Solidarity with striking workers at Amazon Spain

Solidarity letter from Poland to the workers on strike at the Amazon warehouse in Spain

Dear friends from MAD4!

We are impressed by your mobilization and your determination in the fight to maintain and improve your working conditions and wages. We want to express our solidarity and wish you good luck and stamina for the struggle against Amazon!

In 2016, here in Poland, 2,000 Amazon workers took part in a strike ballot and voted „yes” for strike. Despite that we could not organize it due to restrictive Polish labor law.

Your struggle inspires us, because you have the courage to fight for what you deserve!

In Amazon warehouses in Spain, Germany, France, Poland, and other countries we organize and fight for the same thing. We reject the exploitation by a few bosses who get rich thanks to our work and spend money on their toys. It is at the cost of hundreds of thousands of workers at Amazon worldwide and at the expense of our families. We refuse to be cheap labor!

We have many similar problems: permanent control by managers, low wages, high pressure to increase productivity. Every week managers give us negative feedbacks, even when we make 99 percent of the expected rate, and they say they can fire us if we get four feedbacks.

Therefore, when Jeff Bezos comes to Europe soon – to Berlin on April 24 – we are going to meet him there so we can give him hundreds of negative feedbacks – this time from us!

We will collect feedbacks from warehouse workers in Poland in the next few weeks, and we invite you to do the same – let’s show Bezos together that we reject the treatment we get!

We also invite you to join the Cross-Border Meeting of Amazon Workers which has taken place regularly for three years. The next meeting will be in Germany near Frankfurt (in Bad Hersfeld, Amazon’s FRA) in September 2018. Through this exchange, we have first-hand information which helps us to effectively organize in our warehouses. (For more on the meetings, please, see www.amworkers.wordpress.com).

In your current struggle, we wish you strength so you can resist the pressure!

We, the workers, work hard and Amazon doesn’t give us anything for free while it is us who make its giant profits. Therefore we deserve to be treated with dignity, not like robots, all over the world!

One day before your strike we are going to distribute leaflets among workers at Amazon’s POZ1 in Poland to present your demands. We will also explain that there is no point to work under bigger pressure in case Amazon wants us to send out those parcels that cannot be sent from your warehouse due to the strike. We don’t want to be used as scabs!

We support the strikers at Amazon in Spain!

Without a fight you cannot count on a better life!

OZZ Inicjatywa Pracownicza at Amazon Fulfillment Poland

Poznan, March 19, 2018

Advertisements

Deklaracja końcowa z Międzynarodowego Spotkania Pracowników Amazona – Lipsk, 26-28 stycznia 2018 r.

Pracownicy i pracownice z pięciu magazynów firmy Amazon z trzech krajów oraz osoby ich wspierające spotkały się w Lipsku na szóstym spotkaniu międzynarodowym. Pierwsze z nich miało miejsce w 2015 r. Tym razem rozpoczęliśmy od wyprawy pod magazyn Amazona w Lipsku (LEJ1), gdzie rozdawaliśmy ulotki zatytułowane „Stand-up w obronie naszych wspólnych interesów!” [pracownicy Amazona każdą zmianę rozpoczynają od spotkania „stand-up”].

Program już zwyczajowo zaczął się od podsumowań, co wydarzyło się od czasu naszego ostatniego spotkania w Poznaniu wiosną 2017 r. Później przeszliśmy do wspólnych planów na 2018 r.

Tematem, który przewijał się przez cały weekend była potrzeba dalszego oddolnego organizowania większej liczby osób. Po kilku latach konfrontacji z Amazonem uczestnicy i uczestniczki zgodzili się, że należy zwiększyć wysiłki organizacyjnych na zakładzie i skupić się przełamywaniu podziałów między członkami/członkiniami związku, osobami ujawnionymi/z prezydium związku/reprezentantami związkowymi a resztą pracowników. Musimy wszystkich zaangażować w naszą wspólną walkę.

Podsumowaliśmy również kampanię „Make-Amazon-Pay” (Blokada w Czarny Piątek) w Niemczech. Pracownicy z Niemiec i Polski wyrazili pewną krytykę, ponieważ akcja była w większości organizowana „z zewnątrz”, ale pojawiły się również pozytywne głosy, które podkreślały, że takie działania pomagają zwiększyć presję na Amazon.

