Stanowisko końcowe

Międzynarodowe Spotkanie Pracowników Amazona

11-13 września 2015 r. w Poznaniu

My – pracownicy i pracownice Amazona z Polski i Niemiec oraz osoby, które wspierają nasze działania – spotkaliśmy się w Poznaniu. Jest todrugie tego typu spotkanie. Wcześniej wiosną tego roku poznaliśmy się w Bad Hersfeld w Niemczech. Spotkania te są organizowane przez samych uczestników, niezależnie od tego, do jakiego związku zawodowego należą. Tworzymy sieć solidarności, która szuka odpowiedzi na strategie Amazona i koordynuje walkę o nasze wspólne interesy.

Tym razem rozdawaliśmy ulotki przed wejściem do Amazona w Sadach, zorganizowaliśmy otwarte dla publiczności spotkanie na temat sytuacji w Amazonie pod Poznaniem, w Bad Hersfeld i Brieselang. Zorganizowaliśmy też wiec i rozmawialiśmy z mediami. Podczas spotkania dyskutowaliśmy o sytuacji w różnych magazynach Amazona i wspólnych działaniach na rzecz poprawy warunków pracy.

Nasze doświadczenia pokazują, że pracownicy Amazona w różnych krajach borykają się z takimi samymi problemami – niskimi płacami, rosnącymi normami, dużą presją, która przekłada się na problemy zdrowotne, a także z nastawioną na dużą rotację polityką Amazona.. Wszędzie Amazon wykorzystuje podobne strategie wobec żądań pracowniczych. Nie stroni od gróźb zwolnień, wywierania presji na związkowcach, czy pozorowaniu dialogu i negocjacji, podczas których z góry zakłada brak jakichkolwiek ustępstw.

Dla wszystkich, którzy brali udział w spotkaniu stało się jasne, że aby poprawić naszą sytuację, musimy szukać wspólnych rozwiązań, które wykroczą poza konkretne magazyny Amazona oraz poza granice państw. Jeśli tylko połączymy siły, oddolnie, jako pracownicy i pracownice z różnych zakładów pracy, Amazon w przyszłości nie będzie w stanie wykorzystać nas przeciwko sobie.

Wymiana doświadczeń może dać motywację, mobilizację i dodać sił pracownikom i pracownicom ponad granicami, również tym, którzy do tej pory nie uczestniczyli w spotkaniach. Niedawnym przykładem wzmocnienia siły pracowników było oddolnie zorganizowane spowolnienie pracy w Amazonie pod Poznaniem, jako buntu przeciwko nadgodzinom i wyrazem niezadowolenia z warunków pracy. Było to również jasny sygnał solidarności ze strajkującymi w tym czasie pracownikami Amazona w Niemczech.

Jesteśmy również gotowi przeciwstawiać się represjom stosowanym przez Amazon. Pracownicy z Włoch planowali być z nami, ale jeden z nich został zwolniony w przeddzień spotkania. Musieli poradzić sobie z tym atakiem i nie mogli przyjechać do Poznania. Wyrażamy naszą solidarność ze zwolnionym pracownikiem i bardzo się cieszymy, że osoby z Włoch są gotowe wziąć udział w naszych spotkaniach i działaniach w przyszłości!

Na kolejne spotkanie – które ogłosimy na blogu https://amworkers.wordpress.com – zapraszamy nie tylko załogę z Włoch, ale też z nowych centrów Amazona w Pradze oraz innych FC w całej Europie.

W Poznaniu uczestnicy potwierdzili gotowość do prowadzenia wspólnych, międzynarodowych kampanii w przyszłości. Wygramy tylko jeśli będziemy mieć jasną strategię, której nie będzie w stanie przewidzieć zarząd Amazona, jeśli nasza walka zostanie zorganizowana przez samych pracowników i będzie przekraczać nasze zakłady pracy poprzez koordynację działań z załogami z innych magazynów.

Amazon workers united! Pracownicy Amazona ponad podziałami!

Werbeanzeigen

Final Statement

International Amazon Workers’ Meeting

Poznan, September 11–13, 2015

We – Amazon workers from Poland and Germany plus supporters – met for three days in Poznan. This is the second such meeting after one we held in Bad Hersfeld in Spring this year. The meetings are organized by the participating Amazon workers themselves, independent from the respective union. We are a solidarity network that looks for answers to Amazon’s strategies and coordinates the struggle for common interests.

This time, we distributed leaflets in front of the Amazon warehouse in Poznan-Sady, held a public meeting with presentations on the situation at Amazon in Poznan, Bad Hersfeld and Brieselang, and organized a rally and interviews with the media. Then we held the workers’ meeting and discussed the situation in different Amazon warehouses and our common activities to improve the working conditions in the future.

Our exchange revealed that Amazon workers in different countries face the same problems – low wages, increasing norms, high work pressure leading to health problems, Amazon’s employment practice of hiring and firing, and more. When confronted with workers’ demands, Amazon uses similar strategies in all countries, for instance, threatening workers with layoffs, putting pressure on union activists, and negotiating without willing to make any concessions.

For everyone who participated in our meeting it is clear that we have to give collective answers – across different warehouses in different countries – in order to enforce improvements and more. In the future, Amazon will not be able to play us out against each other as long as we are joining forces and link up on the base, from worker to worker.

