Zaproszenie na Ponadnarodowe Spotkanie Pracowników Amazon w Lipsku, Wrzesień 2019

Drogie Koleżanki i Koledzy z Amazon, pracownicy i osoby wspierające,

Serdecznie zapraszamy na kolejne Ponadnarodowe Spotkanie Pracowników Amazon, które odbędzie się w Lipsku (Niemcy) od piątku 27 września do niedzieli 29 września 2019 r.

Jest to oddolne spotkanie organizowane przez samych pracowników z kilku krajów, w celu wymiany informacji, wzajemnego wspierania się w naszych lokalnych zmaganiach i znalezienia wspólnych strategii walki o poprawę warunków pracy w naszych magazynach i poza nimi.

Za spotkaniem nie stoi żadna formalna organizacja ani konkretny związek zawodowy czy określony nurt związkowy. Zapraszamy wszystkich pracowników Amazon, zarówno osoby niezrzeszone jak i będące członk(iń)ami związków zawodowych – w tym również pracowników tymczasowych, firm zewnętrznych, kierowców/kurierów, pracowników technicznych i umysłowych pracujących w magazynach Amazon i na ich rzecz – którzy chcą walczyć z wyzyskiem, z którym mamy do czynienia każdego dnia w pracy.

Spotkania te rozpoczęliśmy wiosną 2015 r. i od tego czasu odbywają się dwa razy w roku. Dotychczas brali w nich udział pracownicy/e i sympatycy z Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski oraz USA, i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy w stanie włączyć więcej osób z kolejnych krajów. Dyskusje były owocne i przydatne dla naszych lokalnych inicjatyw i udało nam się skoordynować wspólne działania w różnych krajach. Stanowiska podsumowujące nasze spotkania można znaleźć na blogu https://amworkers.wordpress.com.

Podczas poprzednich spotkań rozpoznaliśmy trzy główne tematy:

 1. wynagrodzenia i warunki pracy
 2. kontrola, feedbacki i inne środki dyscyplinarne oraz
 3. stosunki pracy opierające się na umowach krótkoterminowych i pracy czasowej.

Na spotkaniu w Lipsku chcemy skupić się na dyskusji o ogólnej strategii naszej walki i organizowania się. Strajki oraz inne akcje już miały miejsce w różnych krajach w ostatnich latach, niektóre z nich były koordynowane ponad granicami.

Razem z Wami chcemy omówić skuteczne formy akcji i wspólne postulaty, aby wywalczyć polepszenie naszych warunków pracy.

Jeśli macie propozycje na inne konkretne tematy, prosimy o kontakt, a włączymy je do porządku obrad.

Podczas spotkania planujemy akcję protestacyjną w Lipsku w celu zyskania wsparcia dla naszej walki i wywarcia presji na Amazon. Zapraszamy także media i osoby wspierające.

Kwestie organizacyjne

Jest to spotkanie pracowników Amazon i osób wspierających (czyli tych, którzy pomagają im w organizowaniu się na co dzień i wspierają poprzez działania solidarnościowe).

Spotkanie rozpocznie się w piątek 27 września o godz. 18.00. Prosimy o punktualność. Spotkanie zakończy się w niedzielę 29 września ok. godz. 14:00.

Prosimy o rejestrację na adres e-mail amaworkers@tutanota.com, tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż do 1 września 2019 r. Potrzebujemy waszych zgłoszeń, aby przygotować spotkanie i zorganizować zakwaterowanie w hostelu.

Szczegółowy porządek obrad oraz informacje o dokładnym miejscu w Lipsku zostaną przesłane po zgłoszeniu. Prześlemy również listę pytań do omówienia z waszymi kolegami i koleżankami w pracy przed spotkaniem.

Prosimy o poinformowanie nas, jeśli potrzebujecie finansowego wsparcia na pokrycie kosztów przejazdu, a my postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Spotkanie odbędzie się w kilku językach i zostanie zorganizowane tłumaczenie, ale prosimy o informacje w zgłoszeniu, jeśli potrzebujecie tłumaczenia na konkretny język. Dajcie nam znać, jeśli macie jakieś inne specjalne potrzeby.

Same spotkanie jest dedykowane dla pracowników i osób wspierających, lecz częścią programu będzie wydarzenie publiczne: media i wszelkie inne osoby zainteresowane są zaproszone do udziału w tym wydarzeniu. Data, godzina i miejsce zostaną przed spotkaniem ogłoszone na stronie https://amworkers.wordpress.com.

 

Werbeanzeigen

Invitación a la Reunión Transfronteriza de Trabajadores de Amazon en Leipzig en septiembre de 2019

Queridos compañeros de Amazon y solidarios,

os invitamos cordialmente a la próxima Reunión Transfronteriza de Trabajadores de Amazon que tendrá lugar del 27 al 29 de septiembre de 2019, en Leipzig/Alemania.