Plany na najbliższe miesiące, które omówiliśmy:

 • Akcja „Bezpieczna paczka” – rozpoczęta latem 2017 r. jako kampania wymierzona przeciwko szkodliwemu wpływowi pośpiechu, kontroli i presji na osiągnięcie wysokich celów w magazynach Amazon na zdrowie pracowników. Dni „Bezpiecznej paczki” odbywały się w magazynach Amazon w Polsce, Niemczech i Francji w 2017 r. – i będą kontynuowane w 2018 r.
 • Zdecydowaliśmy się zintensyfikować naszą wymianę informacji na temat wielu spraw sądowych toczących się między pracownikami a Amazonem w różnych krajach. Wiele spraw dotyczy celów/norm, feedbacków i zwolnień, które Amazon wykorzystuje, aby wywierać presję, jak też aby karać aktywistów związkowych za ich zaangażowanie w walkę o lepsze warunki pracy.
 • W dniach 10-12 marca delegacje pracowników/pracownic z Polski i Niemiec wezmą udział w otwartych spotkaniach na temat warunków panujących w magazynach Amazon i na temat działań na rzecz ich poprawy. Spotkania odbędą się w Hamburgu, Kilonii i Bremie (Północne Niemcy).
 • 24 kwietnia szefowi Amazona, Jeffowi Bezosowi zostanie wręczona nagroda od niemieckiego koncernu medialnego Axela Springera w Berlinie. Będzie miała miejsce mobilizacja, która przyjmie go w odpowiedni sposób.
 • Będziemy dalej rozwijać kontakty, które już mamy z pracownikami i osobami wspierającymi w USA, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Podobnie jak w trakcie poprzednich spotkań międzynarodowych, wspólna wymiana doświadczeń, debata i wspólny czas w ciągu tych trzech dni były motywujące, poszerzyły naszą perspektywę i pomogły w zaplanowaniu konkretnych działań. Ta rzadko spotykana inicjatywa, bazująca na oddolnej organizacji, przekraczająca związkowe podziały i granice krajów, pomaga nam w naszej codziennej działalności w naszych magazynach, stąd będziemy dzielić się informacjami i rezultatami tej współpracy z resztą kolegów i koleżanek w pracy.

Następne spotkanie odbędzie się w Bad Hersfeld pod koniec września tego roku.

Więcej informacji – zobacz nasz blog https://amworkers.wordpress.com

Final Declaration of the Cross-Border Meeting of Amazon Workers – Leipzig, January 26–28, 2018

Workers from five Amazon warehouses in three countries and supporters met in Leipzig for the sixth meeting of this type since 2015.

First we went to Amazon’s Leipzig warehouse LEJ1 to distribute leaflets titled “Stand up for our common interests!”

During the subsequent meeting, we discussed what had happened since our last meeting in Poznan in spring 2017, and we planned new common actions for 2018.

A major topic of the discussion was the need for more grassroots organizing. After years of confrontation with Amazon, participants feel the need to intensify organizing efforts on the shop-floor and break down the boundaries between union members, non-members, shop stewards, etc. – and get all of them involved in a common struggle.

We also discussed the experience of the Make-Amazon-Pay-campaign in Germany. Workers from Germany and Poland expressed some critique, as the action was mostly “from outside”, but there were also positive statements that underlined that such actions help to build up more pressure on Amazon.

Several actions were planned for the next few months:

 • Safe Package” was started in summer 2017 as a campaign that addresses the harmful effects of the speed-ups, controls, and pressure to reach high targets in Amazon warehouses on workers’ health. “Safe Package” days and weeks took place in Amazon warehouses in Poland, Germany, and France in 2017, and they will continue in 2018.
 • We decided to intensify our exchange on the many court cases between workers in all participating countries and Amazon. Many of them are about targets, reprimands, and dismissals, and Amazon is using all this to put workers under more pressure and punish union activists for their involvement in the struggle for better conditions.
 • * Between March 10 and 12 a group of Amazon workers from Poland and Germany will participate in public discussions on the conditions in Amazon warehouses and their experience of struggle with events in Hamburg, Kiel, and Bremen (Northern Germany).
 • On April 24, Amazon boss Jeff Bezos will get an award by the German media corporation Axel Springer in Berlin, and there will be a mobilization to welcome him in the appropriate way.
 • We will further develop the contacts we already have with Amazon workers and supporters in the USA, Spain, Italy, and Britain.

