„Feedback“ for Bezos

Amazon founder and boss Jeff Bezos will be to Berlin on April 24, 2018, to receive the “Axel Springer Award.” He gets the award for his „visionary entrepreneurship in the internet economy“ and the “digitalization strategy” at the Washington Post which he owns.

Bezos’ “vision” is centering around the usage of digital technologies for the exploitation, surveillance and disciplining of Amazon employees. His strategy has been implemented in Amazon offices and warehouses around the globe.

While Amazon claims that the company would care about their employees’ health, reality looks different. Shift work, increased work rates, high work intensity, constant control, and continuous pressure on everyone who does not meet the company requirements make Amazon workers sick.

Amazon is also notorious for low wages and precarious work relations as it employs many workers through temporary work agencies and with short-term labor contracts.

In recent years, workers in many countries, including in Germany, Poland, Spain, and France, have organized, demanded improvements, and resisted in the form of strikes and other forms of struggle.

For the past three years, workers have connected workers “across borders” and “across union memberships” – an attempt to increase the pressure on Amazon by linking up rank and file workers.

On April 24, 2018, we will be in Berlin to welcome Bezos appropriately, together with the campaign “Make Amazon Pay” and other supporters.

Amazon puts pressure on workers through managers’ regular (negative) “feedback” on a worker’s performance, but this time workers will give an appropriate “feedback” on Bezos!

We ask all Amazon workers and supporters to join us on the demonstration and rally in Berlin.

 • 4 p.m.: Meeting at Oranienplatz, Berlin-Kreuzberg
 • 4:30 p.m, Demonstration from Oranienplatz to the Axel-Springer-Haus on Rudi-Dutschke-Strasse
 • 6 to 7:30 p.m., Rally in front of the Axel-Springer-Haus

If you cannot go to Berlin, please, talk to your colleagues, distribute this call, collect workers‘ feedback on Bezos in your own warehouse and send it to us before April 24 or simply fill out the online feedback form here.

 

Advertisements

„Feedback“ für Bezos

Jeff Bezos, Gründer und Chef von Amazon, wird am 24. April 2018 nach Berlin kommen, um den “Axel Springer Preis” zu bekommen. Er erhält diese Auszeichnung für sein “visionäres Unternehmertum in der Internet-Wirtschaft” und für die Digitalisierungsstrategie bei der Washington Post, die ihm ebenfalls gehört.

Bezos ‘Vision’ konzentrieren sich auf den Einsatz digitaler Technologie für die Ausbeutung, Überwachung und Disziplinierung der Beschäftigten bei Amazon. Seine Strategie wurde in den Büros wie in den Lager- und Versandzentren von Amazon umgesetzt.

Während Amazon behauptet, dass das Unternehmen sich um die Gesundheit seiner Beschäftigten kümmert, sieht die Realität anders aus: Schichtarbeit, ständig erhöhte Arbeitsraten, hohe Arbeitsintensität, permanente Kontrolle und ständiger Druck auf alle, die nicht die Ansprüche des Unternehmens erfüllen, machen uns krank.

Amazon ist auch bekannt für niedrige Löhne und prekäre Arbeitsverhältnisse. So werden viele von uns über Leiharbeitsfirmen oder mit befristeten Arbeitsverträgen eingestellt.

In den letzten Jahren haben sich ArbeiterInnen in vielen Ländern, darunter Deutschland, Polen, Spanien, Frankreich und Italien, organisiert, Verbesserungen eingefordert und mit Streiks und anderen Formen des Kampfes Druck aufgebaut.

Seit drei Jahren schließen wir uns grenz- und gewerkschaftsübergreifend zusammen – ein Versuch, den Druck auf Amazon durch den Zusammenschluss der ArbeiterInnen auf Basisebene zu erhöhen.

Am 24. April werden wir Jeff Bezos in Berlin zusammen mit der Kampagne “Make Amazon Pay” und anderen Gruppen gebührend empfangen.