Se trata de una reunión de base organizada por los propios trabajadores. Queremos intercambiar información, planificar el apoyo mutuo y encontrar estrategias comunes para nuestra lucha por mejores condiciones de trabajo en los almacenes y más allá.
No hay ninguna organización formal ni ningún sindicato o asociación sindical en particular detrás de la reunión. Invitamos a todos los trabajadores de Amazon que quieran luchar contra las condiciones de explotación a las que nos enfrentamos cada día a participar, ya sean individuales o sindicalizados, empleados directamente o empleados por agencias de trabajo temporal o subcontratistas, trabajadores de almacenes, conductores, oficinistas o técnicos que trabajan en los almacenes de Amazon.

Comenzamos estas reuniones en la primavera de 2015 y nos hemos reunido dos veces al año desde entonces. Empleados y simpatizantes de Inglaterra, Francia, Alemania, Polonia, España y EE.UU. han participado hasta ahora, y esperamos dar la bienvenida a trabajadores y simpatizantes de otros países en el futuro.

Las discusiones han sido fructíferas y útiles para nuestras iniciativas locales, y hemos logrado coordinar acciones conjuntas en diferentes países. Para más información, por favor, consulte las declaraciones de las reuniones en el blog https://amworkers.wordpress.com.

Durante nuestras reuniones identificamos tres temas y problemas principales:
1. salarios y condiciones de trabajo
2. control, „feedbacks“ y otras medidas disciplinarias
3. relaciones laborales, incluidos los contratos de corta duración y el trabajo temporal.

En la reunión de Leipzig queremos discutir más a fondo la estrategia general de nuestra lucha y cómo organizarla. En los últimos años ya se han producido huelgas y otras acciones en varios países, algunas de ellas coordinadas a través de las fronteras. Junto con ustedes, queremos discutir qué formas de acción y qué demandas comunes debemos desarrollar con el fin de imponer mejoras en nuestras condiciones de trabajo.
Si tienes algún otro asunto específico que te gustaría discutir en la reunión, por favor, háznoslo saber y lo incluiremos en la agenda.

Como parte de la reunión, estamos planeando una acción pública en Leipzig para ganar apoyo para nuestra lucha y presionar a Amazon, a la que queremos invitar a los medios de comunicación y a la comunidad.

Cuestiones de organización

Esta es una reunión de empleados de Amazon y simpatizantes que ayudan a organizar luchas y asumen tareas concretas de apoyo diario.

La reunión comenzará el viernes 27 de septiembre a las 18.00 horas.
Por favor, asegúrate de llegar a tiempo.
La reunión terminará el domingo 29 de septiembre a las 14.00 horas.

Por favor, regístrate enviando un correo electrónico con información precisa a amaworkers@tutanota.com – tan pronto como sea posible y a más tardar el 1 de septiembre de 2019. Necesitamos vuestras inscripciones para preparar la reunión y organizar el alojamiento (en albergues locales).

Recibirá la programación detallada e información sobre la ubicación exacta una vez que se haya registrado. También te enviaremos una lista de preguntas que puedes discutir y responder con sus compañeros de antemano.

Por favor, escríbenos si necesitas apoyo financiero para gastos de viaje y trataremos de encontrar una solución.

La reunión se llevará a cabo en varios idiomas, y organizaremos la traducción. Haznos saber si necesitas traducción a un idioma en particular o si tienes otras necesidades especiales.

Aunque la reunión en sí es sólo para trabajadores y simpatizantes, algunos eventos serán públicos. Se invita a participar a los representantes de los medios de comunicación y a otras personas que quieran saber más sobre la lucha. La fecha, hora y lugar de los actos públicos se anunciarán antes de la reunión en el blog https://amworkers.wordpress.com.

Einladung zum Grenzübergreifenden Treffen von Amazon-ArbeiterInnen in Leipzig im September 2019

Liebe Amazon-Kolleginnen und -Kollegen, Unterstützerinnen und Unterstützer,

hiermit laden wir Euch herzlich zum nächsten Grenzübergreifenden Treffen von Amazon-ArbeiterInnen ein, das vom 27. bis 29. September 2019 in Leipzig stattfinden wird.

Dies ist ein Basistreffen, das von Arbeiterinnen und Arbeitern selbst organisiert wird. Es dient dem Austausch von Informationen, der gegenseitigen Unterstützung und der Suche nach gemeinsamen Strategien für unseren Kampf für bessere Arbeitsbedingungen in den Lagern und darüber hinaus.

Hinter dem Treffen steht keine formale Organisation und auch keine bestimmte Gewerkschaft oder Gewerkschaftsvereinigung. Wir laden alle Amazon-Beschäftigten ein, die gegen die ausbeuterischen Bedingungen kämpfen wollen, denen wir uns täglich gegenübersehen – ob einzeln oder gewerkschaftlich organisiert, direkt beschäftigt oder bei Zeitarbeitsfirmen oder Subunternehmen angestellt, LagerarbeiterInnen, FahrerInnen, Büroangestellte sowie TechnikerInnen, die in Amazon-Lagern arbeiten.