As other cross-border meetings before, the common exchange, debate, and shared time during those three days raised our motivation, widened our perspective, and helped planning concrete actions. This rare experience of grassroots organizing beyond union affiliations and country borders helps us in our activity in each warehouse, and we will share the new information and results of the meeting with workers there.

The next meeting will take place in Bad Hersfeld at the end of September this year.

For more information, the next invitation, news, contact, etc. see our blog https://amworkers.wordpress.com

Abschlusserklärung des grenzübergreifenden Treffens von Amazon-ArbeiterInnen – Leipzig, 26. bis 28. Januar 2018

ArbeiterInnen aus fünf Amazon-Lagern in drei Ländern sowie UnterstützerInnen trafen sich in Leipzig zum sechsten Treffen dieser Art seit 2015.

Zunächst fuhren wir zum Amazon-Lager LEJ1 in Leipzig und verteilten Flugblätter mit dem Titel „Steht auf für unsere gemeinsamen Interessen!“

Während des anschließenden Treffens diskutierten wir, was seit dem letzten in Poznan im Frühjahr 2017 passiert war und planten neue gemeinsame Aktionen für 2018.

Ein wichtiges Thema der Diskussion war die Notwendigkeit, mehr an der Basis zu organisieren. Nach Jahren der Konfrontation mit Amazon hatten die TeilnehmerInnen den Eindruck, dass sie sich intensiver auf der betrieblichen Ebene um die Organisierung kümmern und gegen die Spaltung zwischen Gewerkschaftsmitgliedern, Nichtmitgliedern, Vertrauensleuten usw. vorgehen müssen – auch um sie alle für einen gemeinsamen Kampf zusammenzubringen.

Wir diskutierten auch die Erfahrungen der Make-Amazon-Pay-Kampagne in Deutschland. ArbeiterInnen aus Deutschland und Polen äußerten Kritik, weil die Aktion vor allem „von außen“ ablief. Es gab jedoch auch positive Einschätzungen, die betonten, dass solche Aktionen helfen, mehr Druck auf Amazon auszuüben.

Mehrere Aktionen sind für die nächsten Monate geplant:

 • Safe Package” ist eine Kampagne, die sich gegen die schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit durch die Erhöhung des Arbeitstempos, der Kontrollen und des Drucks, die hohen Arbeitsvorgaben zu schaffen, richtet. Sie wurde bereits im Sommer 2017 begonnen, mit „Safe Package“-Tagen und -Wochen in Amazon-Lagern in Polen, Deutschland und Frankreich. Auch 2018 wird die Kampagne weitergehen.
 • Wir entschieden, den Austausch über die vielen Gerichtsverfahren von ArbeiterInnen in allen teilnehmenden Ländern gegen Amazon zu vertiefen. Viele von ihnen drehen sich um Vorgaben, Abmahnungen und Entlassungen, und Amazon nutzt all dies, um die ArbeiterInnen noch mehr unter Druck zu setzen und GewerkschaftsaktivistInnen für ihren Kampf für bessere Bedingungen zu bestrafen.
 • Zwischen dem 10. und 12. März wird eine Gruppe von ArbeiterInnen aus Polen und Deutschland an öffentlichen Veranstaltungen zu den Bedingungen in Amazon-Lagern und ihre Erfahrungen teilnehmen. Die Veranstaltungen finden in Hamburg, Kiel und Bremen statt.
 • Am 24. April wird Amazon-Chef Jeff Bezos in Berlin einen Preis des Axel-Springer-Medienkonzerns empfangen, und es wird mobilisiert, um ihn gebührlich zu empfangen.
 • Wir werden unsere bereits etablierten Kontakte zu Amazon-ArbeiterInnen und ihren UnterstützerInnen in den USA, Spanien, Italien und Britannien weiter ausbauen.

Wie schon bei anderen grenzübergreifenden Treffen zuvor wirkten der gemeinsame Austausch, die Debatte und die drei zusammen verbrachten Tage motivierend. Wir konnten unsere Perspektive erweitern und waren in der Lage, konkrete Aktionen zu planen.

Diese seltene Erfahrung einer Basisorganisierung jenseits von Gewerkschaftsmitgliedschaften und über Ländergrenzen hinweg hilft uns bei den Aktivitäten in jedem Lager, und wir werden die gewonnenen Informationen und die Ergebnisse des Treffens mit den ArbeiterInnen dort teilen.

