Rencontre internationale des travailleurs d’Amazon

Les travailleurs d’Allemagne, de Pologne et de France d’Amazon lancent une invitation à une réunion internationale des travailleurs à Poznan, en Pologne, du 21 au 23 avril 2017.

La réunion se déroule dans le cadre de l’échange international des travailleurs des entrepôts d’Amazon au sujet de notre survie quotidienne et notre résistance au travail. Depuis 2015, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises en Allemagne, en Pologne et en France.

Cet échange a déjà contribué à des actions communes: diffusion de brochures sur les revendications des collègues, soutien lors des grèves, diffusion de l’information dans les médias et coup de pouce entre participants!

Notre réseau est ouvert à tous les travailleurs, quelque soit le syndicat et la nationalité.

Nous sommes connectés tous les jours par le biais de la la circulation des marchandises et ainsi, il est nécessaire pour nous d’échanger nos points de vue autour du travail et de l’auto-organisation ainsi que des problèmes que nous rencontrons: conditions précaires, contrats temporaires, pression sur les salaires , contrôle permanent par scanners et Ordinateurs, et plus encore…

Chers dockers, expéditeurs, emballeurs, „cueilleurs“, réceptionnistes, ouvriers de rangement! C’est le moment pour «toutes les mains» de s’unir – cette fois pour notre propre bien et pas les intérêts de la société! Nous savons que la lutte au sein d’Amazon ne peut être gagnée qu’à l’échelle internationale.

A propos de l’organisation de la réunion:

Horaires: Nous commençons le vendredi 21 avril à 19 heures autour d’une réunion ouverte; Le samedi 22 avril, la réunion débutera à 9 heures et durera toute la journée; Le soir „nous nous amuserons et ferons l’histoire“ (pas de travail!); Dimanche 23 avril, le matin nous nous concerterons afin de s’organiser, la réunion se terminera dimanche vers midi.

Langues: Au cours de la réunion, nous parlerons polonais, allemand, français et anglais. Toutes les langues sont les bienvenues. Nous inviterons des interprètes afin que tout le monde puisse y participer.

Argent: La réunion est gratuite, bien sûr, mais nous organiserons une „caisse de participation“ concernant la nourriture et les boissons.

Hébergement: Vous pouvez séjourner dans des auberges de jeunesse (environ 5 euros par nuit). Nous organiserons la réservation après votre inscription et vous enverrons plus d’informations sur l’hébergement, le lieu de la réunion, etc.

Enregistrement:
Nous vous demandons de vous inscrire dès que possible par e-mail à amaworkers (at) openmailbox.org

Pour plus d’informations et de traductions à propos de cette invitation, veuillez consulter amazing workers.

Advertisements

Międzynarodowe Spotkanie Pracowników Amazona

Pracownicy i pracownice Amazona z Niemiec, Polski i Francji zapraszają na Międzynarodowe Spotkanie Pracownicze w dn. 21-23 kwietnia 2017 r. w Poznaniu

Jest to kontynuacja międzynarodowej wymiany pomiędzy osobami zatrudnionymi w magazynach Amazona, na temat codziennego trudu pracy i codziennej pracowniczej walki. Od 2015 r. przedstawiciele załogi z Niemiec, Polski i Francji spotkali się już kilka razy. Wymiana ta doprowadziła do wspólnych akcji: rozdawania ulotek na temat żądań z innych krajów, wsparcia podczas strajku, dzielenia się informacjami w lokalnych mediach, jak też po prostu otrzymania pozytywnych inspiracji dla uczestników/uczestniczek.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zatrudnionych w Amazonie bez względu na kraj pochodzenia jak też na to, do którego związku zawodowego należą (czy nie należą do żadnego). Na co dzień jesteśmy powiązani poprzez cyrkulację towarów, stąd musimy dzielić się naszymi doświadczeniami pracy i samoorganizacji. Mamy wspólne problemy: niestabilne zatrudnienie, agencje pracy, presja na wyniki i feedbacki, permanentna kontrola poprzez skanery i komputery itd.

Drodzy pakerzy, pikerzy, receiverzy, stowerzy, załogo z docków i shipów – czas na spotkanie „All-hands”, tym razem w interesie nas samych, a nie firmy. Dobrze wiemy, że jeśli chcemy wygrać z Amazonem, musimy działać międzynarodowo.

Kwestie organizacyjne:

Zaczynamy spotkaniem otwartym w piątek 21 kwietnia, o godz 19:00.