Wir haben diese Treffen im Frühjahr 2015 ins Leben gerufen und uns seitdem zweimal im Jahr getroffen. Teilgenommen haben bisher Beschäftigte und UnterstützerInnen aus Deutschland, England, Frankreich, Polen, Spanien und den USA, und wir hoffen, zukünftig ArbeiterInnen und UnterstützerInnen aus weiteren Ländern begrüßen zu dürfen.

Die Diskussionen waren fruchtbar und nützlich für unsere lokalen Initiativen, und wir haben es geschafft, gemeinsame Aktionen in verschiedenen Ländern zu koordinieren. Mehr Informationen bieten die Erklärungen zu den Treffen auf dem Blog https://amworkers.wordpress.com.

Während dieser Treffen haben wir drei Hauptthemen bzw. -probleme ausgemacht:
1. Löhne und Arbeitsbedingungen
2. Kontrolle, Feedbacks und andere Disziplinierungsmaßnahmen
3. Beschäftigungsverhältnisse, einschließlich auf kurze Zeit befristete Verträge und Zeitarbeit.

Auf dem Treffen in Leipzig wollen wir genauer über die Strategie des grenzübergreifenden Kampfes und der Organisierung diskutieren. In verschiedenen Ländern fanden in den letzten Jahren bereits Streiks und andere Aktionen statt, und ein Teil war über die Grenzen hinweg koordiniert. Zusammen mit euch wollen wir besprechen, welche Aktionsformen und gemeinsamen Forderungen wir entwickeln müssen, um Verbesserungen der Arbeitsbedingungen durchsetzen zu können.

Wenn Ihr andere spezielle Themen habt, die ihr auf dem Treffen diskutieren wollt, sagt uns bitte Bescheid, und wir werden sie in die Tagesordnung aufnehmen.

Außerdem planen wir als Teil des Treffens eine öffentliche Aktion in Leipzig, um Unterstützung für unseren Kampf zu gewinnen und Druck auf Amazon aufzubauen. Zu dieser Aktion werden wir auch Medien und andere Leute aus der Stadt einladen.

Organisatorisches

Dies ist ein Treffen von Amazon-Beschäftigten und UnterstützerInnen, die bei der Organisierung von Kämpfen helfen und konkrete tägliche Unterstützungsaufgaben übernehmen.

Das Treffen wird am Freitag, den 27. September, um 18 Uhr beginnen.
Sorgt also bitte dafür, dass ihr rechtzeitig ankommt.
Das Ende des Treffens ist Sonntag, den 29. September, um 14 Uhr.

Um Euch anzumelden, schreibt bitte eine Mail mit genauen Angaben an amaworkers@tutanota.com – und zwar sobald wie möglich und nicht später als am 1. September 2019. Wir brauchen Eure Anmeldungen, um das Treffen und die Unterkunft (in örtlichen Hostels) zu organisieren.

Eine detaillierte Tagesordnung und die exakte Angabe des Veranstaltungsortes in Leipzig bekommt Ihr, wenn Ihr Euch angemeldet habt. Außerdem werden wir euch eine Liste von Fragen schicken, die Ihr im Vorfeld mit euren Kolleginnen und Kollegen vor Ort diskutieren und beantworten könnt.

Schreibt uns bitte, ob Ihr finanzielle Unterstützung für die Reisekosten braucht, und wir werden versuchen, eine Lösung zu finden.

Das Treffen wird in mehreren Sprachen laufen, und wir werden Übersetzungen organisieren. Schreibt uns bitte, falls ihr die Übersetzung in eine bestimmte Sprache braucht, und auch, falls Ihr andere besondere Bedürfnisse habt.

Während das Treffen selbst nur für ArbeiterInnen und UnterstützerInnen offen ist, werden einige Veranstaltungen öffentlich sein. MedienvertreterInnen und andere, die mehr über den Kampf erfahren wollen, sind eingeladen, daran teilzunehmen. Datum, Uhrzeit und Ort der öffentlichen Veranstaltungen werden vor dem Treffen auf https://amworkers.wordpress.com bekannt gegeben.

Pozvánka na cezhraničné stretnutie zamestnancov Amazonu – Lipsko, 2019

Milí kolegovia z Amazonu a podporovatelia,

srdečne vás pozývame na najbližšie Cezhraničné stretnutie zamestnancov Amazonu, ktoré sa koná 27. – 29. septembra 2019 v Lipsku (Nemecko).

Ide o stretnutie radových zamestnancov, ktoré organizujú samotní zamestnanci. Chceme si vymieňať informácie, plánovať vzájomnú podporu a hľadať spoločné stratégie pre náš boj za lepšie pracovné podmienky v logistických centrách i mimo nich.

Za stretnutím nestojí nijaká formálna organizácia ani konkrétny odborový zväz či konfederácia. Pozývame všetkých zamestnancov Amazonu, ktorí chcú bojovať proti vykorisťovateľským podmienkam, ktorým denne čelíme – či už jednotlivcov alebo odborovo organizovaných, kmeňových zamestnancov či pracovníkov agentúr alebo zamestnancov subdodávateľov, pracovníkov skladov či kancelárií, ako aj vodičov a technikov zo skladov Amazonu.