Das nächste Treffen wird Ende September diesen Jahres in Bad Hersfeld stattfinden.

Für mehr Informationen, die nächste Einladung, Neuigkeiten, Kontakt usw. siehe unseren Blog https://amworkers.wordpress.com.

Amazon workers in Hemel Hempstead and Amazon Flex workers: Let‘s learn from the struggles of our colleagues in Italy, Germany and Poland!

AmazonBW

It‘s peak season and work sucks the life out of us. The media presents us as victims, losing the competition with Amazon‘s robots. That sucks too. We can show them that we are no victims.

In Hemel Hempstead we have many problems:

 • The picking target of 120 is too high, and it‘s raining verbal and written warnings. Management makes temp workers hit higher targets for the season, and then makes the regulars reach those targets throughout the whole year. Power hour?! No, thanks!
 • PMP and Adecco pay low. They advertise £10 an hour, but you have to kill yourself with overtime to get it. Some guys work 60 hours plus. The more hours we work per week the less they have to pay per hour. We spend at least one hour unpaid per week waiting to get through security.
 • £4 a day for the bus is too much. It should be free.
 • Amazon, Adecco and PMP leave it up to the last minute to tell the temps when they are fired again. Some temps are given blue badges to look good.

Driving for Amazon Flex in West London ain’t so fun either:

 • The shifts per week are not guaranteed, often we make hardly enough and have to choose between food or petrol.
 • £52 for a 4-hour block doesn‘t leave much for us, once you reduce all the costs for the car, possible repairs, the risk of accidents or not being able to work, e.g. due to illness.
 • They pile more and more parcels onto drivers and give you a hard time if you bring them back when you run out of time.

Drivers and warehouse workers should get together, discuss a list of demands and take steps to lower stress at work. This is not impossible, other workers have done it:

 • In London, university cleaners – all of them migrants like most of us – went on strike for the London Living Wage of £10.20 and for sick pay and were successful. https://www.uvwunion.org.uk/
 • At XPO in Milton Keynes warehouse pickers from Bulgaria threatened management with strike and refused to work 72 hours a week (what management had pressured them to do)
 • In West London migrant workers of a sandwich factory wrote down a list of demands and collected around 100 signatures from colleagues. Dozens of them stopped working when management didn‘t give them an extra break during overtime
 • Self-employed couriers of various companies (Deliveroo etc.) are in struggle for better conditions. Twitter: @iwgb_clb

These seem like small steps, but they can create the basis for bigger steps, like those of Amazon workers in Poland, Germany, Italy and France.

 • Last month, on Black Friday, over half of permanent staff at the largest Amazon FC in Italy went on strike for the first time. Some temp workers (half working for Adecco) also ditched the fear and came on strike. They are asking for higher wages, better conditions and permanent contracts for all.
 • On the same day, workers at six FCs in Germany went on strike to support the Italians and ask for better pay and conditions. Amazon workers in Germany have a longer history of struggle, but the problem is that permanent and temp workers often don‘t struggle together. Wages in Germany and France are higher than in the UK, while working times are shorter.
 • In Poznan (Poland), the biggest Amazon FC in Europe was set up to undermine workers in Germany, who have been on strike several times. When Poznan workers formed their own independent union, Amazon management started paying them higher wages and improved working conditions, because they see workers‘ power.https://amworkers.wordpress.com dfs

The best thing is that workers from all these countries started to organise meetings together. They compare their conditions and discuss how they can fight together.

We want to invite you to meet and talk about the conditions here. If you are interested we get you in touch with Amazon workers from other FCs.

If you are a temp and live and work in West London area, we have regular meetings to support each other with problems at work, with landlords or the job centre.

If you need further support you can always contact the independent union IWW, we will always be of help.

Our Solidarity Network meets regularly between 5pm and 6pm, you can always see us there for advice and support:

 • First Monday of the month: McDonald’s Greenford, Retail Park, UB60UW
 • Third Monday of the month: Asda Café, Park Royal, NW107LW
 • Fourth Monday of the month: Poornima Café, 16 South Rd. Southall, UB1 1RT

Industrial Workers of the World

07544338993 / westlondon@iww.org.uk / http://www.iww.org.uk

Invito a Incontro transnazionale dei lavoratori e delle lavoratrici di Amazon a Lipsia dal 26 al 28 Gennaio 2018

I lavoratori/lavoratrici di Amazon da Germania, Polonia e Francia vi invitano all’incontro transnazionale a Lipsia (Germania) che si svolgerà dal 26 al 28 Gennaio 2018.