W sobotę 22 kwietnia spotkanie zacznie się o godz. 9:00 i potrwa przez cały dzień. Wieczorem planujemy integrację „have fun, make history (no work)” (przerobione amazońskie hasło reklamowe, co znaczy „dobrze się baw, twórz historię (po/bez pracy)”

W niedzielę 23 kwietnia, w godzinach przedpołudniowych omówimy kwestie organizacyjne i techniczne dot. dalszej współpracy.

Jako że w spotkaniu wezmą udział goście z zagranicy, spotkanie będzie prowadzone w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim z udziałem tłumaczy.

Kwestie finansowe:

Udział w spotkaniu jest oczywiście darmowy, jeśli ktoś potrzebuje noclegu w hostelu, prosimy o jak najszybszy kontakt: amaworkers@openmailbox.org

Więcej informacji oraz tłumaczenia tego zaproszenia na język francuski, niemiecki, angielski, słowacki znajdziesz tutaj:

https://amworkers.wordpress.com

 

Grenzübergreifendes Treffen von Amazon-Arbeiter_innen

Amazon-Arbeiter_innen aus Deutschland, Polen und Frankreich laden zu einem grenzübergreifenden Treffen in Poznań, Polen, ein, das vom 21. bis zum 23. April 2017 stattfinden wird.

Das Treffen setzt den grenzübergreifenden Austausch fort, den Arbeiter_innen aus Amazons Warenlagern über ihre täglichen Bedingungen und ihren Widerstand führen. Seit 2015 haben wir uns mehrere Male in Deutschland, Polen und Frankreich getroffen.

Dieser Austausch hat bereits gemeinsame Aktionen gefördert: Verteilen von Flugblättern mit Forderungen der Kolleg_innen, Unterstützung von Streiks, Verbreitung von Informationen über die Medien… sowie Antrieb und Ermächtigung für alle Beteiligten.

Unser Netzwerk ist offen für alle Arbeiter_innen, unabhängig von Gewerkschaftsabzeichen und Nationalität.

Wir sind jeden Tag über die Zirkulation von Waren verbunden, und wir müssen unsere Ansichten teilen, über die Arbeit, die Selbstorganisierung und über die ähnlichen Probleme, die wir haben: prekäre Bedingungen, befristete Arbeitsverträge, Druck durch Arbeitsvorgaben und Feedbacks, ständige Kontrolle über Scanner und Computer und anderes mehr.

Liebe Docker, Shipper, Packer, Picker, Receiver, Stower! Es ist Zeit für ein „all hands“ – dieses Mal um unser selbst willen und nicht im Interesse der Firma! Wir wissen, dass wir den Kampf bei Amazon nur über die Grenzen hinweg gewinnen können.

Organisatorisches:

Zeitplan: Wir werden am Freitag, 21. April, um 19 Uhr mit einem offenen Treffen beginnen; am Samstag, 22. April, wird das Treffen um 9 Uhr beginnen und den ganzen Tag andauern; am Abend werden wir „Spaß haben und Geschichte schreiben“ (ohne Arbeit!); am Sonntag, 23. April, werden wir am Morgen organisatorische Fragen besprechen. Das Treffen wird Sonntagmittag zu Ende sein.

Sprachen: Wir werden beim Treffen Polnisch, Deutsch, Französisch und Englisch sprechen. Alle Sprachen sind willkommen. Wir werden Dolmetscher einladen, sodass alle teilnehmen können.

Geld: Die Teilnahme am Treffen ist natürlich kostenlos, aber wir werden Spenden einsammeln für Essen und Getränke.

Unterkunft: Ihr könnt in Herbergen/Hostels übernachten (für etwa 5 Euro pro Nacht). Wir können Reservierungen vornehmen, sobald Ihr euch für das Treffen angemeldet habt. Informationen über die Herberge, den Ort, an dem das Treffen stattfinden wird usw. schicken wir Euch nach Eurer Anmeldung.

Anmeldung:
Meldet Euch bitte so bald wie möglich per Email an bei amaworkers(at)openmailbox.org

Mehr Informationen und diese Einladung in anderen Sprachen findet Ihr unter

https://amworkers.wordpress.com

Medzinárodné stretnutie pracujúcich Amazonu

Zamestnanci Amazonu z Nemecka, Poľska a Francúzska srdečne pozývajú na Medzinárodné stretnutie v Poznani (Poľsko) v dňoch 21. – 23. apríla 2017.