S týmito stretnutiami sme začali na jar 2015 a odvtedy sa stretávame dvakrát ročne. Dosiaľ sa zúčastnili zamestnanci a podporovatelia z Anglicka, Francúzska, Nemecka, Poľska, Španielska a USA. Dúfame, že v blízkej budúcnosti budeme môcť privítať pracujúcich a podporovateľov z ďalších krajín.

Naše diskusie boli plodné a užitočné pre naše lokálne iniciatívy a podarilo sa nám tiež koordinovať spoločné akcie v rôznych krajinách. Viac informácií o tom nájdete vo vyhláseniach zo stretnutí na blogu https://amworkers.wordpress.com.

Na stretnutiach sme identifikovali tri hlavné témy či problémy:

1. mzdy a pracovné podmienky
2. kontrola, „spätná väzba“ a iné disciplinárne opatrenia
3. vzťahy so zamestnávateľom, vrátane krátkodobých zmlúv a agentúrnej práce

Na stretnutí v Lipsku chceme hlbšie prediskutovať všeobecnú stratégiu nášho zápasu a organizovania. V rôznych krajinách sa v posledných rokoch odohrali štrajky a ďalšie akcie. Spolu s vami cheme diskutovať o tom, aké druhy akcií a aké spoločné požiadavky potrebujeme, aby sme si vynútili zlepšenia pracovných podmienok.

Ak viete o konkrétnych problémoch, ktoré by ste na stretnutí chceli prebrať, prosím, dajte nám vedieť a zaradíme ich do programu.

Súčasťou stretnutia bude aj verejná akcia v Lipsku, ktorej cieľom bude získať podporu pre náš zápas a vytvoriť tlak na Amazon. Pozveme na ňu aj médiá a širšiu komunitu.

Organizačné otázky

Naše stretnutie je určené zamestnancom Amazonu a ich podporovateľom, ktorí pomáhajú organizovať boje a vykonávajú konkrétne podporné úlohy.

Stretnutie sa začne v piatok 27. septemebra o 18:00. Prosím, príďte načas.

Stretnutie sa skončí v nedeľu 29. septembra o 14:00.

Prosím, zaregistrujte sa zaslaním e-mailu na amaworkers@tutanota.com – čo najskôr a najneskôr do 1. septembra 2019. Registrácie potrebujeme, aby sme mohli organizačne pripraviť stretnutie a zabezpečiť ubytovanie (v miestnych hosteloch).

Po registrácii dostanete podrobný program a informácie o mieste konania. Pošleme vám aj zoznam otázok, ktoré môžete vopred prebrať a zodpovedať s vašimi kolegami.

Prosím, napíšte nám, ak potrebujete finančnú podporu na cestovné výdavky. Pokúsime sa nájsť riešenie.

Stretnutie sa bude konať vo viacerých jazykoch a k dispozícii budú tlmočníci. Dajte nám vedieť, ak potrebujete tlmočenie do konkrétneho jazyka alebo ak máte iné osobitné potreby.

Hoci samotné stretnutie je určené len zamestnancom a podporovateľom, niektoré podujatia budú verejné. Pozveme na ne aj zástupcov médií a ďalších, ktorí sa chcú dozvedieť viac o našom zápase. Dátum, čas a miesto verejných podujatí ohlásime pred stretnutím na blogu https://amworkers.wordpress.com.

Invitation à la rencontre transnationale des travailleurs d’Amazon à Leipzig en septembre 2019

Chers collègues et membres des groupes de soutien aux travailleuses et travailleurs d’Amazon,

nous vous invitons à la prochaine Rencontre transnationale des travailleuses et travailleurs d’Amazon qui se tiendra du 27 au 29 septembre 2019 à Leipzig, Allemagne.

Il s’agit d’une rencontre de base organisée par les travailleurs eux-mêmes. Le but est d’échanger des informations, planifier un soutien mutuel et trouver des stratégies communes dans notre lutte pour de meilleures conditions de travail dans les entrepôts et au-delà.

Il n’y a pas d’organisation formelle ou de syndicat ou d’association syndicale particulière derrière cette rencontre. Nous invitons l’ensemble des travailleuses et travailleurs d’Amazon qu’elles et qu’ils soient syndiqués ou non syndiqués, directement employés ou employés par des agences d’intérim ou sous-traitants, magasiniers, chauffeurs, employés de bureau techniciens au service des entrepôts Amazon et qui souhaitent lutter contre les conditions d’exploitation auxquelles nous sommes confrontés chaque jour.

Nous avons commencé ces rencontres au printemps 2015 et nous nous sommes réunis deux fois par an depuis. Des employés et soutiens d’Angleterre, de France, d’Allemagne, de Pologne, d’Espagne et des États-Unis y ont participé jusqu’à présent, et nous espérons accueillir des travailleurs et sympathisants d’autres pays à l’avenir également.

Les discussions ont été fructueuses et utiles pour nos initiatives locales, et nous avons réussi à coordonner des actions communes dans différents pays. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les déclarations des réunions sur le blog https://amworkers.wordpress.com

Au cours de nos réunions, nous avons identifié trois grands thèmes et problématiques :

1. salaires et conditions de travail
2. contrôle, „feedbacks“ et autres mesures disciplinaires
3. les relations de travail, y compris les contrats à durée déterminée et le travail temporaire.