La nostra rete è aperta a tutti lavoratori e lavoratrici, indipendentemente dalla loro appartenenza sindacale o nazionalità. Proseguiamo con i cicli d’incontro, iniziati nel 2015 in Germania Polonia e Francia, tra i lavoratori dei centri di distribuzione Amazon, per parlare delle condizioni di lavoro interne e degli strumenti di lotta in nostro possesso.

Nel primo incontro si è parlato soprattutto delle condizioni di lavoro in Amazon e sulle nostre esperienze di lotta. Da questo scambio sono partite azioni congiunte: abbiamo distribuito volantini con rivendicazioni dei colleghi/e, abbiamo appoggiato scioperi e dispensato informazioni. Ad Aprile 2017 abbiamo per lo più concepito l’azione “Safe Package”, nella quale abbiamo chiesto di lavorare secondo le normative in diversi magazzini in Germania, Francia e Polonia.

Ogni giorno siamo connessi attraverso la circolazione della merce. Per questo dobbiamo confrontarci sul lavoro, sull’auto-organizzazione e sulle problematiche più o meno comuni: condizioni precarie, contratti di lavoro determinati, la pressione per un lavoro veloce e perfetto, controlli permanenti via scanner e computer e altro ancora.

Cari/e Docker, Shipper, Packer, Picker, Receiver, Stower! È tempo per un “all hands“ – questa volta però per noi stessi e non nel interesse dall’azienda! Sapiamo bene che la lotta d’Amazon si vince solo uniti e con una collaborazione transnazionale.

Informazioni organizzative:

Orario provvisorio:

Venerdì 26 Gennaio dalle 14:00 azione davanti al Magazzino di Lipsia

alle 18:00 confronto tra gli sviluppi attuali nei diversi magazzini Amazon

Sabato 27 Gennaio dalle ore 9.00 per tutto il giorno l’incontro di confronto fra lavoratori e lavoratrici; la sera “ci divertiremo e faremo la Storia, ma senza lavoro!

Domenica 28 Gennaio dalla mattina discussione su aspetti organizzativi della lotta. L’incontro finirà a mezzogiorno.

Lingue: Parleremo in Polacco, Tedesco, Francese ed Inglese. Tutte lingue sono benvenute. C’è la possibilità di invitare traduttori per aprire lo spazio a tutte lingue. Scriveteci quale lingue parlate.

Tassa: La partecipazione è naturalmente gratuita.

Spese di viaggio: Abbiamo un piccolo budget. Vi pregiamo di provare a trovare altre possibilità di finanziamento (per esempio attraverso il vostro sindacato). Se questo non funziona, tenteremo di trovare soluzioni!

Alloggio: È possibile alloggiare in albergo. Appena ci giunge la vostra iscrizione prenotiamo il posto letto.

L’iscrizione:
Vi pregiamo di iscrivervi al più presto attraverso una mail a amaworkers(at)openmailbox.org. Per favore scriveteci se vi serve una stanza in albergo, su intolleranze di cibo, se venite con figli, o altro. Dopo l’iscrizione riceverete informazioni più dettagliati sul luogo dell’incontro, programma completo, pernottamento e tutto che è necessario.

Per ulteriori informazioni e per trovare questo invito in altre lingue:

https://amworkers.wordpress.com

Con supporto finanziario di

Invitation au Rencontre transnationale des travailleurs d’Amazon À Leipzig, du 26 au 28 janvier 2018

Des travailleurs d’Allemagne, de Pologne et de France d’Amazon lancent une invitation à une réunion transnationale des travailleurs à Leipzig, en Allemagne, du 26 au 28 janvier 2018.

Notre réseau est ouvert à tous les travailleurs, quelque soit le syndicat et la nationalité.

La réunion se déroule dans le cadre de l’échange international des travailleurs des entrepôts d’Amazon au sujet de notre survie quotidienne et notre résistance au travail. Depuis 2015, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises en Allemagne, en Pologne et en France.