Amazon setzt uns durch regelmäßige (negative) ‘feedback’-Gespräche über die Arbeitsleistung unter Druck, aber dieses Mal werden wir es sein, die Jeff Bezos ein angemessenes ‘feedback’ geben!

Wir rufen alle Beschäftigten von Amazon sowie Unterstützer dazu auf, sich unserer Demonstration und Kundgebung in Berlin anzuschließen.

 • 16 Uhr, Treffpunkt am Oranienplatz, Berlin-Kreuzberg
 • 16:30 Uhr, Demonstration vom Oranienplatz zum Axel-Springer-Haus in der Rudi-Dutschke-Straße
 • 18 bis 19:30 Uhr, Kundgebung vor dem Axel-Springer-Haus

Auch wenn du nicht nach Berlin fahren kannst, sprich bitte mit deinen Kollegen und Kolleginnen über die Aktion, gib diesen Flyer weiter, und sammel ‘Feedbacks’ für Bezos in eurem Versandzentrum und lass sie uns vor dem 24. April zukommen oder fülle einfach hier das Online-Feedback-Formular aus.

 

Note on necessary improvements

Name and surname: Jeff Bezos

Recently, the way you‘ve done your job has not met the expectations of your employees. Treating your employees with due respect is fundamental to your business. This document provides detailed information on your performance and explains why you are not meeting the expectations. Accordingly, when you arrive in Berlin on April 24, 2018, we will give you negative feedback and read out the concerns employees have. You will be served by public notification.

Bezos_for_feedback

 

Uwaga o konieczności poprawy

Imię i nazwisko: Jeff Bezos

W ostatnim czasie Twoja praca nie spełnia oczekiwań Twoich pracowników. Ich traktowanie z należytym szacunkiem ma fundamentalne znaczenie dla Twojej firmy.

Ten dokument zawiera szczegółowe informacje o Twoim wyniku oraz wyjaśnia, dlaczego nie spełniasz oczekiwań. Odpowiednio to tego damy Ci negatywny feedback i odczytamy publicznie zastrzeżenia, jakie mają pracownicy, kiedy będziesz w Berlinie 24 kwietnia 2018 r. Feedback odczytany będzie uznany za doręczony.

Bezos_for_feedback

Hinweis auf notwendige Verbesserungen

Vor- und Nachname: Jeff Bezos

In letzter Zeit entsprachen Deine Arbeitsleistungen nicht den Erwartungen Deiner Beschäftigten. Deren respektvolle Behandlung ist für Dein Unternehmen von fundamentaler Bedeutung. Dieses Dokument enthält detaillierte Informationen über Deine Leistungen und erklärt, warum Du den Erwartungen nicht gerecht wurdest. Entsprechend werden wir Dir ein negatives Feedback geben und die Bedenken der Beschäftigten vorlesen, wenn du am 24. April 2018 in Berlin sein wirst.

 

Bezos_for_feedback

 

Solidarność ze strajkującą załogą hiszpańskiego Amazona

List poparcia z Polski dla strajkującej załogi hiszpańskiego Amazona

Koleżanki i koledzy z MAD4!

Jesteśmy pod wrażeniem Waszej mobilizacji i determinacji w walce o utrzymanie warunków pracy i płacy. Pragniemy przekazać Wam słowa uznania, solidarności i życzyć powodzenia i wytrwałości w starciu z Amazonem. W 2016 r. 2000 pracowników Amazona w Polsce zagłosowało za strajkiem, lecz nie mogliśmy zorganizować go ze względu na restrykcyjne polskie prawo.

Stanowicie dla nas inspirację dlatego że macie odwagę walczyć o swoje.

W Hiszpanii, w Niemczech, we Francji, w Polsce i w innych magazynach Amazona organizujemy się i walczymy o to samo. Nie godzimy się na wyzysk ze strony garstki najbogatszych, którzy bogacą się dzięki naszej pracy i trwonią pieniądze na zabawki. Odbywa się to kosztem setek tysięcy pracowników magazynowych Amazona na całym świecie i kosztem naszych rodzin – nie chcemy być tanią siłą roboczą!

