľštine, nemčine, francúzštine a angličtine. Všetky jazyky sú vítané. Zabezpečíme dostatok tlmočníkov.

Organizačné otázky

Usilujeme sa vyriešiť pokrytie cestovných nákladov a zabezpečiť ubytovanie. Závisí to aj od počtu účastníkov, a preto vás prosíme, aby ste sa zaregistrovali čo najskôr.

Registrácia: Internationales.Treffen@googlemail.com
Viac infromácií: https://amworkers.wordpress.com

Incontro internazionale delle lavoratrici / dei lavoratori Amazon – Febbraio 2016

18-21 febbraio a Berlino

Dopo il riuscito incontro di Poznan in settembre lavoratrici e lavoratori dell’Amazon di Polonia e Germano di nuovo invitano a un incontro e scambio – questa volta dal 18 al 21 febbraio a Berlino.

Nelle ultime settimane e mesi la lotta all’Amazon tedesca si è riaccesa – decine di piccoli e grandi scioperi prima del e durante il commercio natalizio hanno dimostrato che le lavoratrici ed i lavoratori sono ancora pronti a combattere. Anche in Polonia il conflitto nell’azienda si accelera dopo la rottura delle trattative di mediazione da parte della direzione.

In seguito allo scambio diretto tra lavoratrici e lavoratori in settembre organizziamo il prossimo incontro in febbraio a Berlino per continuare lo scambio di informazioni sulle condizioni di lavoro. Questo scambio è indispensabile, perchè la Amazon continua a diffondere informazioni scorrette. Ma vogliamo anche discutere sull’ulteriore lotta i progettare azioni in comune, perchè sappiamo che la lotta all’Amazon la possiamo vincere solo a livello internazionale.

Lingue:

L’incontro sarà in polacco, tedesco, francese ed inglese. Tutte le lingue sono benvenute. Inviteremo molte traduttrici e traduttori.

Questioni organizzative:

Stiamo ancora organizzando la questione del pernottamento e dell’assunzione delle spese. Dipendano anche dal numero di partecipanti.

Registrazione: Internationales.Treffen@googlemail.com

Più informazione: https://amworkers.wordpress.com/