Medzinárodné stretnutie pracujúcich Amazonu

11 – 13. septembra v Poznani

Nazdar, kolegovia!

Pracujúci Amazonu z Poľska a Nemecka pozývajú na stretnutie a diskusiu o naštvanosti pracujúcich, bojoch na pracoviskách a organizovaní.

Odkedy Amazon otvoril svoje prvé Fulfillment Centrum (FC) v nemeckom Bad Hersfelde v roku 1999, manažment sa vyhráža zatvorením prevádzky. Medzičasom však firma otvorila osem nových FC v Nemecku, štyri vo Francúzsku, tri v poľsku (2014) a jedno v Českej republike (2015).

Za posledné dva roky došlo v šiestich nemeckých a francúzskych FC k viac ako 20 štrajkom. Tieto štrajky a ďalšie akcie na pracoviskách Amazonu uškodili a viedli k zlepšeniu pracovných podmienok a postupnému rastu miezd v ďalších FC. Nechceme, aby nás Amazon podvádzal alebo staval nás proti kolegom zo susedných krajín.

Preto zvolávame stretnutie, na ktorom sa spoznáme a budeme sa môcť organizovať naprieč hranicami. Chceme hovoriť o podrobnostiach, týkajúcich sa miezd, príplatkov a noriem, a porovnávať podmienky v rôznych FC. Chceme zbierať informácie o rôznych kolektívnych akciách, ako sú petície, „rozhovory s kamionistami“ pri nakladaní a vykladaní, tričkové akcie, ale tiež štrajky. Chceme tiež diskutovať o tom, ktoré z akcií boli prospešné a akým chybám sa vyhnúť v budúcnosti. Napokon by sme tiež chceli hovoriť o tom, ako v budúcnosti koordinovať naše akcie na medzinárodnej úrovni.

Program:

Stretnutie sa začne v piatok popoludní kolektívnym letákovaním v Poznani. V piatok večer pozveme verejnosť a vybrané médiá na otvorené stretnutie, aby sme informovali o situácii v rôznych FC. Chceli by sme tiež vyvolať diskusiu s pracujúcimi z iných prevádzok a s kýmkoľvek ďalším, kto bude chcieť – samozrejme, vrátane budúcich zamestnancov Amazonu.

V sobotu a nedeľu budeme diskutovať na všeobecnom zhromaždení účastníkov, ako aj v menších workshopoch.

Jazyky:

Komunikácia na stretnutí bude prebiehať v poľskom, nemeckom, francúzskom a anglickom jazyku. Všetky jazyky sú vítané. Zabezpečujeme množstvo tlmočníkov.

Pracujúci Amazonu, spojte sa!

Harmonogram:

Piatok 11. 9.

 • do 14:00: príchod
 • 16:30: spoločná akcia
 • 19:30: verejné stretnutie: boje pracujúcich Amazonu v Poľsku, Francúzsku a Nemecku

Sobota 12. 9.

 • 11:00: spoločná pouličná akcia
 • 12:00: diskusie na všeobecnom zhromaždení a vo workshopoch
 • večer: spoločné jedenie a pitie

Nedeľa 13. 9.

 • 10:00: diskusia vo workshopoch
 • 13:00: záverečná diskusia na všeobecnom zhromaždení

Organizačné otázky:

 • Spanie: 2 noci v hosteli vrátane raňajok vyjdú na 80 až 100 zlotých (20 až 25 eur)
 • Poplatok: za účasť vrátane jedla cca 40 zlotých (10 eur)
 • Cestovné výdavky si hradí každý sám
 • Registrácia: do 28. 8. 2015
Advertisements

Incontro internazionale delle lavoratrici / dei lavoratori Amazon

11-13 settembre a Poznan

Lavoratrici e lavoratori di Amazon invitano a un incontro e dibattito sulla rabbia e lotte operaie e come organizzarsi.

Dal quando Amazon aprí il suo primo „Fulfillment Center“ (FC) a Bad Hersfeld nei 1999, il management ha ripetutamente minacciato di chiuderlo. Nel frattempo ha aperto otto nuovi Centri di Fulfillment in Germania, quattro in Francia, uno in Italia, tre in Polonia (nel 2014) ed uno nella Repubblica Ceca (nel 2015).

Negli ultimi due anni ci sono stati più di 20 scioperi in soli sei FC tedeschi e in FC francesi. Questi scioperi ed altre azioni fanno male e danno fastitio ad Amazon e hanno già provocato un miglioramento delle condizioni di lavoro ed un lento aumento dei salari in alcuni FC. Amazon ha risposto spostando carico di lavoro ad altri FC in Germania o all’estero a Francia ed a Polonia. In più diffonde informazioni scorrette su salari, norme di lavoro e premi in altri FC. Noi non vogliamo farci imbrogliare ne farci mettere l’uno contro l’altro da Amazon!

Per questo motivo invitiamo ad un incontro per conoscerci ed organizzarci attraverso i confini. Vogliamo entrare nei dettagli di salari, premi e norme e fare un confronto fra le condizioni nei diversi FC. Vogliamo raccogliere informazioni su azioni collettive come per esempio azioni con magliette, petizioni, „discussioni con autotrasportatori“ durante carico e scarico, e scioperi. Vogliamo anche discutere quali azioni ci sono stati utili i quali sbagli potremmo evitare la prossima volta. E alla fine vogliamo anche discutere un possibile futuro coordinamento delle nostre azioni a livello internazionale.