Lors de la réunion de Leipzig, nous souhaitons discuter plus en profondeur de la stratégie générale de notre lutte et de notre mode d’ organisation. Des grèves et d’autres actions ont déjà eu lieu dans divers pays ces dernières années, dont certaines ont été coordonnées au-delà des frontières. Avec vous, nous voulons également discuter des formes d’action et des revendications communes que nous devons développer afin d’améliorer nos conditions de travail.

Si vous avez d’autres questions particulières dont vous aimeriez discuter à la réunion, faites en nous part et nous les inscrirons à l’ordre du jour.

Dans le cadre de cette rencontre, nous prévoyons une action publique à Leipzig afin de recevoir un soutien à notre lutte et faire pression sur Amazon. Nous envisageaons également inviter les médias et les personnes locales.

Concernant l’organisation de la rencontre

Il s’agit d’une réunion d’employés et de sympathisants d’Amazon qui aident à organiser les luttes et à assumer des tâches quotidiennes concrètes de soutien.

La réunion débutera le vendredi 27 septembre, à 18 h.
S’il vous plaît, assurez-vous d’arriver à l’heure.
La réunion se terminera le dimanche 29 septembre, à 14 h.

Pour vous inscrire, envoyer un courriel avec des informations précises à amaworkers@tutanota.com dès que possible et au plus tard le 1er septembre 2019. Nous avons besoin de vos inscriptions pour préparer la réunion et organiser l’hébergement (dans des auberges locales).

Vous recevrez un agenda détaillé et des informations sur l’emplacement exact une fois que vous serez inscrit. Nous vous enverrons également une liste de questions dont vous pourrez discuter et auxquelles vous pourrez répondre avec vos collègues avant cette rencontre.

Par ailleurs, écrivez-nous si vous avez besoin d’un soutien financier pour les frais de voyage et nous essayerons de trouver une solution.

La réunion se déroulera en plusieurs langues et nous organiserons la traduction. Faites-nous savoir si vous avez besoin d’une traduction dans une langue particulière et si vous avez d’autres besoins particuliers.

Bien que la réunion soit réservée aux travailleurs et aux soutiens, certains événements seront publics. Les représentants des médias et d’autres personnes qui souhaitent en savoir plus sur la lutte sont invités à y participer. La date, l’heure et le lieu des manifestations publiques seront annoncés avant la réunion sur le blog https://amworkers.wordpress.com

Invito all’incontro transnazionale dei lavoratori Amazon a Lipsia a settembre 2019

Invito all’incontro transnazionale dei lavoratori Amazon a Lipsia a settembre 2019

Cari colleghi di Amazon e sostenitori,

vi invitiamo cordialmente al prossimo incontro transnazionale dei lavoratori Amazon che si terrà dal 27 al 29 settembre 2019 a Lipsia (Germania).

Si tratta di un incontro di base organizzato dai lavoratori stessi. Vogliamo scambiare informazioni, pianificare il sostegno reciproco e trovare strategie comuni per la nostra lotta per migliorare le condizioni di lavoro nei magazzini e oltre i magazzini stessi.

Non c‘è un’organizzazione formale né tantomeno un sindacato o un’associazione sindacale particolare dietro l’incontro. Invitiamo tutti i lavoratori Amazon che vogliono combattere le condizioni di sfruttamento che affrontiamo ogni giorno a partecipare – siano essi individui singoli o sindacalizzati, impiegati direttamente da Amazon, da agenzie interinali o da altre con subappalto, magazzinieri, autisti, impiegati e tecnici occupati nei magazzini.

Abbiamo iniziato questi incontri nella primavera del 2015 e da allora ci siamo incontrati due volte all’anno. Finora hanno partecipato dipendenti e loro sostenitori provenienti da Inghilterra, Francia, Germania, Polonia, Spagna e Stati Uniti, e speriamo di dare il benvenuto anche in futuro a lavoratori e sostenitori di altri paesi.

Le discussioni sono state fruttuose e utili per le nostre iniziative locali e siamo riusciti a coordinare azioni congiunte in diversi Paesi. Per maggiori informazioni date un’occhiata alle dichiarazioni collettive redatte dopo gli incontri sul blog https://amworkers.wordpress.com.

Durante i nostri incontri abbiamo individuato tre temi e problemi principali:

1. salari e condizioni di lavoro
2. controllo, „feedback“ e altre misure disciplinari
3. rapporti di lavoro, compresi i contratti a tempo determinato e il lavoro interinale.

Durante l’incontro di Lipsia, vogliamo discutere in modo più approfondito la strategia generale della nostra lotta e della nostra organizzazione. Scioperi e altre azioni hanno già avuto luogo in vari paesi negli ultimi anni, alcuni dei quali coordinati a livello transnazionale. Insieme a voi vogliamo discutere quali forme di azione e richieste comuni dobbiamo sviluppare per migliorare le nostre condizioni di lavoro.