The exchange through the Amazon Workers’ Meetings can motivate, mobilize and empower workers across borders, even those who might not participate directly (yet). An example is the self- organized slow down in the Amazon warehouse in Poznan against overtime that expressed the worker’s dissatisfaction with the working conditions and was also a clear signal of solidarity with the strike of Amazon workers in Germany that was happening on the same day at the end of June.

We are also determined to deal with repression by Amazon. Workers from Amazon in Italy had planned to take part in our meeting, but one of them was fired just before the meeting so they had to deal with this attack and could not attend. We express our solidarity with these workers and are happy to hear that they are determined to take part in our future exchange and common actions!

For the next meeting – that will be timely announced on https://amworkers.wordpress.com – we invite not just the workers from Italy, but also those from the new Amazon warehouse near Prague, Czech Republic, and those of other Amazon warehouses across Europe.

In Poznan, all participants have reaffirmed their intention to organize common cross-border struggles in the future. Only if our fight is organized by workers themselves, rooted in our warehouse and coordinated with others, with a clear strategy and unpredictable for Amazon, will we have a chance to win!

Schlusserklärung

Internationales Treffen der Amazon-Arbeiterinnen und -Arbeiter

Poznan, 11. bis 13. September 2015

Wir – Arbeiterinnen und Arbeiter von Amazon in Polen und Deutschland sowie Unterstützerinnen und Unterstützer – haben uns drei Tage lang in Poznan getroffen. Es war das zweite Treffen nach einem in Bad Hersfeld im Frühjahr dieses Jahres. Die Treffen werden von den teilnehmenden Arbeiterinnen und Arbeitern von Amazon selbst und unabhängig von der jeweiligen Gewerkschaft organisiert. Wir sind ein Solidaritätsnetzwerk, dass Antworten auf die Strategien von Amazon sucht und den Kampf für die gemeinsamen Interessen koordiniert.

Dieses Mal haben wir vor Amazons Logistikzentrum in Poznan-Sady Flugblätter verteilt, eine öffentliche Veranstaltung mit Vorträgen zur Situation bei Amazon in Poznan, Bad Hersfeld und Brieselang abgehalten und eine Kundgebung und Interviews mit Medien organisiert. Danach haben wir auf dem Treffen der Arbeiterinnen und Arbeiter die Situation in den verschiedenen Amazon- Lagern diskutiert und gemeinsame Aktionen besprochen, mit denen wir die Arbeitsbedingungen in Zukunft verbessern können.

Unser Austausch ergab, dass Amazon-Arbeiterinnen und -Arbeiter in verschiedenen Ländern denselben Problemen gegenüberstehen – niedrige Löhne, steigende Leistungsvorgaben, hoher Arbeitsdruck, der die Gesundheit gefährdet, Amazons Beschäftigungspraxis des Heuerns und Feuerns usw. Gegenüber Forderungen der Arbeiterinnen und Arbeiter setzt Amazon in allen Ländern auf ähnliche Strategien, zum Beispiel Drohung mit Entlassung, Druck auf Gewerkschaftsaktivisten und -aktivistinnen und Amazons Weigerung, in Verhandlungen Zugeständnisse zu machen.

Für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Treffens ist klar, dass wir kollektiv reagieren müssen – gemeinsam in verschiedenen Lagern und Ländern –, wenn wir Verbesserungen durchsetzen wollen. Amazon wird uns in Zukunft nicht mehr gegeneinander ausspielen können, wenn wir uns zusammenschließen und an der Basis, von Arbeiterin zu Arbeiter, vernetzen.

Der grenzübergreifende Austausch über das Treffen der Amazon-Arbeiter/innen kann Arbeiter und Arbeiterinnen motivieren, mobilisieren und ermächtigen, auch wenn diese (noch) nicht direkt beteiligt sind. Ein Beispiel ist der selbstorganisierte Bummelstreik im Amazon-Lager in Poznan gegen Überstunden, der die Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen ausdrückte und ein klares Signal der Solidarität mit dem Streik der Amazon-Arbeiterinnen und -Arbeiter in Deutschland war, der am selben Tag Ende Juni stattfand.

Wir sind entschlossen, uns auch der Repression von Amazon entgegenzustellen. Arbeiter von Amazon in Italien wollten an unserem Treffen teilnehmen, aber einer von ihnen wurde kurz vorher entlassen, sodass sie auf diesen Angriff reagieren mussten und nicht teilnehmen konnten. Wir erklären uns mit diesen Arbeitern solidarisch und sind froh, dass sie entschlossen sind, in Zukunft an unserem Austausch und unseren gemeinsamen Aktionen teilzunehmen!

Zum nächsten Treffen, das rechtzeitig auf https://amworkers.wordpress.com angekündigt werden wird, laden wir nicht nur Arbeiterinnen und Arbeiter aus Italien, sondern auch die aus dem neuen Amazon-Lager in der nähe von Prag, Tschechien, und die anderer Lager in Europa ein.

In Poznan haben alle Anwesenden ihre Absicht bekräftigt, in Zukunft gemeinsame, grenzübergreifende Aktionen zu organisieren. Nur wenn unser Kampf von Arbeitern und Arbeiterinnen selbst geführt wird, in unserem Lager verwurzelt ist und mit anderen koordiniert wird, wenn er eine klare Strategie hat und für Amazon nicht vorhersehbar ist, werden wir eine Chance haben zu gewinnen!