Podujatie je ďalším v rade medzinárodných stretnutí zamestnancov skladov Amazonu, ktoré sa týkajú nášho každodenného života a odporu v práci. Od roku 2015 sme sa niekoľkokrát stretli v Nemecku, Poľsku a Francúzsku.

Tieto stretnutia už prispeli k spoločným akciám: k šíreniu letákov o požiadavkách kolegov, k podpore počas štrajkov, k rozširovaniu informácií prostredníctvom médií… a zároveň sú pozitívnym „nakopnutím“ pre všetkých účastníkov!

Naša sieť je otvorená všetkým pracujúcim bez ohľadu na odborovú príslušnosť a národnosť.

Každodenne nás prepája obeh tovarov. Musíme sa preto navzájom informovať o tom, ako vnímame svoju prácu, ako sa organizujeme, aké sú naše spoločné problémy: neisté podmienky, dočasné zmluvy, neúnosné normy, permanentná kontrola pomocou skenerov a počítačov atď.

Milí doručovatelia, baliči, prijímatelia, skladníci! Je čas, aby nastúpili všetci – teraz však nie preto, lebo si to želá firma, ale v našom vlastnom záujme! Vieme predsa, že zápas s Amazonom sa dá vyhrať len na medzinárodnej úrovni.

Organizačné záležitosti:

Časový rozvrh: Začíname otvoreným stretnutím v piatok 21. apríla o 19:00. V sobotu (22. 4.) sa program začne o 9:00 a bude trvať celý deň. Večer sa „budeme zabávať a robiť dejiny“ (žiadna práca!). V nedeľu 23. 4. bude ráno čas na organizačné dohadovanie. Stretnutie ukončíme v nedeľu okolo poludnia.

Jazyky: Na stretnutí budeme hovoriť po poľsky, nemecky, francúzsky a anglicky. Všetky jazyky sú vítané. K dispozícii budú tlmočníci, takže každý sa bude môcť zapojiť.

Peniaze: Samozrejme, stretnutie je zadarmo, ale budeme robiť zbierku na jedlo a nápoje.

Ubytovanie: Môžete sa ubytovať v hosteli (cca 5 € za noc). Rezerváciu vám vybavíme po tom, čo sa zaregistrujete, a pošlem vám aj podrobnejšie informácie o hosteli, mieste konania stretnutia atď.

Registrácia:

Prosíme vás, aby ste sa zaregistrovali čo najskôr, a to e-mailom na amaworkers(at)openmailbox.org.

Viac informácií a ďalšie jazykové verzie tejto pozvánky nájdete na https://amworkers.wordpress.com.

International Amazon Workers’ Meeting

Amazon Workers from Germany, Poland and France are inviting to an International Workers Meeting in Poznan, Poland, April 21 to 23.

The meeting continues the international exchange of Amazon warehouse workers on our everyday survival and resistance at work. Since 2015, we have met a few times in Germany, Poland and France.

This exchange already contributed to common actions: spreading leaflets about demands of colleagues, support during strikes, spreading information in the media, and a kick of empowerment for the participants!

Our network is open to all workers regardless of union labels and nationality.

We are connected every day through commodity circulation, and we need to share our perspectives on work and self-organization as well as the similar problems we have: precarious conditions, temp contacts, pressure of rates and feed-backs, permanent control via scanners and computers, and more.

Dear dockers, shippers, packers, pickers, receivers, stowers! It is time for an “all hands” – this time for the sake of our own and not the company’s interests! We know that the struggle at Amazon can be won only internationally.

Organizational issues:

Time schedule: We start on Friday, April 21, at 7 p.m. with an open meeting; on Saturday, April 22, the meeting will start at 9 a.m. and last all day; in the evening we will „have fun and make history“ (no work!); Sunday, April 23, in the morning will be time for organizational agreements. The meeting will be finished Sunday around noon.

Languages: At the meeting we will speak Polish, German, French, and English. All languages are welcome. We will invite interpreters so everybody can take part.

Money: The meeting is for free, of course, but we will collect donations for food and beverages.

Accommodation: You can stay in hostels (approximately 5 euros per night). We will organize the reservation after your registration and send you more information about the hostel, the venue of the meeting, etc.

Registration:
We ask you to register as soon as possible per email to amaworkers(at)openmailbox.org

For more information and translations of this invitation see https://amworkers.wordpress.com