Se avete altre questioni specifiche che vorreste discutere durante l’incontro, per favore fatecelo sapere e le includeremo nell’ordine del giorno.

Come parte dell’incontro, stiamo pianificando un’azione pubblica a Lipsia per ottenere sostegno per la nostra lotta e fare pressione su Amazon, alla quale vogliamo invitare anche i media e la comunità locale.

Questioni organizzative

Questo è un incontro di dipendenti Amazon e loro sostenitori che aiutano nell’organizzazione delle lotte e in concrete attività di supporto quotidiano.

L’incontro inizierà venerdì 27 settembre alle 18.00.
Assicuratevi per favore di arrivare in orario.
L’incontro terminerà domenica 29 settembre alle 14:00.

Vi preghiamo di registrarvi inviando un’e-mail con informazioni precise a amaworkers@tutanota.comil più presto possibile e comunque non oltre il 1. settembre 2019.

Abbiamo bisogno delle vostre registrazioni per preparare l’incontro e organizzare l’alloggio (in ostelli locali).

Una volta registrati, riceverete un ordine del giorno dettagliato e informazioni sulla posizione esatta. Vi invieremo anche una lista di domande che potrete discutere e rispondere in anticipo con i vostri colleghi.

In caso aveste bisogno di supporto finanziario per le spese di viaggio, contattateci e cercheremo di trovare una soluzione.

L’incontro si terrà in diverse lingue e noi organizzeremo la traduzione. Fateci sapere se avete bisogno di traduzioni in una particolare lingua e se avete altre esigenze particolari.

Mentre l’incontro stesso è solo per lavoratori e loro sostenitori, alcuni eventi saranno pubblici. I rappresentanti dei media e altri che vogliono saperne di più sulla lotta sono invitati a partecipare. La data, l’ora e il luogo degli eventi pubblici saranno annunciati prima dell’incontro sul blog https://amworkers.wordpress.com

Invitation to the Cross-Border Meeting of Amazon Workers in Leipzig in September 2019

Dear Amazon colleagues and supporters,

we cordially invite you to the next Cross-border Meeting of Amazon Workers that will take place from September 27 to 29, 2019, in Leipzig/Germany.

This is a rank-and-file meeting organized by workers themselves. We want to exchange information, plan mutual support and find common strategies for our fight for better working conditions in the warehouses and beyond.

There is no formal organization or any particular trade union or trade union association behind the meeting. We invite all Amazon workers who want to fight the exploitative conditions we face every day to participate – whether individual or unionized, directly employed or employed by temp agencies or subcontractors, warehouse workers, drivers, office workers and technicians serving Amazon warehouses.

We started these meetings in spring 2015 and have met twice a year since. Employees and supporters from England, France, Germany, Poland, Spain and the U.S.A. have participated so far, and we hope to welcome workers and supporters from other countries in the future, too.

The discussions have been fruitful and useful for our local initiatives, and we have managed to coordinate joint actions in different countries. For more information, please, have a look at the meetings’ statements on the blog https://amworkers.wordpress.com.

During our meetings we identified three main themes and problems:

1. wages and working conditions
2. control, “feedbacks” and other disciplinary measures
3. employment relations, including short-term contracts and temporary work.

At the meeting in Leipzig, we want to discuss in more depth the general strategy of our struggle and organizing. Strikes and other actions have already taken place in various countries in recent years, some of them coordinated across borders. Together with you we want to discuss which forms of action and common demands we need to develop in order to enforce improvements of our working conditions.

If you have any other specific issues that you would like to discuss at the meeting, please, let us know and we will include them in the agenda.

As part of the meeting, we are planning a public action in Leipzig to gain support for our struggle and build pressure on Amazon, to which we want to also invite the media and the community.

Organizational Issues

This is a meeting of Amazon employees and supporters who help organize struggles and take on concrete daily support tasks.

The meeting will start on Friday, September 27, at 6 p.m.
Please, make sure you arrive on time.
The meeting will end on Sunday,
September 29, at 2 p.m.

Please, register by sending an email with precise information to amaworkers@tutanota.com – as soon as possible but not later than September 1, 2019. We need your registrations to prepare the meeting and arrange accommodation (in local hostels).

You will receive a detailed agenda and information on the exact location once you have registered. We will also send you a list of questions which you can discuss and answer with your colleagues in advance.

Please, write to us if you need financial support for travel expenses and we will try to find a solution.

The meeting will be held in several languages, and we will organize translation. Let us know if you need translation into a particular language and if you have other special needs.

While the meeting itself is just for workers and supporters, some events will be public. Media representatives and others who want to learn more about the struggle are invited to participate. The date, time and location of the public events will be announced before the meeting on the blog https://amworkers.wordpress.com.