Cet échange a déjà contribué à des actions communes: diffusion de brochures sur les revendications des collègues, soutien lors des grèves, diffusion de l’information dans les médias et coup de pouce entre participants! Chez le rencontre passé en avril 2017 on a developpé l‘action „Safe Package“, avec laquelle on avait appelé à la stricte application du règlement de travail.

Nous sommes connectés tous les jours par le biais de la la circulation des marchandises et ainsi, il est nécessaire pour nous d’échanger nos points de vue autour du travail et de l’auto-organisation ainsi que des problèmes que nous rencontrons: conditions précaires, contrats temporaires, pression sur les salaires , contrôle permanent par scanners et Ordinateurs, et plus encore…

Chers dockers, expéditeurs, emballeurs, „cueilleurs“, réceptionnistes, ouvriers de rangement! C’est le moment pour «toutes les mains» de s’unir – cette fois pour notre propre bien et pas les intérêts de la société! Nous savons que la lutte au sein d’Amazon ne peut être gagnée qu’à l’échelle internationale.

A propos de l’organisation de la réunion:

Horaires preliminaires:

Nous commençons le vendredi 26 janvier à 14 heures avec une action au FC en Leipzig

à 18 heures on voulons echanger et discuter des infos des developpements actuelles dans les pays et FCs differents

Le samedi 27 janvier, la réunion débutera à 9 heures et durera toute la journée; Le soir „nous nous amuserons et ferons l’histoire“ (pas de travail!);

Dimanche 28 janvier, le matin nous nous concerterons afin de s’organiser, la réunion se terminera dimanche vers midi.

Langues: Au cours de la réunion, nous parlerons polonais, allemand, français et anglais. Toutes les langues sont les bienvenues. Nous inviterons des interprètes afin que tout le monde puisse y participer – ecrivez-nous, si vous avez besoin d‘une traduction pour une autre langues.

Argent: La réunion est gratuite, bien sûr.

Frais de voyage: Si vous avez besoin de support financiel, évrivez-nous. On n‘a qu‘un budget limité, mais on essayerais de vous aider.

Hébergement: Vous pouvez séjourner dans des auberges de jeunesse . Nous organiserons la réservation après votre inscription.

Enregistrement:
Nous vous demandons de vous inscrire dès que possible par e-mail à amaworkers (at) openmailbox.org. S‘il-vous-plaît, evrivez-nous, si vous avez voulez séjourner dans une hostel, si vous avez des voeux speciaux concernant le manger ou si vous necissitez une garde d‘enfant ou autre chose.

Pour plus d’informations et de traductions à propos de cette invitation, veuillez consulter https://amworkers.wordpress.com.

Avec un soutien financier de

Invitación al encuentro de Trabajadores de Amazon cruzando fronteras en Leipzig (Alemania), del 26 al 28 de enero, 2018

Trabajadores de Amazon desde Francia, Alemania y Polonia invitan a todos los trabajadores de Amazon al próximo encuentro cruzando fronteras en Leipzig (Alemania), del 26 al 28 de enero, 2018.

Está abierto a todos los trabajadores sin atender a las etiquetas de sindicato o nacionalidad.

El encuentro en Leipzig continua el intercambio sobre la supervivencia y la resistencia que los trabajadores de los almacenes de Amazon hicieron superando las fronteras. Desde 2015 ha habido varios encuentros en Francia, Alemania y Polonia.

Los primeros encuentros se centraron mayoritariamente en el intercambio sobre las experiencias de condiciones de trabajo y lucha. En abril de 2017 fuimos más allá. Desarrollamos reivindicaciones conjuntas sobre condiciones de salud entre los operarios. Organizamos una primera acción común a nivel internacional: el “empaqueta con seguridad” que llamó a los trabajadores en Francia, Alemania y Polonia a adherirse a la legislación de salud y riesgos laborales en los Fulfilment Centers (FCs).

En enero del 2018 queremos discutir los resultados de esta acción y desarrollarla aún más. También queremos hablar sobre otras posibles acciones, intercambio de experiencias y de una cooperación más profunda a través de las fronteras.

Diariamente estamos conectados a través de la circulación internacional de mercancías. Necesitamos compartir nuestras perspectivas en trabajo y auto-organización, así como los problemas similares que tenemos: condiciones precarias, contratos temporales, presión en los ritmos de trabajo y los feedbacks, control permanente vía escáneres y ordenadores, etc…

Queridos currantes de los muelles, conductores, empaquetadores (packers) y pistoleadores (pickers), receptores, almacenadores: ¡es tiempo para un “todos a una”—tiempo para nosotros mismos y no para los intereses de la compañía! Sabemos que la lucha en Amazon solamente se gana internacionalmente.