Programma:

L’incontro comincerà venerdì pomeriggio (11 settembre) con un volantinaggio a Poznan. Il venerdì sera invitiamo il pubblico e alcuni media da noi selezionati per un dibattito aperto per dare informazioni sulla situazione nei diversi FC. Vogliamo anche discutere con lavoratrici e lavoratori di altre aziende, compreso future lavoratrici e lavoratori di Amazon.

Per il sabato e la domenica ci sarannno discussioni plenarie e in piccoli gruppi di lavoro.

Lingue:

L’incontro sarà in polacco, tedesco, francese ed inglese. Tutte le lingue sono benvenute. Inviteremo molte traduttrici e traduttori.

Amazon workers united!

Orario:

Venerdì 11 settembre
– Fino alle 14: arrivo
– 16:30: volantinaggio
– 19:30: dibattito aperto: lotte operaie ad Amazon in Polonia, Francia e Germania

Sabato 12 settembre
– 11:00: azione in piazza
– 12:00: dibattito plenario e in gruppi di lavoro
– Sera: mangiare e bere

Domenica 13 settembre
– 10:00 dibattito in gruppi di lavoro
– 13:00 dibattito finale plenario

Questioni organizzative:

– Pernottamento: 2 notti nel ostello costano Zl 80-100 (Eur 20-25)
– Contributo compreso cibo: circa Zl 40 (Eur 10)
– Spese di viaggio: ogni gruppo paga le sue spese
– Registrazione: fino al 28 agosto 2015

International Amazon Workers Meeting

11-13 September in Poznań
Hi there workmates!

Amazon Workers from Poland and Germany are inviting to a meeting and debate about workers‘ anger, workplace struggles and organising.

Ever since Amazon opened its first German Fulfillment Center (FC) in Bad Hersfeld in 1999 management have been threatening to shut down the plant. In the meantime however it has opened eight new FCs in Germany, four in France, one in Italy, three in Poland (2014) and one in the Czech Republic (2015).

There have been more than 20 strikes in six German and French FCs alone over the last two years. These strikes and other workplace actions have been hurting Amazon and have already led to improved working conditions and slowly rising wages in some FCs. Amazon has responded by shifting work to other FCs in Germany or across the borders to France and Poland.

There is also a constant flow of false information about wages, work norms and premiums in other FCs. We don’t want Amazon to cheat us or to set us up against our workmates from neighbouring countries.

That is why we call for a meeting in order to get to know each other and organise across the borders. We want to talk about details regarding wages, premiums and norms and compare conditions across FCs. We want to collect information about collective actions like T-shirt actions, petitions, „talking to lorry drivers“ when they load and unload, as well as strikes. We also want to debate which actions were useful and which might have been mistakes to be avoided next time. And lastly we also want to talk about how we can coordinate our actions on an international
level in the future.

Programme:

The meeting will begin on Friday afternoon with a collective leafleting action in Poznan. On Friday evening we will invite the public and selected media to an open meeting to inform about the situation in different FCs. We would also like to have a common debate with workers from other plants and everyone interested, obviously including future Amazon workers.

On Saturday and Sunday we will have discussions in the general assembly of all participants as well as in smaller workshops.

Languages:

The meeting will be in Polish, German, French and English. All languages are welcome. We will invite many interpreters.

Amazon workers united!

Timetable:

Friday 11 September

19:30-22:00

OPEN MEETING

„Workers struggles at Amazon in Poland, Germany und France

Workers from different Amazon distribution centres talk about how we want to organise.

We invite the public and media to an open meeting in which we will inform about the situation in different FCs. We would also like to have a common debate with workers from other plants and everyone interested, obviously including future Amazon workers.

Admission free

Place: Teatr Ósmego Dnia, entry from ul. Ratajczaka 44 (2nd storey)

Saturday 12 September

11:00-12:00

PROTEST/HAPPENING

„We are not robots!“

Amazon workers united for better working conditions!

Place: pl. Wolności, stairs to the Arkadia

12:00-18:30

INTERNATIONAL AMAZON WORKERS MEETING

12:00-13:15 Getting to know each other
13:30-15:00

Our problems

Discussion in workshops on wages, premiums, norms, feedback, our fears, turnover, temp agencies and Amazon’s counter strategies against workers‘ actions

15:00-16:00 Lunch break
16:00-17:30

Organising

Presentations from different countries about strategies, effective tools and challenges

17:45-18:30 Summary of the day

Place: Teatr Ósmego Dnia, entry from ul. Ratajczaka 44 (2nd storey)

21:00

Get-together

Place: Café-Club Meskalina, Stary Rynek 6

Sunday 13 September

10:00-14:00

INTERNATIONAL AMAZON WORKERS MEETING

10:00–11:30

Our common plans

Next meetings and campaigns – discussion in workshops

11:45–14:00 Summary

Place: Teatr Ósmego Dnia, entry from ul. Ratajczaka 44 (2nd storey)

14:00

Lunch

Organisational questions:

 • Sleeping: 2 nights in a hostel including breakfast cost 80 to 100
  zlotys (20 to 25 euros)
 • Fees: Participant fee including food appr. 40 zlotys (10 euros)
 • Travel expenses: Every group pays for its own travel expenses
 • Registration: until 28 August 2015