Mamy wiele podobnych problemów: permanentną kontrolę ze strony przełożonych, niskie zarobki, dużą presję na wydajność. Co tydzień managerowie wręczają nam negatywne feedbacki, nawet gdy osiągamy 99% normy – twierdzą, że wystarcza 4, aby nas zwolnić.

Dlatego gdy Jeff Bezos wkrótce przyjedzie do Europy, 4 kwietnia w Berlinie, podążymy za nim, by wręczyć mu setki negatywnych feedbacków tym razem od nas! Będziemy je w najbliższych tygodniach zbierać wśród pracowników magazynowych w Polsce.

Zapraszamy Was do tego samego, niech Bezos zrozumie, że nie godzimy się na takie traktowanie!

Zapraszamy Was również do udziału w Międzynarodowych Spotkaniach Pracowników Amazona, które organizujemy od 3 lat – kolejne odbędzie się we wrześniu w Niemczech pod Frankfurtem (Bad Hersfeld Amazon FRA). Dzięki tej wymianie mamy informacje z pierwszej ręki, które przydają się do skuteczniejszego organizowania się w naszych magazynach. (Więcej informacji: www.amworkers.wordpress.com).

Życzymy Wam, abyście twardo stali przy swoim i nie ugięli się pod naciskami.

Ciężko pracujemy i Amazon nie daje nam nic za darmo, bo to my, pracownicy i pracownice, wypracowujmy jego niebotyczne zyski. Zasługujemy zatem na godne traktowanie, na całym świecie, bo nie jesteśmy robotami!

W przeddzień Waszego strajku rozdamy w magazynie Amazon POZ1 ulotki przedstawiające Wasze żądania, aby pracownicy w Polsce nie ulegali zwiększonej presji, jeśli Amazon będzie chciał u nas wysyłać paczki, które nie zostaną nadane z Waszego magazynu z powodu strajku. Nie chcemy być łamistrajkami!

Popieramy strajkujących w Amazonie w Hiszpanii!

Bez walki nie licz na lepsze życie!

OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Amazon Fulfillment Poland

Poznań, 19 marca 2018

 

Solidarity with striking workers at Amazon Spain

Solidarity letter from Poland to the workers on strike at the Amazon warehouse in Spain

Dear friends from MAD4!

We are impressed by your mobilization and your determination in the fight to maintain and improve your working conditions and wages. We want to express our solidarity and wish you good luck and stamina for the struggle against Amazon!

In 2016, here in Poland, 2,000 Amazon workers took part in a strike ballot and voted „yes” for strike. Despite that we could not organize it due to restrictive Polish labor law.

Your struggle inspires us, because you have the courage to fight for what you deserve!

In Amazon warehouses in Spain, Germany, France, Poland, and other countries we organize and fight for the same thing. We reject the exploitation by a few bosses who get rich thanks to our work and spend money on their toys. It is at the cost of hundreds of thousands of workers at Amazon worldwide and at the expense of our families. We refuse to be cheap labor!

We have many similar problems: permanent control by managers, low wages, high pressure to increase productivity. Every week managers give us negative feedbacks, even when we make 99 percent of the expected rate, and they say they can fire us if we get four feedbacks.

Therefore, when Jeff Bezos comes to Europe soon – to Berlin on April 24 – we are going to meet him there so we can give him hundreds of negative feedbacks – this time from us!

We will collect feedbacks from warehouse workers in Poland in the next few weeks, and we invite you to do the same – let’s show Bezos together that we reject the treatment we get!

We also invite you to join the Cross-Border Meeting of Amazon Workers which has taken place regularly for three years. The next meeting will be in Germany near Frankfurt (in Bad Hersfeld, Amazon’s FRA) in September 2018. Through this exchange, we have first-hand information which helps us to effectively organize in our warehouses. (For more on the meetings, please, see www.amworkers.wordpress.com).