Organización:

Horario preliminar:

Viernes, 26 enero, 2 pm: Queremos empezar con una acción común en el FC en Leipzig.

6 pm: Queremos compartir y discutir información acerca de qué está pasando en los diferentes FCs.

Sábado, 27 enero: El encuentro comenzará a las 9 am y durará todo el día; por la tarde tendremos tiempo suficiente para conocernos entre nosotros y divertirnos.

Domingo, 28 enero, 10 am: asuntos de organización, fechas importantes, próximos encuentros. Acabaremos sobre las 12 del mediodía.

 

Idiomas: En el encuentro hablaremos polaco, alemán, francés e inglés. Todos los idiomas son bienvenidos. Invitaremos intérpretes de manera que todos puedan tomar parte –por favor dínoslo en caso de que necesites otras lenguas.

Dinero: El encuentro es gratuito, por supuesto.

Coste del viaje: Si necesitas ayuda con el coste del viaje trataremos de ayudarte. Pero como nosoros somos independientes de las grandes organizaciones no podemos prometer nada.

Hospedaje: Puedes dormir en un hostel. Organizaremos la reserva por ti. Pero como nosotros somos independientes de las grandes organizaciones, tenemos que pedirte que lo abones tú.

Registrarse:

Te pedimos que te registres lo antes posible por email en amaworkers(at)openmailbox.org. Por favor, dinos si necesitas alguna dieta especial, cuidado de niños o si necesitas pernoctar en un hostel. Te daremos la demás información sobre el lugar, el hospedaje, el horario y el resto de cosas que necesites saber una vez te hayas registrado.

Para más información visita https://amworkers.wordpress.com

Con apoyo financiero de

Einladung zum Transnationalen Treffen der Amazon-Arbeiter*innen in Leipzig vom 26-28. Januar 2018

Amazon-Arbeiter_innen aus Deutschland, Polen und Frankreich laden zu einem grenzübergreifenden Treffen in Leipzig, Deutschland, ein, das vom 26. bis zum 28. Januar 2018 stattfinden wird.

Unser Netzwerk ist offen für alle Arbeiter_innen, unabhängig von Gewerkschafts-zugehörigkeit und Nationalität.

Das Treffen setzt den grenzübergreifenden Austausch fort, den Arbeiter_innen aus Amazons Warenlagern über ihre täglichen Bedingungen und ihren Widerstand seit 2015 führen. Dafür haben wir uns bereits mehrere Male in Deutschland, Polen und Frankreich getroffen.

Bei den ersten Treffen haben wir uns vor allem über die Arbeitsbedingungen bei Amazon und unsere Erfahrungen im Kampf ausgetauscht. Aus diesem Austausch sind bereits gemeinsame Aktionen entstanden: Verteilen von Flugblättern mit Forderungen der Kolleg*innen, Unterstützung von Streiks und Verbreitung von Informationen. Im April 2017 haben wir zudem die ‚Safe Package‘ Aktion entwickelt, bei der wir in verschiedenen FCs in Deutschland, Frankreich und Polen zum Dienst nach Vorschrift aufgerufen haben.

Wir sind jeden Tag über die Zirkulation von Waren verbunden., Wir müssen uns über die Arbeit, die Selbstorganisierung und über die Probleme austauschen, die wir mehr oder weniger alle haben: Prekäre Bedingungen, befristete Arbeitsverträge, Druck durch Arbeitsvorgaben und Feedbacks, ständige Kontrolle über Scanner und Computer und anderes mehr.

Liebe Docker, Shipper, Packer, Picker, Receiver, Stower! Es ist Zeit für ein „all hands“ – dieses Mal für uns selbst und nicht im Interesse der Firma! Wir wissen, dass wir den Kampf bei Amazon nur gewinnen können, wenn wir grenzübergreifend zusammenarbeiten.