Záverečné vyhlásenie Cezhraničného stretnutia pracujúcich z Amazonu – Poznaň, marec 2019

Ôsme medzinárodné stretnutie pracujúcich z Amazonu sa konalo 15. – 17. marca 2019. Vyše päťdesiati zamestnanci a ich podporovatelia zo Španielska, Francúzska, Poľska a Nemecka a zo šiestich odborových zväzov sa stretli v Poznani, aby si vymenili informácie a naplánovali spoločné akcie:

 • Ako sa dohodlo na poslednom stretnutí, prvýkrát sa systematicky zbierali informácie o všetkých zúčastnených logistických centrách (fulfillment center) a o pracovných podmienkach v nich.
 • V Poznani sa spustila kampaň „Proti pretekom o život“, ktorá je zameraná proti vysokým normám a hodnoteniu výkonu zamestnancov. Chcú sa k nej pridať aj centrá v ďalších krajinách. V súvislosti s kampaňou účastníci stretnutia rozdávali letáky počas striedania zmien v poznaňskom centre.
 • Jedným z bodov diskusie bolo aj využívanie agentúrnych zamestnancov v Amazone. V Poľsku a Španielsku firma naďalej zamestnáva dočasných pracovníkov s krátkymi, často len dvojtýždňovými zmluvami. V nemeckých centrách sa už pred piatimi rokmi odohral pomerne úspešný boj proti agentúrnej práci. Účastníci si vymenili informácie o úspešných stratégiách. Medzinárodné využívanie agentúrnej práce vytvára tlak na mzdy a pracovné podmienky v každej krajine. Na protest proti agentúrnej práci zorganizovali účastníci stretnutia demonštráciu pred sídlom agentúry Adecco v Poznani (pozri video: https://vimeo.com/326854438).
 • Súčasťou stretnutia bola aj diskusia o kontroverznej požiadavke za zavedenie jednotnej, celoeurópskej mzdy vo firme. Pracovníci logistických centier Amazonu robia rovnakú prácu vo všetkých krajinách a ani cenové rozdiely nie sú dostatočným dôvodom na obrovské odlišnosti v odmeňovaní. Objavili sa však aj otázky, či je celoeurópska mzda vo firme rozumnou požiadavkou zo strategického hľadiska.

Na konci stretnutia sa rozhodlo:

 • Spory okolo spoločnej európskej mzdy, ako aj stratégia Amazonu, ktorej cieľom je rozohrávať pracujúcich v rôznych krajinách proti sebe, ukazujú, že medzinárodné organizovanie pracujúcich tejto firmy si žiada spoločnú dlhodobú stratégiu. Menšie pracovné skupiny pripravia diskusiu na túto tému na budúce stretnutie.
 • Zber informácií o Amazone v rôznych krajinách vo forme „zborníka“ bude pokračovať.
 • Pracujúci z Amazonu budú ďalej navštevovať logistické centrá v ďalších krajinách.
 • Ďalšie stretnutie sa uskutoční v Lipsku v dňoch 27. – 29. septembra 2019.

Nikdy predtým sa na Cezhraničnom stretnutí pracujúcich z Amazonu nezúčastnilo toľko ľudí z toľkých krajín. Fakt, že pracujúci z takých rôznych odborových organizácií, ako sú SUD-Solidaire (Francúzsko), CGT (Španielsko), ver.di (Nemecko) a IP či Solidarność (Poľsko), dokázali diskutovať o spoločných požiadavkách, ukazuje, že medzinárodné organizovanie „zdola“, naprieč hranicami odborových organizácií, je možné. Treba v ňom pokračovať a upevniť ho.

Schlusserklärung des grenzübergreifenden Treffens von Amazon-ArbeiterInnen – Poznan, März 2019

Das achte internationale Treffen von Amazon-ArbeiterInnen fand vom 15 bis zum 17. März statt. Mehr als fünfzig ArbeiterInnen und UnterstützerInnen aus Spanien, Frankreich, Polen und Deutschland und von sechs Gewerkschaften trafen sich in Poznań, um Informationen auszutauschen und weitere gemeinsame Aktionen zu planen:

 • Wie beim letzten Treffen entschieden, wurden das erste Mal systematisch Informationen gesammelt über alle beteiligten FC und die Arbeitsbedingungen dort.
 • In Poznań wurde die Kampagne „Kein Rattenrennen“ gegen die Feedbacks und hohen Arbeitsvorgaben gestartet. FC in anderen Ländern wollen die Kampagne übernehmen. Im Zuge der Kampagne verteilten TeilnehmerInnen des Treffens Flugblätter während des Schichtwechsels vor dem FC in Poznań.
 • Ein Fokus der Diskussion war der Einsatz von Zeitarbeit bei Amazon. In Polen und Spanien setzt Amazon weiterhin ZeitarbeiterInnen ein mit sehr kurzen Arbeitsverträgen (manchmal lediglich zwei Wochen). In Deutschland wurde vor fünf Jahren weitgehend erfolgreich gegen die Zeitarbeit gekämpft. Informationen über die erfolgreichen Strategien wurden ausgetauscht. Der internationale Einsatz von Zeitarbeit zieht Druck auf die Löhne und Arbeitsbedingungen in allen Ländern nach sich. Aus Protest gegen den Einsatz von Zeitarbeit wurde vor der Firmenzentrale der Zeitarbeitsagentur Adecco in Poznań eine Kundgebung abgehalten (siehe ein Video dazu unter: https://vimeo.com/326854438).
 • Es gab eine kontroverse Diskussion über die Forderung nach einem einheitlichen europäischen Lohn. Amazon-ArbeiterInnen machen überall dieselbe Arbeit, und nicht mal das  lokal unterschiedliche Preisniveau rechtfertigt die großen Lohnunterschiede. Es wurde jedoch auch die Frage gestellt, ob die Forderung nach einem europäischen Lohn strategisch Sinn macht.