In your current struggle, we wish you strength so you can resist the pressure!

We, the workers, work hard and Amazon doesn’t give us anything for free while it is us who make its giant profits. Therefore we deserve to be treated with dignity, not like robots, all over the world!

One day before your strike we are going to distribute leaflets among workers at Amazon’s POZ1 in Poland to present your demands. We will also explain that there is no point to work under bigger pressure in case Amazon wants us to send out those parcels that cannot be sent from your warehouse due to the strike. We don’t want to be used as scabs!

We support the strikers at Amazon in Spain!

Without a fight you cannot count on a better life!

OZZ Inicjatywa Pracownicza at Amazon Fulfillment Poland

Poznan, March 19, 2018

Deklaracja końcowa z Międzynarodowego Spotkania Pracowników Amazona – Lipsk, 26-28 stycznia 2018 r.

Pracownicy i pracownice z pięciu magazynów firmy Amazon z trzech krajów oraz osoby ich wspierające spotkały się w Lipsku na szóstym spotkaniu międzynarodowym. Pierwsze z nich miało miejsce w 2015 r. Tym razem rozpoczęliśmy od wyprawy pod magazyn Amazona w Lipsku (LEJ1), gdzie rozdawaliśmy ulotki zatytułowane „Stand-up w obronie naszych wspólnych interesów!” [pracownicy Amazona każdą zmianę rozpoczynają od spotkania „stand-up”].

Program już zwyczajowo zaczął się od podsumowań, co wydarzyło się od czasu naszego ostatniego spotkania w Poznaniu wiosną 2017 r. Później przeszliśmy do wspólnych planów na 2018 r.

Tematem, który przewijał się przez cały weekend była potrzeba dalszego oddolnego organizowania większej liczby osób. Po kilku latach konfrontacji z Amazonem uczestnicy i uczestniczki zgodzili się, że należy zwiększyć wysiłki organizacyjnych na zakładzie i skupić się przełamywaniu podziałów między członkami/członkiniami związku, osobami ujawnionymi/z prezydium związku/reprezentantami związkowymi a resztą pracowników. Musimy wszystkich zaangażować w naszą wspólną walkę.

Podsumowaliśmy również kampanię „Make-Amazon-Pay” (Blokada w Czarny Piątek) w Niemczech. Pracownicy z Niemiec i Polski wyrazili pewną krytykę, ponieważ akcja była w większości organizowana „z zewnątrz”, ale pojawiły się również pozytywne głosy, które podkreślały, że takie działania pomagają zwiększyć presję na Amazon.

Plany na najbliższe miesiące, które omówiliśmy:

 • Akcja „Bezpieczna paczka” – rozpoczęta latem 2017 r. jako kampania wymierzona przeciwko szkodliwemu wpływowi pośpiechu, kontroli i presji na osiągnięcie wysokich celów w magazynach Amazon na zdrowie pracowników. Dni „Bezpiecznej paczki” odbywały się w magazynach Amazon w Polsce, Niemczech i Francji w 2017 r. – i będą kontynuowane w 2018 r.
 • Zdecydowaliśmy się zintensyfikować naszą wymianę informacji na temat wielu spraw sądowych toczących się między pracownikami a Amazonem w różnych krajach. Wiele spraw dotyczy celów/norm, feedbacków i zwolnień, które Amazon wykorzystuje, aby wywierać presję, jak też aby karać aktywistów związkowych za ich zaangażowanie w walkę o lepsze warunki pracy.
 • W dniach 10-12 marca delegacje pracowników/pracownic z Polski i Niemiec wezmą udział w otwartych spotkaniach na temat warunków panujących w magazynach Amazon i na temat działań na rzecz ich poprawy. Spotkania odbędą się w Hamburgu, Kilonii i Bremie (Północne Niemcy).
 • 24 kwietnia szefowi Amazona, Jeffowi Bezosowi zostanie wręczona nagroda od niemieckiego koncernu medialnego Axela Springera w Berlinie. Będzie miała miejsce mobilizacja, która przyjmie go w odpowiedni sposób.
 • Będziemy dalej rozwijać kontakty, które już mamy z pracownikami i osobami wspierającymi w USA, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Podobnie jak w trakcie poprzednich spotkań międzynarodowych, wspólna wymiana doświadczeń, debata i wspólny czas w ciągu tych trzech dni były motywujące, poszerzyły naszą perspektywę i pomogły w zaplanowaniu konkretnych działań. Ta rzadko spotykana inicjatywa, bazująca na oddolnej organizacji, przekraczająca związkowe podziały i granice krajów, pomaga nam w naszej codziennej działalności w naszych magazynach, stąd będziemy dzielić się informacjami i rezultatami tej współpracy z resztą kolegów i koleżanek w pracy.