Organisatorisches:

Vorläufiger Zeitplan:

Wir werden am Freitag, 26. Januar, um 14 Uhr mit einer gemeinsamen Aktion am FC in Leipzig beginnen;

um 18 Uhr wollen wir mit einem Austausch über die jeweiligen aktuellen Entwicklungen in den verschiedenen FC austauschen

am Samstag, 27. Januar, wird das Treffen um 9 Uhr beginnen und den ganzen Tag andauern; am Abend werden wir „Spaß haben und Geschichte schreiben“ (ohne Arbeit!);

am Sonntag, 28. Januar, werden wir am Morgen organisatorische Fragen besprechen. Das Treffen wird Sonntagmittag zu Ende sein.

Sprachen: Wir werden beim Treffen Polnisch, Deutsch, Französisch und Englisch sprechen. Alle Sprachen sind willkommen. Wir werden Dolmetscher einladen, damit alle teilnehmen können – schreibt uns, welche Sprachen ihr noch braucht.

Geld: Die Teilnahme am Treffen ist natürlich kostenlos.

Reisekosten: Da wir nur ein kleines Budget haben, versucht bitte zunächst anderweitig (z.B. von eurer Gewerkschaft) eine Finanzierung zu bekommen. Falls das nicht klappt, werden wir sehen, was wir machen können.

Unterkunft: Ihr könnt in einem Hostel übernachten. Wir können Reservierungen vornehmen, sobald Ihr euch für das Treffen angemeldet habt.

Anmeldung:

Meldet Euch bitte so bald wie möglich per Email an bei amaworkers(at)openmailbox.org. Schreibt uns bitte, ob ihr einen Hostelplatz, besonderes Essen, Kinderbetreuung oder irgendwas anderes braucht. Nach eurer Anmeldung bekommt ihr genaue Informationen zum Veranstaltungsort, dem Ablaufplan, zum Hostel und alles andere, was wichtig ist.

Weitere Informationen und diese Einladung in anderen Sprachen findet Ihr unter

https://amworkers.wordpress.com

Mit finanzieller Unterstützung der

Invitation to the Transnational Amazon Workers‘ Meeting in Leipzig (Germany), January 26-28, 2018

Amazon workers from France, Germany and Poland want to invite all workers at Amazon to the next international meeting in Leipzig (Germany), January 26-28, 2018. It is open to all workers regardless of union labels and nationality.

The meeting in Leipzig continues the international exchange of Amazon warehouse workers on our everyday survival and resistance at work. Since 2015 there have been several meetings in France, Germany and Poland.

The first meetings mainly focused on the exchange about working conditions and experiences in the struggle. In April 2017 we took a step further. We developed common claims concerning the health conditions on the shop floor. And we organized a first common action on an international level: The ‘Safe Package’ action, which called workers in France, Germany and Poland to stick to the safety and health regulations in the FCs.

In January 2018 we want to discuss the results of this action and develop it further. We also want to talk about other possible actions, exchange experiences and deepen the international cooperation.

We are connected every day through international commodity circulation. We need to share our perspectives on work and self-organization as well as the similar problems we have: Precarious conditions, temp contacts, pressure of rates and feed-backs, permanent control via scanners and computers, and more.

Dear dockers, shippers, packers, pickers, receivers, stowers! It is time again for an “all hands” – this time for the sake of our own and not the company’s interests! We know that the struggle at Amazon can be won only internationally.

Organizational issues:

Preliminary schedule:

Friday, January 26, 2 pm: We want to start with a common action at the FC in Leipzig

Friday, January 26, 6 pm: We want to share and discuss information about what’s going on in the different FCs

Saturday, January 27: The meeting will start at 9 am and last all day; in the evening there will be enough time to get to know each other and “have fun“

Sunday, January 28, 10 am: organizational issues, important dates, next meetings. The meeting will be finished Sunday around noon.

Languages: At the meeting we will speak Polish, German, French, and English. All languages are welcome. We will invite interpreters so everybody can take part – please tell us, if you do need other languages as well..

Money: The meeting is for free, of course.

Travel cost: If you do need support for your travel costs, we’ll try to help you out. But since we are independent of big organizations we can’t promise anything

Accommodation: You can stay in a hostel. We will organize the reservation for you. Since we are independent of big organizations, we might ask you for some financial contribution.

Registration:
We ask you to register as soon as possible per email to amaworkers(at)openmailbox.org. Please tell us, if you do need a special diet, child care and if you want to stay in a hostel. You will get more information about the venue, accommodation, the schedule and everything else you need to know after your registration.

For more information and translations of this invitation see https://amworkers.wordpress.com

Financially supported by