Am Ende des Treffens wurden folgende Punkte entschieden:

 • Die Kontroverse über den einheitlichen europäischen Lohn und die Strategie von Amazon, die ArbeiterInnen in den verschiedenen Ländern gegeneinander auszuspielen, zeigt, dass die internationale Organisierung von Amazon-ArbeiterInnen eine gemeinsame, langfristige Strategie braucht. Bis zum nächsten Treffen wird eine Diskussion darüber in kleinen Gruppen vorbereitet.
 • Die Sammlung von Informationen über Amazon in verschiedenen Ländern wird fortgeführt.
 • Es wird weitere Besuche von Amazon-Beschäftigten in anderen FC in Europa geben.
 • Das nächste Treffen wird vom 27. bis 29. September in Leipzig stattfinden.

Niemals zuvor nahmen so viele Beschäftigte aus so vielen Ländern am grenzübergreifenden Treffen von Amazon-ArbeiterInnen teil. Die Tatsache, dass ArbeiterInnen aus so unterschiedlichen Gewerkschaften wie SUD-Solidaire aus Frankreich, CGT aus Spanien, Ver.di aus Deutschland und IP sowie Solidarnosc aus Polen gemeinsame Forderungen diskutieren, zeigt, dass eine internationale Organisierung von unten über gewerkschaftliche Grenzen hinaus möglich ist. Sie soll fortgeführt und gefestigt werden.

Declaración final del encuentro transfronterizo de trabajadores de Amazon – Poznań, Marzo 2019

El octavo encuentro internacional de los trabajadores de Amazon ha tenido lugar del 15 al 17 de marzo del 2019. Más de 50 trabajadores y solidarios desde España, Francia, Polonia y Alemania y 6 sindicatos se reunieron en Poznan para intercambiar información y planificar futuras acciones conjuntas:

 • Como se decidió en el último encuentro, por primera vez la información fue recogida sistemáticamente sobre todos los almacenes (Facility Centres, FCs) involucrados, así como sus condiciones de trabajo allí.
 • En Poznan, se lanzó la campaña “No a las carreras de ratas” contra los feedbacks o avisos disciplinarios y los informes de desempeño. Centros en otros países quieren adoptar esta campaña. Con ocasión de dicha campaña, participantes en el encuentro distribuyeron panfletos durante el cambio de turno en el centro de Poznan.
 • En la discusión se puso el foco en el uso de trabajo temporal en Amazon. En Polonia y en España, Amazon continúa empleando trabajadores temporales con contratos muy cortos, a veces de dos semanas. En Alemania, el trabajo temporal ha sido amplia y exitosamente combatido hace 5 años. Se intercambió información sobre estrategias que tuvieron éxito. El uso de trabajo temporal en diferentes países significa presión sobre los sueldos y condiciones de trabajo en todos ellos. Para protestar contra el uso de trabajo temporal se realizó una concentración en frente de la sede de la agencia de trabajo temporal Adecco en Poznan (aquí se puede ver el video: https://vimeo.com/326854438).
 • Hubo una discusión controvertida sobre la reivindicación por un mismo sueldo europeo. Los trabajadores de Amazon realizan el mismo trabajo en todas partes y los diferentes niveles en los precios locales ni siquiera justifican las enormes diferencias en los salarios. Sin embargo, hubo también preocupación en cuanto a si un salario europeo es una reivindicación estratégicamente razonable.

Al final del encuentro se decidieron los siguientes puntos:

 • La controversia sobre el mismo salario en toda Europa y la estrategia de Amazon para predisponer a los trabajadores en diferentes países en contra unos de otros, muestra que la organización internacional de los trabajadores de Amazon necesita una estrategia común en el largo plazo. Para el próximo encuentro se preparará una discusión en pequeños grupos.
 • La recopilación de información sobre Amazon de los diferentes países en forma de cuadernillo se continuará realizando.
 • Habrá más visitas de empleados de Amazon a otros centros de trabajo a través de Europa.
 • El siguiente lugar de encuentro será en Leipzig el 27-29 de septiembre de 2019.

Nunca antes hubo tantas trabajadoras de tantos países en el Encuentro Transfronterizo de Trabajadores de Amazon. El hecho de que trabajadores de tan diversos sindicatos como SUD-Solidaire de Francia, CGT de España, ver.di de Alemania e IP así como Solidarnosc de Polonia, discutieron reivindicaciones conjuntas mostrando que la organización de las bases obreras más allá de los sindicatos es posible y se debe continuar y solidificar.