Następne spotkanie odbędzie się w Bad Hersfeld pod koniec września tego roku.

Więcej informacji – zobacz nasz blog https://amworkers.wordpress.com

Final Declaration of the Cross-Border Meeting of Amazon Workers – Leipzig, January 26–28, 2018

Workers from five Amazon warehouses in three countries and supporters met in Leipzig for the sixth meeting of this type since 2015.

First we went to Amazon’s Leipzig warehouse LEJ1 to distribute leaflets titled “Stand up for our common interests!”

During the subsequent meeting, we discussed what had happened since our last meeting in Poznan in spring 2017, and we planned new common actions for 2018.

A major topic of the discussion was the need for more grassroots organizing. After years of confrontation with Amazon, participants feel the need to intensify organizing efforts on the shop-floor and break down the boundaries between union members, non-members, shop stewards, etc. – and get all of them involved in a common struggle.

We also discussed the experience of the Make-Amazon-Pay-campaign in Germany. Workers from Germany and Poland expressed some critique, as the action was mostly “from outside”, but there were also positive statements that underlined that such actions help to build up more pressure on Amazon.

Several actions were planned for the next few months:

 • Safe Package” was started in summer 2017 as a campaign that addresses the harmful effects of the speed-ups, controls, and pressure to reach high targets in Amazon warehouses on workers’ health. “Safe Package” days and weeks took place in Amazon warehouses in Poland, Germany, and France in 2017, and they will continue in 2018.
 • We decided to intensify our exchange on the many court cases between workers in all participating countries and Amazon. Many of them are about targets, reprimands, and dismissals, and Amazon is using all this to put workers under more pressure and punish union activists for their involvement in the struggle for better conditions.
 • * Between March 10 and 12 a group of Amazon workers from Poland and Germany will participate in public discussions on the conditions in Amazon warehouses and their experience of struggle with events in Hamburg, Kiel, and Bremen (Northern Germany).
 • On April 24, Amazon boss Jeff Bezos will get an award by the German media corporation Axel Springer in Berlin, and there will be a mobilization to welcome him in the appropriate way.
 • We will further develop the contacts we already have with Amazon workers and supporters in the USA, Spain, Italy, and Britain.

As other cross-border meetings before, the common exchange, debate, and shared time during those three days raised our motivation, widened our perspective, and helped planning concrete actions. This rare experience of grassroots organizing beyond union affiliations and country borders helps us in our activity in each warehouse, and we will share the new information and results of the meeting with workers there.

The next meeting will take place in Bad Hersfeld at the end of September this year.

For more information, the next invitation, news, contact, etc. see our blog https://amworkers.wordpress.com

Abschlusserklärung des grenzübergreifenden Treffens von Amazon-ArbeiterInnen – Leipzig, 26. bis 28. Januar 2018

ArbeiterInnen aus fünf Amazon-Lagern in drei Ländern sowie UnterstützerInnen trafen sich in Leipzig zum sechsten Treffen dieser Art seit 2015.

Zunächst fuhren wir zum Amazon-Lager LEJ1 in Leipzig und verteilten Flugblätter mit dem Titel „Steht auf für unsere gemeinsamen Interessen!“

Während des anschließenden Treffens diskutierten wir, was seit dem letzten in Poznan im Frühjahr 2017 passiert war und planten neue gemeinsame Aktionen für 2018.

Ein wichtiges Thema der Diskussion war die Notwendigkeit, mehr an der Basis zu organisieren. Nach Jahren der Konfrontation mit Amazon hatten die TeilnehmerInnen den Eindruck, dass sie sich intensiver auf der betrieblichen Ebene um die Organisierung kümmern und gegen die Spaltung zwischen Gewerkschaftsmitgliedern, Nichtmitgliedern, Vertrauensleuten usw. vorgehen müssen – auch um sie alle für einen gemeinsamen Kampf zusammenzubringen.

Wir diskutierten auch die Erfahrungen der Make-Amazon-Pay-Kampagne in Deutschland. ArbeiterInnen aus Deutschland und Polen äußerten Kritik, weil die Aktion vor allem „von außen“ ablief. Es gab jedoch auch positive Einschätzungen, die betonten, dass solche Aktionen helfen, mehr Druck auf Amazon auszuüben.

Mehrere Aktionen sind für die nächsten Monate geplant:

 • Safe Package” ist eine Kampagne, die sich gegen die schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit durch die Erhöhung des Arbeitstempos, der Kontrollen und des Drucks, die hohen Arbeitsvorgaben zu schaffen, richtet. Sie wurde bereits im Sommer 2017 begonnen, mit „Safe Package“-Tagen und -Wochen in Amazon-Lagern in Polen, Deutschland und Frankreich. Auch 2018 wird die Kampagne weitergehen.
 • Wir entschieden, den Austausch über die vielen Gerichtsverfahren von ArbeiterInnen in allen teilnehmenden Ländern gegen Amazon zu vertiefen. Viele von ihnen drehen sich um Vorgaben, Abmahnungen und Entlassungen, und Amazon nutzt all dies, um die ArbeiterInnen noch mehr unter Druck zu setzen und GewerkschaftsaktivistInnen für ihren Kampf für bessere Bedingungen zu bestrafen.
 • Zwischen dem 10. und 12. März wird eine Gruppe von ArbeiterInnen aus Polen und Deutschland an öffentlichen Veranstaltungen zu den Bedingungen in Amazon-Lagern und ihre Erfahrungen teilnehmen. Die Veranstaltungen finden in Hamburg, Kiel und Bremen statt.
 • Am 24. April wird Amazon-Chef Jeff Bezos in Berlin einen Preis des Axel-Springer-Medienkonzerns empfangen, und es wird mobilisiert, um ihn gebührlich zu empfangen.
 • Wir werden unsere bereits etablierten Kontakte zu Amazon-ArbeiterInnen und ihren UnterstützerInnen in den USA, Spanien, Italien und Britannien weiter ausbauen.

Wie schon bei anderen grenzübergreifenden Treffen zuvor wirkten der gemeinsame Austausch, die Debatte und die drei zusammen verbrachten Tage motivierend. Wir konnten unsere Perspektive erweitern und waren in der Lage, konkrete Aktionen zu planen.

Diese seltene Erfahrung einer Basisorganisierung jenseits von Gewerkschaftsmitgliedschaften und über Ländergrenzen hinweg hilft uns bei den Aktivitäten in jedem Lager, und wir werden die gewonnenen Informationen und die Ergebnisse des Treffens mit den ArbeiterInnen dort teilen.

Das nächste Treffen wird Ende September diesen Jahres in Bad Hersfeld stattfinden.

Für mehr Informationen, die nächste Einladung, Neuigkeiten, Kontakt usw. siehe unseren Blog https://amworkers.wordpress.com.